”Sanktionsavgifter vid allvarliga överträdelser”

Faktaruta

Nya verktyg för RN:
Bredare rätt att fråga och rätt att få svar – det vill säga revisorn blir skyldig att svara. RN får också rätt att inhämta information från personer i den granskade revisorns närhet.

Nya disciplinära påföljder:
Tillfällig suspension (upp till tre år)
Förbud mot att vara påskrivande (under tre års tid)
Förbud mot att delta i ledningen för en revisionsbyrå
Sanktionsavgifter

 

18 april, 2016

Med EU:s revisionspaket införs sanktionsavgifter mot revisorer som begått allvarliga överträdelser. Hur dessa kommer tillämpas är ännu oklart. Men experterna vill dämpa oron.

I april kom regeringens proposition om revisorer och revision och det står allt mer klart hur det nya regelverket som träder i kraft 17 juni kommer att se ut. Branschen har dessutom redan börjat se effekterna av den nya lagstiftningen.

– Den har redan påverkat mig, då många klienter redan börjat agera, säger Magnus Larsson, skatterådgivare på Deloitte.

Även Revisorsnämndens (RN) påverkas. Myndighetens periodiskt återkommande kvalitetskontroller utvidgas till att även omfatta revisioner av finansiella företag. Därtill kommer RN att vart tredje år skriva en rapport med iakttagelser om utvecklingen på marknaden för revisionstjänster med särskilt fokus på marknadskoncentrationen. Samtidigt får myndigheten nya verktyg till sitt förfogande och samordningen på europeisk nivå kommer att stärkas.

– Det handlar inte om en europeisk tillsyn, Bryssel kan inte tala om för oss vilka disciplinära åtgärder vi ska vidta. Däremot kan vi diskutera tillsammans i EU om vi sett ett visst riskbeteende som kan ge oss särskilda fokusområden i tillsynen, säger Adam Diamant, chefsjurist på RN.

Ett av de nya ”verktygen”, sanktionsavgifterna, har föranlett en del oro i branschen. Såväl FAR:s chefsjurist Helene Agélii som Adam Diamant tycker att debatten bör nyanseras något.

– Sanktionsavgifterna får bara användas för allvarliga överträdelser och när det finns särskilda skäl. I praktiken betyder det att de endast får användas de gånger tillsynsnämnden tilldelar en varning av allvarligare slag, säger Adam Diamant.

Betyder det att vi får en efterfrågad nyansering i skalan för disciplinpåföljder?

– Ja, vi får fler nyanser i skalans övre del. En sanktionsavgift ligger högt upp på åtgärdsskalan.

I nuläget spänner en varning över ett brett fält av överträdelser, av lindrigare eller mer allvarlig grad. För att kunna bedöma graden måste man gå in och läsa RN:s beslut. I framtiden kan en varning i kombination med en sanktionsavgift samt sanktionsavgiftens storlek ge en snabb bild av hur allvarligt fallet är. Men RN har i nuläget svårt att svara på hur sanktionsavgifterna kommer att tillämpas:

– Vi måste själva sätta oss ned och fundera på vilka de här fallen är. Men sanktionsavgifterna är ett verktyg till och det har sina fördelar och nackdelar.

I de fall RN kommer fram till att en sanktionsavgift bör utdelas är steg två att avgöra hur stor den i så fall ska vara. I beräkningsgrunden tar man hänsyn till revisorns finansiella ställning. Beloppet kan uppgå till en miljon kronor eller två procent av en revisionsbyrås omsättning. Men det kan också bli så lågt som 5000 kronor.

– När man analyserar regelverket i detalj ser man att det krävs mycket för att komma upp i de högsta beloppen. Sanktionsavgifterna kommer att vara proportionerliga både vad gäller graden av allvar och revisorns finansiella ställning, så jag tycker inte att det finns alltför stor anledning till oro, säger Helene Agélii, chefsjurist på FAR.

 

Fler artiklar om EU:s revisionspaket hittar du här.

 

 

 

Text: Rakel Lennartsson

rakel.lennartsson@far.se
Far Online

Välj livsstil – sedan jobb

31 mars, 2020 Roger Zinders har inte låtit jobbet styra hur han lever eller var han bor.

REDO för delat ledarskap

30 mars, 2020 Arbetar nästan helt digitalt och har vuxit från tre till fjorton personer på tre år.

Tillfällig lag ska underlätta bolagsstämmor

26 mars, 2020 Regeringen agerar nu för att bolags- och föreningsstämmor ska kunna genomföras.

Revisorsprovet i maj skjuts fram

25 mars, 2020 Vårens revisorsexamen senareläggs till 18-19 augusti 2020. Det meddelade RI i dag.

Informationsplikt för skatterådgivare kan senareläggas

24 mars, 2020 Införandet av rapporteringsplikt för skatterådgivare kan skjutas fram på grund av coronaepidemin.

Hallå där… Carl Svernlöv och Fredrik Ljung

20 mars, 2020 Duon om ett bolags möjlighet att ta tillbaka en utdelning det redan fattats beslut om.

 Upp