Getty Images

Stort rekryteringsbehov i branschen

13 januari, 2020

Intresset för att rekrytera personal är fortsatt stort. Flera av de stora byråerna planerar att anställa hundratals nya medarbetare i år. Rekryteringarna sker både på bredden och inom specialistområden.

Redovisnings- och revisionsbyråerna planerar för att rekrytera under 2020. Drivkrafter är ett breddat tjänsteutbud, digitaliseringen och ökningen inom rådgivning.

Johan Pegelow. Foto: EY.

EY har alla affärsområden behov av ny- och ersättningsrekryteringar, där behoven framför allt är stora inom revision och redovisning (assurance) och rådgivning (advisory). Totalt planerar EY att anställa 600 medarbetare.

– Vårt rekryteringsbehov påverkas av kundernas behov, vilka i sin tur påverkas av ökad digitalisering och olika samhällsförändringar. Inom revision sker stora förändringar på grund av automatiseringen och robotiseringen och även inom andra affärsområden ser vi framför oss stark tillväxt i takt med att vi fortsätter växa inom områden som strategi, operationella förbättringar och transaktioner, säger Johan Pegelow, HR-direktör på EY i Sverige.

Ekonomerna rekryteras i majoritet, men EY söker även fler ingenjörer, techfolk och systemvetare.

Karitha Ericson. Foto: Grant Thornton.

Grant Thornton har rekryterat brett de senaste två, tre åren. Närmaste året ska 200–300 personer anställas.

– Intresset för vår kundgrupp, entreprenörer och ägarledda företag, gör att fler och fler aktivt vänder sig till oss. Det gäller både kunder och medarbetare. Vi har höga tillväxtmål i kombination med ökat fokus på att bygga ut rådgivningsaffären, vilket ökar rekryteringsbehovet. Samtidigt noterar vi en viss avmattning på marknaden i stort, vilket kan leda till minskad rörlighet på jobbmarknaden framöver. Men det är inget som vi märkt av ännu när vi rekryterar, säger Karitha Ericson, COO och vice vd för Grant Thornton.

Särskilt högt är behovet inom revision.

– Revisionsaffären i framför allt Stockholm växer snabbt med förfrågningar och nya kunder vilket ökar rekryteringsbehovet. Våra branschsatsningar attraherar både medarbetare och kunder, så där har vi ökat fokus. På rådgivningssidan breddar vi affären med nya tjänsteområden vilket bidrar till vårt rekryteringsbehov, och på de större kontoren håller vi på att utöka med fler lokala rådgivare inom både Advisory och Skatt, säger hon.

Anna Pontén. Foto: Andrea Turander.

Deloitte planerar att rekrytera 300 medarbetare i år, varav 220 juniora och 80 seniora. Ökad efterfrågan från kunderna ligger bakom ökningen, där tillsättningarna är jämt fördelade mellan olika affärsområden.

– Deloittes verksamhet fortsätter att utvecklas positivt och vi har en fortsatt mycket god efterfrågan på våra tjänster såväl inom revision som rådgivning. Vi ser därmed ett fortsatt behov av att rekrytera nya medarbetare till samtliga verksamhetsområden, säger Anna Pontén, partner på Deloitte.

Ola Gunnarsson. Foto: Aspia.

Även Aspia behöver rekrytera. Sedan företaget blev ett separat bolag i juli förra året har rekryteringsbehovet stigit. Vd Ola Gunnarsson ser den trenden fortsätta.

– Vår affärsmodell bygger på att vi anställer större grupper av juniora medarbetare som längs vägen får utbildning och stöttning för att utvecklas och gå vidare i sin karriär inom Aspia. I takt med det så har vi ett stort behov av att rekrytera framför allt juniora medarbetare inom redovisning och lön, säger Ola Gunnarsson.

Samtliga affärsområden växer: redovisning, lön, skatt och affärsrådgivning, men särskilt i storstäderna med omnejd ser företaget en större tillväxt, så där ser Ola Gunnarsson ett ökat rekryteringsbehov.

