Getty Images

RI: Revisorerna väntas få större ansvar för hållbarhet  

Faktaruta

Obligatorisk hållbarhetsrapportering: Företag som uppfyller minst två av följande gränsvärden omfattas av hållbarhetsrapportering enligt ÅRL: Fler än 250 anställda, över 175 miljoner kronor i balansomslutning och över 350 miljoner kronor i nettoomsättning. Det rör sig om cirka 1600 bolag i Sverige.

RevR12: FAR:s rekommendation om hur revisorer bäst agerar för att leva upp till lagen.

EU-direktiv: införs genom nationell lagstiftning och en eventuell uppdatering kommer att få till följd att även ÅRL uppdateras.

2 juni, 2020

Specialister på hållbarhet anser att revisorer har låg kunskap inom området. Revisorsinspektionen (RI) är dock försiktig med att dra slutsatser. Kort tid har gått sedan den tvingande lagen trädde i kraft, men snart ska den uppdateras.

Från och med räkenskapsår som inleddes 2017 måste större svenska bolag redovisa hållbarhetsinformation, enligt en uppdatering av årsredovisningslagen (ÅRL) efter ett EU-direktiv. Enligt samma lag är revisorer skyldiga att i ett skriftligt yttrande uttala sig om att en hållbarhetsrapportering har upprättats och att den inte väsentligt står i strid mot finansiella uppgifter i årsredovisningen.

Revisorns uttalande om att detta skett ska publiceras med rapporten, men enligt en studie som PwC gjort saknades ett sådant uttalande i 65 procent av de granskade fallen (det rörde sig om ett urval av bolag, inte samtliga 1 600). Samtidigt har Balans reporter tagit del av utsagor från hållbarhetsspecialister, både i och utanför revisions- och redovisningsbranschen, som gör gällande att revisorernas kunskaper om hållbarhet är bristfällig.

– Det kan vara lätt för utomstående att tycka att revisorernas kunskaper på området brister, säger Ester Muwanga, hållbarhetsansvarig på Revisorsinspektionen (RI) och menar att det inte är så konstigt om just hållbarhetsspecialisterna tycker så här.

– Enskilda revisorer kan ha brister, men det gör inget så länge de är medvetna om sina brister och tar in experter för att hantera de svåra frågorna, säger hon.

Ester Muwanga. Foto: Peter Nilsson

Samtidigt medger RI att man än så länge inte kan uttala sig generellt om kvalitén på revisorernas hållbarhetsarbete. De första hållbarhetsrapporterna enligt den nya lagen släpptes 2018 så det var bara två år sedan RI i sina kvalitetskontroller började titta på revisorernas granskning av hållbarhetsrapporterna.

Därtill ger lagen inga anvisningar för själva rapporteringen och ställer inte heller krav på revision i egentlig mening, utan vad som krävs av revisorn är ett uttalande om att de obligatoriska delarna i hållbarhetsrapporteringen har upprättats. Revisorn uttalar sig inte om kvaliteten i rapporten.

Än så länge har RI:s återkommande kvalitetskontroller lett till ett enda fall av kritik för brister i revisorns hållbarhetsansvar. Det var EY som förra året fick kritik för att revisorn i ett uppdrag missat att kontrollera om styrelsen tagit ansvar för den av företaget lämnade separata hållbarhetsrapporten.

Förutom att rapporten måste innehålla alla de rubriker (ämnesområden) som ÅRL stadgar är det styrelsen som ska avge hållbarhetsrapporten, vilket enklast sker genom att denna undertecknas av styrelsen. När så inte är fallet ska revisorn inhämta bevis för att styrelsen tagit del av och ställt sig bakom informationen. Det var det här som EY missat i ett uppdrag.

”Något styrelseprotokoll eller annat skriftligt revisionsbevis för att styrelsen hade tagit ansvar för hållbarhetsrapporten fanns inte tillgängligt vid tidpunkten för revisorns yttrande om rapporten”, skriver RI i sin rapport från kvalitetskontrollen.

”Eftersom det alltså inte var möjligt för revisorn att hämta in något annat skriftligt bevis för att styrelsen hade tagit ansvar för hållbarhetsrapporten borde revisorn ha hämtat in ett uttalande från styrelsen i enlighet med RevR 12 p. 8.1.”

– Det här är första gången vi lämnat kritik kopplat till brister i hållbarhetsgranskningen. Men det är inte enda gången som frågor på området har kommit upp till diskussion inom ramen för våra kvalitetskontroller, betonar Ester Muwanga.

Den lagstadgade hållbarhetsrapporteringen har bara tre år på nacken, så RI:s erfarenheter av hur revisorerna klarar att granska den är begränsad och Ester Muwanga har svårt att ta ställning till den kritik som finns mot revisorerna på det här området.

– Om revisorn inte har uttalat sig [om förekomsten av en hållbarhetsrapport] har revisorn inte gjort vad som krävs. Men vi har inte fått något sådant ärende till vårt bord, så vi har inte ställts inför den situationen, säger hon.

Vad RI skulle behöva för att ta ställning till en sådan situation är en anmälan från en utomstående som iakttagit brist i ett specifikt fall. Vem som helst kan göra en anmälan hos RI.

Det händer också att tillsynsmyndigheten initierar egna ärenden efter uppgifter i medierna, men det är när det finns uppgifter om brister i ett specifikt bolag, inte allmänna uppgifter eller statistik.

Ester Muwanga anser att uppgiften från PwC om att 35 procent av de granskade rapporterna sakande ett uttalande från revisorn är ”förvånansvärd”. Samtidigt menar hon att det höga procenttalet möjligen speglar formaliaslarv hos styrelserna kring hållbarhetsrapporten. Enligt Ester Muwanga ligger den verkliga svårigheten för revisorer att, i förekommande fall, ta ställning till om företagens hållbarhetsrapportering är förenlig med den finansiella rapporteringen.

Den 10 juni går remisstiden ut för EU-kommissionens konsultation angående översynen av direktivet för rapportering av icke-finansiell information. Ett av många förslag handlar om att stärka inslaget av granskning.

– Det är fortfarande tidigt i processen, men jag tror att revisorerna absolut kommer att bli mer berörda av kommande förändringar i direktivet och få en utökad roll i granskningen av företagens hållbarhetsrapportering, säger Ester Muwanga och tillägger:

– Hållbarhet är ett viktigt och väldigt aktuellt område.

Läs mer: Hållbarhetsrapportering FAQ 

Taggar: hållbarhet Revisorsinspektionen

Text: Rakel Lennartsson

redaktionen@far.se
 • ”Välkommet besked om arvs- och gåvoskatt”

  24 september, 2021 Klarläggande besked för branschens rådgivare, menar Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR.

  WeAudit vinner Årets framtidsbyrå 2021

  23 september, 2021 Denna gång räckte nomineringen till seger. WeAudit blir Årets framtidsbyrå 2021.

  Henrik Persson vinner CH Witts pris

  23 september, 2021 Henrik Persson, Deloitte, får ta emot CH Witts pris 2021 för bästa artikel i Balans.

  Penningtvätt – flera lagskärpningar på gång

  22 september, 2021 Revisorer behöver bli mycket bättre på att rapportera misstänkt penningtvätt.

  Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

   Upp