”Sanktionsavgifter vid allvarliga överträdelser”

Faktaruta

Nya verktyg för RN:
Bredare rätt att fråga och rätt att få svar – det vill säga revisorn blir skyldig att svara. RN får också rätt att inhämta information från personer i den granskade revisorns närhet.

Nya disciplinära påföljder:
Tillfällig suspension (upp till tre år)
Förbud mot att vara påskrivande (under tre års tid)
Förbud mot att delta i ledningen för en revisionsbyrå
Sanktionsavgifter

 

18 april, 2016

Med EU:s revisionspaket införs sanktionsavgifter mot revisorer som begått allvarliga överträdelser. Hur dessa kommer tillämpas är ännu oklart. Men experterna vill dämpa oron.

I april kom regeringens proposition om revisorer och revision och det står allt mer klart hur det nya regelverket som träder i kraft 17 juni kommer att se ut. Branschen har dessutom redan börjat se effekterna av den nya lagstiftningen.

– Den har redan påverkat mig, då många klienter redan börjat agera, säger Magnus Larsson, skatterådgivare på Deloitte.

Även Revisorsnämndens (RN) påverkas. Myndighetens periodiskt återkommande kvalitetskontroller utvidgas till att även omfatta revisioner av finansiella företag. Därtill kommer RN att vart tredje år skriva en rapport med iakttagelser om utvecklingen på marknaden för revisionstjänster med särskilt fokus på marknadskoncentrationen. Samtidigt får myndigheten nya verktyg till sitt förfogande och samordningen på europeisk nivå kommer att stärkas.

– Det handlar inte om en europeisk tillsyn, Bryssel kan inte tala om för oss vilka disciplinära åtgärder vi ska vidta. Däremot kan vi diskutera tillsammans i EU om vi sett ett visst riskbeteende som kan ge oss särskilda fokusområden i tillsynen, säger Adam Diamant, chefsjurist på RN.

Ett av de nya ”verktygen”, sanktionsavgifterna, har föranlett en del oro i branschen. Såväl FAR:s chefsjurist Helene Agélii som Adam Diamant tycker att debatten bör nyanseras något.

– Sanktionsavgifterna får bara användas för allvarliga överträdelser och när det finns särskilda skäl. I praktiken betyder det att de endast får användas de gånger tillsynsnämnden tilldelar en varning av allvarligare slag, säger Adam Diamant.

Betyder det att vi får en efterfrågad nyansering i skalan för disciplinpåföljder?

– Ja, vi får fler nyanser i skalans övre del. En sanktionsavgift ligger högt upp på åtgärdsskalan.

I nuläget spänner en varning över ett brett fält av överträdelser, av lindrigare eller mer allvarlig grad. För att kunna bedöma graden måste man gå in och läsa RN:s beslut. I framtiden kan en varning i kombination med en sanktionsavgift samt sanktionsavgiftens storlek ge en snabb bild av hur allvarligt fallet är. Men RN har i nuläget svårt att svara på hur sanktionsavgifterna kommer att tillämpas:

– Vi måste själva sätta oss ned och fundera på vilka de här fallen är. Men sanktionsavgifterna är ett verktyg till och det har sina fördelar och nackdelar.

I de fall RN kommer fram till att en sanktionsavgift bör utdelas är steg två att avgöra hur stor den i så fall ska vara. I beräkningsgrunden tar man hänsyn till revisorns finansiella ställning. Beloppet kan uppgå till en miljon kronor eller två procent av en revisionsbyrås omsättning. Men det kan också bli så lågt som 5000 kronor.

– När man analyserar regelverket i detalj ser man att det krävs mycket för att komma upp i de högsta beloppen. Sanktionsavgifterna kommer att vara proportionerliga både vad gäller graden av allvar och revisorns finansiella ställning, så jag tycker inte att det finns alltför stor anledning till oro, säger Helene Agélii, chefsjurist på FAR.

 

Fler artiklar om EU:s revisionspaket hittar du här.

 

 

 

Text: Rakel Lennartsson

rakel.lennartsson@far.se
Annons
Annons

Äntligen Auktoriserad Redovisningskonsult FAR: ”Lättnad att få resulta­tet”

17 februari, 2020 Auktoriserad Redo­visningskonsult FAR. Balans har följt Fredrik Bäck från förberedelsekurs till tentamen.

Digital revisionsberättelse separat – flera programvaruleverantörer godkända

14 februari, 2020 Tre programvaruleverantörer erbjuder uppladdning av årsredovisningen och revisionsberättelsen från separata filer - fler på ingång.

Ägarna till Adrian & Partners lämnar – blir revisionskonsulter

13 februari, 2020 Nu ska Helena Adrian och Mats Olsson skapa sig en ny karriär som fristående revisionskonsulter.

Premiär för Karin Direkt

11 februari, 2020 Karin Apelman startar Karin Direkt - ny kommunikationskanal där hon kommenterar aktuella branschfrågor.

Sandra Törnblad den yngsta som klarat revisorsprovet: ”Fortfarande lite overkligt”

10 februari, 2020 Sandra Törnblad från Dillon i Malmö bland de 49 procenten som klarade senaste revisorsprovet.

Anders Vidén näst yngst att få godkänt på revisorsprovet: ”Auktorisationen en kvalitetsstämpel”

10 februari, 2020 Anders Vidén från PwC i Stockholm är en av 111 personer som klarade senaste revisorsprovet.

 Upp