Foto: Dreamstime

”Revisorn tar inte sitt ansvar när det gäller mutbrott”

30 maj, 2013

Affärerna går före den lagstadgade skyldigheten att rapportera misstänkt mutbrott. Claes Sandgren, ordförande för Institutet mot mutor, riktar kritik mot revisorerna.

Korruption och mutor är hög­aktuella frågor under årets stämmosäsong. Även om korruptionen i Sverige internationellt sett är låg har frågan fått mycket uppmärksamhet, inte minst genom TeliaSoneras engagemang i Uzbekistan, och i en rapport från organisationen Transparency International har Sveriges efterlevnad av ”Konventionen mot mutor i internationella affärer” rankats sämre än Italiens.

Claes Sandgren är ordförande för Institutet mot mutor samt professor i civilrätt vid Stockholms universitet. Han menar att revisorns roll är tydlig när det kommer till mutbrott, och att det åligger revisorn att rapportera misstanke om mutbrott.

– Revisorn ska inte vara någon detektiv, men misstanke om mutbrott anmäls endast i liten ut­­sträckning. Som jag ser det har revisorerna traditionellt försummat att fullgöra sin lagfästa skyldighet att rapportera sådana misstankar. Jag tror inte att det handlar om slarv, utan här finns ett systemproblem. Om revisorn rapporterar bryts förtroendet mellan revisor och klient, säger han.

Claes Sandgren är dock tydlig:

– Revisorn tar inte sitt ansvar. Han eller hon ska rapportera misstanke om brott men gör det inte. I den bästa av världar skulle revisorn följa lagen, men så ser det inte ut i dag, säger han.

– För den enskilde revisorn kan det vara problematiskt, efter­som han eller hon riskerar att förlora affären om ett mut­brott anmäls. Revisorn kan sägas upp eller så kan revisorn tvingas att lämna sitt uppdrag. Jag tror att det spelar roll för i vilken utsträckning revisorn anmäler misstankar om mutbrott, säger han.

Dan Brännström, generalsekre­terare i FAR, bemöter kritiken:

– Först och främst har revisionen här en preventiv uppgift. Men för att finna mutbrott måste revisorn söka efter dem, och det ligger inte i dagens revisorsroll. Om revisorn däremot ramlar över misstänkta mutbrott ska revisorn självfallet agera och rapportera utan att tveka, säger han.

Taggar: korruption mutor

Text: Charlotta Danielsson

Annons
Far Online

Återvänder till revisorsyrket: ”En nystart”

9 juli, 2020 Ola Almquist lämnade jobbet som revisor för en tjänst som ekonomichef. Nu har han återvänt.

Så får din byrå godkänd utbildningsplan

8 juli, 2020 Revisorsinspektionen uppdaterar sin vägledning om godkännande av utbildningsplan - för att underlätta för byråerna.

Förtroendet A och O i relationen med kunden

6 juli, 2020 "Auktorisationen tillför ett stort värde för kunden".

”Det är tuffa tider – men de gynnar oss”

3 juli, 2020 Auktoriserade revisorn Carl-Magnus Falk bakom nytt webbaserat boksluts- och årsredovisningsprogram som ska revolutionera redovisningen.

7 nyheter på hållbarhetsområdet

1 juli, 2020 Taxonomier, handlingsplaner, förordningar och direktiv. Och vad är egentligen New Green Deal?

 Upp