– Sedan starten har vi även haft ett stort behov av att rekrytera seniora kundansvariga som fokuserar på kunden och kundens affär. Kundansvariga hos oss får verkligen möjlighet att bidra till att utveckla sig själva och våra kunder genom att de får avsätta tid för att fokusera på kund- och marknadsarbete.
Aspia får allt fler spontanansökningar från medarbetare hos andra i branschen och från revisorer som söker till sig till företaget för att de ser större karriärmöjligheter i Aspia.

Katarina Roddar. Foto: PwC.

PwC:s personaldirektör Katarina Roddar ser ett konstant ökande rekryteringsbehov, både vad gäller talanger och att kompetensutveckla befintliga medarbetare.

– Det har varit kandidaternas marknad en tid och därför blir en tydlig och fungerande strategi kopplat till kompetensförsörjning allt viktigare, säger hon.

PwC ser fortsatt tillväxt inom företagets affärsområden.

– Vi satsar också mycket teknikutveckling som RPA och AI vilket också ställer andra krav på våra medarbetare. Sen påverkar också gig-ekonomins framfart även oss, vi är på väg mot en marknad med många olika typer av anställningsformer som ställer nya krav på vår rekryteringsfunktion, säger hon.

I dagsläget ser PwC framför allt ett ökat behov av rekryteringar på mellannivå, främst som en följd av specialisering och nya affärsområden där PwC behöver ny kompetens.

Daniel Wetterling. Foto: BDO.

BDO ser ett fortsatt ökande behov av att rekrytera under kommande året.

– BDO har vuxit mycket under de senaste åren och vi ser en fortsatt stor efterfrågan på våra tjänster, vilket gör att vi har rekryteringsbehov både av juniora och seniora medarbetare inom alla våra affärsområden, säger Daniel Wetterling, HR-chef på BDO.

Områden där rekryteringsbehovet är högt är framför allt relaterade till teknikens utveckling.
– I och med den ökade digitaliseringen av branschen ser vi redan nu ett behov av att i högre utsträckning än tidigare rekrytera personer med en annan typ av kompetens än vi traditionellt har rekryterat. Den ökade graden av digitalisering och automatisering innebär också att vi kan frigöra tid för våra medarbetare att fokusera på mer kvalificerade och utvecklande arbetsuppgifter, vilket är nödvändigt för att vara en attraktiv arbetsgivare för såväl befintliga som nya medarbetare, säger Daniel Wetterling.

Leif Waller. Foto: KPMG.

Även KPMG planerar för fortsatt rekrytering, med ökat fokus på digitalisering och teknologisk utveckling, bland annat inom områdena AI och cybersäkerhet.

– Då utvecklingen på marknaden går så snabbt och kompetens och kapacitet inte utvecklas i samma takt är det en utmaning att hitta de kompetensprofiler vi söker, säger Leif Waller, ansvarig för Learning & Development och tillförordnad HR-ansvarig för KPMG i Sverige.

Ett sätt att avhjälpa kompetens- och kapacitetsbristen är att arbeta mer kompetenshöjande och breddande insatser av befintliga medarbetare som ett alternativ eller komplement i en rekryteringsprocess, uppger han.

På längre sikt ser behovet av att öka rekryteringarna ut att hålla i sig, enligt de tillfrågade byråerna. Drivkrafter är framför allt behovet av att digitalisera och effektivisera vardagen för kunderna. En del av arbetsuppgifterna automatiseras, men samtidigt så utvecklas andra affärsområden, exempelvis rådgivning. Samtidigt så kommer digitaliseringen att leda till behov av annan kompetens, däribland inom rådgivning.

Taggar: Aspia BDO Deloitte digitalisering EY Grant Thornton KPMG PwC revision

Text: Martin Wallström

martin.wallstrom@far.se
 • Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

  Fika med Cristina Trenta: ”Behövs en mer hållbar skattelagstiftning”

  17 september, 2021 Det finns flera starka kopplingar mellan hållbarhet och skatter menar Cristina Trenta, forskare, Örebro universitet.

  ”När börsvärdet påverkas blir det tryck i frågan”

  14 september, 2021 Ett nytt lagförslag från EU tvingar fram ökad transparens på skatteområdet.

  ”Hållbarhet lika stort som digitaliseringen”

  14 september, 2021 Redovisningskonsulternas roll förändras i takt med att hållbarhetsrapportering blir allt viktigare.

   Upp