Foto: Sofia Hadjipetri Glantz

Uppsats om IFRS 3 får pris

Faktaruta

Svenska Revisionsakademins uppsatsstipendium till Jan-Erik Gröjers minne för bästa uppsats framlagd under 2018. Priset går till Matilda Hellman och Jasmina Fredelind för uppsatsen The Intention to Buy: An Empirical Study of the Choice of Goodwill Method under IFRS, framlagd på Handelshögskolan i Stockholm, Institutionen för redovisning och finansiering, i januari 2018.

 

Uppsatskommittén/juryn:

Dan Brännström, coach och rådgivare

Claes Norberg, Svenskt Näringsliv

Charlotta Löfstrand Hjelm, Länsförsäkringar

Jan Palmqvist, Deloitte

 

Vinsten på 50 000 kronor delas mellan vinnarna. Finansieringen av priset kommer till hälften från FAR och till hälften från Svenska Revisionsakademin (SRA).

11 april, 2019

Vilka faktorer påverkar valet av goodwill-metod i europeiska företag? Det har Matilda Hellman och Jasmina Fredelind undersökt i sin examensuppsats. Nu har de belönats med Revisionsakademins pris för bästa uppsats.

För slutsatserna i sin D-uppsats tilldelades Matilda Hellman och Jasmina Fredelind under torsdagen Svenska Revisionsakademins uppsatsstipendium till Jan-Erik Gröjers minne för bästa uppsats framlagd under 2018.

Balans möter de glada vinnarna tillika forna Handelshögskolan-studenterna på PwC i Stockholm.

– Även om det är ett nischat ämnesområde som vi inte stöter på varje dag, så var det ett sätt att förbereda sig inför arbetslivet. Nu har vi fått ett kvitto på att arbetet vi lade ner och vårt samarbete fungerade. Det känns jätteroligt, säger Matilda Hellman.

Jasmina Fredelind och Matilda Hellman. Foto: Sofia Hadjipetri Glantz

Uppsatsen handlar om hur icke-kontrollerade intressen vid förvärv av företag ska redovisas enligt IFRS. Det finns en valmöjlighet i IFRS 3 som innebär att icke-kontrollerade intressen antingen kan värderas till verkligt värde eller till en proportionell andel av företagets nettotillgångar. En köpare kan välja metod för redovisning vid varje enskilt förvärv. Beroende på vilken metod som väljs kan redovisningseffekterna bli olika.

Författarna menar att lands- och branschspecifika faktorer inte tycks vara avgörande när det gäller tillämpningen av IFRS 3. I stället är faktorer som kan ledas till det enskilda förvärvet av större vikt. De betonar särskilt omständigheten om köparen har för avsikt att förvärva ytterligare andelar i det köpta företaget.

– Ett och samma företag kan välja olika redovisningsmetoder beroende på olika transaktioner, vilket möjliggör variationer av redovisningsval. Det ger en ny dimension till forskningen som hittills bedrivits. Tidigare hade ett och samma bolag gjort samma redovisningsval, påpekar Matilda Hellman.

– 70 procent av de listade bolagen i Europa valde partiella goodwill-metoden som tilläts innan de två värderingsvalen inom IFRS var möjligt, alltså verkligt värde eller proportionell andel av företagets nettotillgångar, säger Jasmina Fredelind.

I dag arbetar Matilda Hellman som analytiker på SEB Corporate Finance och Jasmina Fredelind som Investment Associate på Serendipity.

Revisionsakademins prismotivering lyder bland annat:

Uppsatsen utgår från en konkret och aktuell redovisningsfråga som är både teoretiskt och praktiskt intressant. Syftet med uppsatsen är tydligt och uppfylls väl. Uppsatsen, som är författad på engelska, är välskriven och valet av språk ger goda möjligheter att få en vidare läsekrets. Den tid och det arbete som lagts ner vid insamling av data har gett god avkastning. Resultatet av studien är värdefullt för såväl akademiker och praktiker som för normgivare. 

Läs examensarbetet i sin helhet här: The Intention to Buy: An Empirical Study of the Choice of Goodwill Method under IFRS

Taggar: IFRS Svenska Revisionsakademin

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
Annons
Far Online
Annons

WeAudit – framtidens revisionsbyrå tar för sig

20 maj, 2020 Med kärnvärden som modiga, i framkant och innovativa strävar WeAudit efter att revolutionera branschen.

Hallå där… Petra Örjegren – ny ledamot i insynsrådet för SWEDAC

18 maj, 2020 Auktoriserade redovisningskonsulten Petra Örjegren ny ledamot i insynsrådet för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. 

Allvarliga rättssäkerhetsfrågor i turer kring lagstiftning 

15 maj, 2020 Många vändor kring vilka företag som ska kunna få statligt stöd vid korttidspermittering. 

Anna Svanberg: Öppenhet är en förutsättning

15 maj, 2020 I februari tillträdde Anna Svanberg som VD för EY.

Redovisningsstandarder – så väljer företagen

15 maj, 2020 Två logiker styr när företag som driver egen forskning och utveckling redovisar sina tillgångar.

Fika med Karin Jonnergård: Revisorer saknar digitala verktyg för revision

14 maj, 2020 Professor Karin Jonnergård har påbörjat ett projekt inom digitaliseringens effekter på revision och kapitalmark­nad.

 Upp