Foto: Sofia Hadjipetri Glantz

Uppsats om IFRS 3 får pris

Faktaruta

Svenska Revisionsakademins uppsatsstipendium till Jan-Erik Gröjers minne för bästa uppsats framlagd under 2018. Priset går till Matilda Hellman och Jasmina Fredelind för uppsatsen The Intention to Buy: An Empirical Study of the Choice of Goodwill Method under IFRS, framlagd på Handelshögskolan i Stockholm, Institutionen för redovisning och finansiering, i januari 2018.

 

Uppsatskommittén/juryn:

Dan Brännström, coach och rådgivare

Claes Norberg, Svenskt Näringsliv

Charlotta Löfstrand Hjelm, Länsförsäkringar

Jan Palmqvist, Deloitte

 

Vinsten på 50 000 kronor delas mellan vinnarna. Finansieringen av priset kommer till hälften från FAR och till hälften från Svenska Revisionsakademin (SRA).

11 april, 2019

Vilka faktorer påverkar valet av goodwill-metod i europeiska företag? Det har Matilda Hellman och Jasmina Fredelind undersökt i sin examensuppsats. Nu har de belönats med Revisionsakademins pris för bästa uppsats.

För slutsatserna i sin D-uppsats tilldelades Matilda Hellman och Jasmina Fredelind under torsdagen Svenska Revisionsakademins uppsatsstipendium till Jan-Erik Gröjers minne för bästa uppsats framlagd under 2018.

Balans möter de glada vinnarna tillika forna Handelshögskolan-studenterna på PwC i Stockholm.

– Även om det är ett nischat ämnesområde som vi inte stöter på varje dag, så var det ett sätt att förbereda sig inför arbetslivet. Nu har vi fått ett kvitto på att arbetet vi lade ner och vårt samarbete fungerade. Det känns jätteroligt, säger Matilda Hellman.

Jasmina Fredelind och Matilda Hellman. Foto: Sofia Hadjipetri Glantz

Uppsatsen handlar om hur icke-kontrollerade intressen vid förvärv av företag ska redovisas enligt IFRS. Det finns en valmöjlighet i IFRS 3 som innebär att icke-kontrollerade intressen antingen kan värderas till verkligt värde eller till en proportionell andel av företagets nettotillgångar. En köpare kan välja metod för redovisning vid varje enskilt förvärv. Beroende på vilken metod som väljs kan redovisningseffekterna bli olika.

Författarna menar att lands- och branschspecifika faktorer inte tycks vara avgörande när det gäller tillämpningen av IFRS 3. I stället är faktorer som kan ledas till det enskilda förvärvet av större vikt. De betonar särskilt omständigheten om köparen har för avsikt att förvärva ytterligare andelar i det köpta företaget.

– Ett och samma företag kan välja olika redovisningsmetoder beroende på olika transaktioner, vilket möjliggör variationer av redovisningsval. Det ger en ny dimension till forskningen som hittills bedrivits. Tidigare hade ett och samma bolag gjort samma redovisningsval, påpekar Matilda Hellman.

– 70 procent av de listade bolagen i Europa valde partiella goodwill-metoden som tilläts innan de två värderingsvalen inom IFRS var möjligt, alltså verkligt värde eller proportionell andel av företagets nettotillgångar, säger Jasmina Fredelind.

I dag arbetar Matilda Hellman som analytiker på SEB Corporate Finance och Jasmina Fredelind som Investment Associate på Serendipity.

Revisionsakademins prismotivering lyder bland annat:

Uppsatsen utgår från en konkret och aktuell redovisningsfråga som är både teoretiskt och praktiskt intressant. Syftet med uppsatsen är tydligt och uppfylls väl. Uppsatsen, som är författad på engelska, är välskriven och valet av språk ger goda möjligheter att få en vidare läsekrets. Den tid och det arbete som lagts ner vid insamling av data har gett god avkastning. Resultatet av studien är värdefullt för såväl akademiker och praktiker som för normgivare. 

Läs examensarbetet i sin helhet här: The Intention to Buy: An Empirical Study of the Choice of Goodwill Method under IFRS

Taggar: IFRS Svenska Revisionsakademin

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
Annons
Annons

Myndighetssatsning mot välfärdsbrottslighet

22 oktober, 2019 Myndigheterna arbetar allt närmare varandra för att bekämpa brott mot välfärdssystemen. 

FAR:s disciplinnämnd får färre anmälningar

22 oktober, 2019 Antalet anmälningar till FAR:s disciplinnämnd har minskat betydligt, visar en sammanställning.

Stor potential i digital ekonomisk rapportering

18 oktober, 2019 Digital rapportering får ett genombrott i år, spår Björn Rydberg, EY, samt XBRL Sweden.

SBO-rapportering gynnar revision av europeiska banker

17 oktober, 2019 SBO-rapportering leder till öppnare och mer meningsfulla revisioner i europeiska banker.

Deskjockeys har Norden som spelplan

14 oktober, 2019 Deskjockeys från Sverige öppnar kontor i Helsingfors med målet att bli nordiska digitala specialister.

 Upp