Foto: Getty Images

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet: Varken ja eller ej – vad händer då?

19 juni, 2019

Om revisorn inte kan få fram tillräckligt med revisionsbe­vis för att kunna tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet är RevR 209 tydlig: Revisorn bör i normalfallet avstyrka.

Håkan Malmström, ordförande i FAR:s policygrupp för revision och auktoriserad revisor vid PwC, vill slå ett slag för RevR 209. Alla borde läsa den menar han, för att få en bättre bild av vad förvaltningsrevision innebär.

I RevR 209 3.14 räknas tre frågor upp som revisorn bör ta ställning till innan denne formulerar sitt ställningsta­gande om ansvarsfrihet. (se faktaruta).

– Om revisorn svarar ja på alla tre frågorna ska ansvarsfrihet avstyrkas, säger Håkan Malmström.

Vid utförandet av förvaltnings­revisionen ska revisorn bland annat granska att styrelsens beslut är for­mellt riktiga och inte bryter mot lagar eller instruktioner från stämman, alternativt om det handlar om en ekonomisk förening inte strider mot föreskrifter i stadgarna. Håkan Malm­ström betonar att det inte betyder att en styrelse inte får fatta dåliga beslut, men besluten måste fattas på rätt sätt.

Håkan Malmström. Foto: PwC

– Vid granskningen tittar revisorn på om besluten som styrelse eller vd fattat har orsakat bolaget skada eller om de kan komma att orsaka bolaget skada. Det ska ha skett uppsåtligt eller av oaktsamhet, genom att styrelsen eller vd:n vidtagit åtgärder eller underlåtit att agera och det har lett till att bolaget orsakas skada, säger Håkan Malmström och tar ett exempel:

Ett företags styrelse beslutar om ett väsentligt företagsförvärv, utan att dessförinnan ta fram några be­slutsunderlag och utan att förvissa sig om att det ligger i bolagets intresse. Även om köpet i sig inte behöver innebära att bolaget skadas kan ett sådant förvärv föra med sig skada för bolaget i framtiden. Alltså bör inte revisorn tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

– Det här är ju ett förenklat exempel och många gånger är för­valtningsrevisionen komplex och svår, men just därför är det väldigt viktigt att revisorn utför den omsorgsfullt, säger Håkan Malmström.

Hur ska då revisorn agera om denne inte får tillräckliga revisions­bevis för att tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet? Praxis från Revisorsin­spektionen och från domstolar ger revisorn möjlighet att varken tillstyrka eller avstyrka, men FAR:s policygrupp för revision anser att i ett sådant läge bör revisorn avstyrka ansvarsfrihet.

– RevR 209 säger att man i normalfallet då ska avstyrka, osäker­heten talar i så fall för att stämman ska hålla dörren öppen för att kunna utreda saken närmare. Genom att avstyrka ger revisorn stämman den bästa vägledningen för dess beslut, säger Håkan Malmström.

Läs mer: Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet – en fråga att behandla omsorgsfullt

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
Annons
Far Online

Senareläggning av informationsplikt för skatterådgivare allt närmare

3 juni, 2020 Riksdagen öppnar upp för att skjuta på införandet av rapporteringsplikten avseende vissa gränsöverskridande arrangemang (DAC6).

RI: Revisorerna väntas få större ansvar för hållbarhet  

2 juni, 2020 Revisorer har låg kunskap inom hållbarhet anser specialister. RI är försiktig med att dra slutsatser.

”Ha inte för bråttom!”

29 maj, 2020 Testa dig fram! Det karriärtipsar Jessica Herrlin - byråledare Baker Tilly Halmstad.

5 frågor och svar om Reko kopplat till lön

28 maj, 2020 Är det bara auktoriserade lönekonsulter som ska följa Reko? Och hur är det med tystnadsplikten?

”Det går faktiskt att påverka systemet”

27 maj, 2020 Helene Agélii, NRF: Internationell standardsättning är en tungrodd process. Men den går att påverka.

ISA är en global produkt medan IFRS är en europeisk

27 maj, 2020 Det finns både likheter och skillnader i hur redovisningsstandarder respektive revisionsstandarder kommer till.

 Upp