Foto: Getty Images

Tull öppnar för nya affärer

Faktaruta

Tre tullfrågor som ofta hanteras fel

Tullkoder och klassifikation av varor. Det gäller att vara påläst vad gäller varans funktion och material, hur man ska tolka och applicera regelverket. Risken är annars att företagen använder tullkoder med högre avgifter för att man inte kan föra diskussionen med Tullverket. Fel tullkoder kan leda till fel i fastställande av ursprung vid export. Då riskerar företaget att bli uppdebiterat, något som har en negativ påverkan på affärsrelationerna. Här kan branschen hjälpa till så att koder och klassifikationer blir rätt.

 

Tullvärden. Fastställande av tullvärde är extra krångligt när det rör sig om koncerninterna transaktioner. Företagen tror ibland att metoden för internprissättning är fullt kompatibel med fastställande av tullvärdet, som utvecklingskostnader, royalties och licensavgifter kopplat till importvarorna. Det är också viktigt att ha kontroll över rätt metod för fastställande av tullvärde. Utan dokumentation och bevis på plats vid en tullrevision skapas stora problem. Här kan branschen hjälpa till med kunskaper och utveckla bästa praxis för hur man skapar processer för att sätta och redovisa värden som följer regelverken.

 

Ursprungsregler. Många exporterar under frihandelsavtal. Vid urspungskalkyler är det viktigt att ursprunget som uppges är i samklang med reglerna stipulerade i frihandelsavtalen. Brexit kan till exempel göra att vissa varor som i dag uppfyller ursprungsreglerna inte gör det i framtiden och det kan leda till ökade tullavgifter. Här kan branschen bidra med rådgivning och kunskap om de komplexa regelverk som finns.

30 september, 2019

Tullfrågornas ekonomiska och juridiska betydelse ökar. När spelreglerna förändras och komplexiteten blir större kan redovisningsexperterna spela en viktig roll. Frågor som tidigare hanterats av speditörer och logistikavdelningar blir nu nya affärsmöjligheter för branschen. Det menar Ulrika Badenfelt, områdesansvarig för tull och exportkontrollfrågor på PwC Sverige.

Handelskrig, brexit och nya frihandelsavtal sätter frågor om tull vid import och export i fokus. På ett mer påtagligt sätt än tidigare påverkar frågorna företagens ekonomi. Och när intresset för tullfrågor ökar bland företagens ekonomi- och ledningsfunktioner kan revisions- och rådgivningsbranschen hjälpa till. Men det finns utmaningar bland de växande affärsmöjligheterna.

– Vi får ofta frågor rörande ursprung och klassificering av varor, men det är bara toppen på isberget. Det grundläggande problemet är att företagen brister i egenkontroll, säger Ulrika Badenfelt.

En av förklaringarna är att intern kompetens hos företagen saknas och tullhanteringen läggs då ut på tullombud och speditörer. Utan egen intern kompetens uteblir i praktiken egenkontrollen.

– En allt för vanlig konsekvens av bristerna i egenkontrollen är uppdebiteringar i samband med tullrevisioner. Kostnadsökningar som är helt onödiga för företagen, säger Ulrika Badenfelt.

För företagen finns det framför allt två fördelar med att bygga upp en tydligare egen tullkompetens. Den egna kapaciteten ökar och man visar andra aktörer att man har den rätta kompetensen. Ulrika Badenfelt menar att den tydligaste målbilden är satsningar på EU-gemensamma tillstånd, så som AEO, Authorised Economic Operator. För att få denna status krävs hög kompetens som möjliggör att man gör rätt. Statusen gäller inte bara inom EU utan stöds av de största marknaderna USA, Brasilien och Kina.

– På PwC har vi märkt att AEO-status efterfrågas i allt högre grad. Det ger en fördel för företag som exporterar till de största marknaderna, de anses vara en så kallad ”trusted trader”, säger Ulrika Badenfelt och fortsätter:

– Kravet att få tullfrågorna rätt från början är en del av en större global trend. Det syns bland annat i EU:s tullkodex som styr mot ett papperslöst system. I dag kontrollerar myndigheterna på nya digitala sätt och då måste företagen ha adekvat data att digitalisera. Därutöver måste företagen kunna visa att rutinerna efterföljs i praktiken.

Allt detta ställer i sin tur krav på ökad internrevision och internkontroll. Här kan revisionsbranschen hjälpa till med att införa och validera rutiner och processer för kvalitetssäkring av data då det enligt Ulrika Badenfelt faller på sin egen orimlighet att låta leverantören av tulldeklarationstjänster revidera sig själv.

– Detsamma gäller den egna tullfunktionen som måste få stöd i sitt arbete att fokusera på rätt risker. Saknas kompetens och egenkontroll riskerar även varor att bli stående på gränsen på grund av bristande eller felaktig information i tulldokumenten då myndigheterna i större omfattning kommer att hitta fel så som felklassificerade varor, ursprung och tullvärde, säger hon.

Viktor Elliot, doktor vid Handelshögskolan i Göteborg, forskar kring finansiella flöden i leveranskedjor och möter ofta frågeställningar i företagen kring tullhanteringen.

– Tullfrågorna hamnar ofta vid sidan av i företagen i stället för att hanteras som en integrerad del av leveranskedjan. Företagen kan ha tulldokument som helt skiljer sig från underlagen för internprissättning. Tullfrågans karaktär kräver ett samarbete mellan logistik och ekonomifunktion vilket gör att vi behöver framtida ekonomer som har förståelse för komplexiteten och vikten av frågan, säger han.

Ulrika Badenfelt är inne på samma spår. En bredare ansats behövs där tullexperter arbetar ihop med skatterådgivare, riskrådgivare, revisorer och andra. Genom att systematiskt arbeta med risk- och processfrågor finns många vinster att göra.

– Företagen har börjat inse hur kostsamt det är att inte hantera tullfrågorna rätt och förstår att de behöver höja kontrollen och kompetensen internt. Har de inte reagerat tidigare blir det en verklig ögonöppnare när de ser vilka summor det rör sig om över tid, säger Marcus Palmqvist, Director Risk Advisory på PwC.

Läs mer:  Stort intresse för tullrelaterade verksamhetsfrågor

Taggar: Brexit redovisningsbranschen

Text: Martin Wallström

martin.wallstrom@far.se
ANNONS
ANNONS

Enklare för nordiska företag utbyta data

24 september, 2020 Näringsministrar i Norden godkänner färdplan som förenklar samarbete mellan nordiska företag och med myndigheter.

Så syns du maximalt på LinkedIn

23 september, 2020 Hur ska du profilera dig bäst inom branschen? Balans rådfrågar LinkedIn-experten Charlotte Hågård.

Experten: 10 frågor och svar om kapitaltäckning

21 september, 2020 När kan en kapitaltäckningsgaranti användas och vad gäller egentligen? Experten reder ut.

3 saker att tänka på inför anställningsintervjun

18 september, 2020 Balans har frågat fem stora byråer om vad framgångsrika kandidater bör tänka på inför anställningsintervjun.

Hon är ny ordförande i FAR

18 september, 2020 Åsa Lundvall, EY, är ny ordförande i FAR. Det här är hennes tre fokusområden.

WinWin vinnare Årets framtidsbyrå 2020

17 september, 2020 Innovativt ledarskap och en tydlig affärsmodell. Det gav WinWin Ekonomi segern i Årets framtidsbyrå 2020.

 Upp