Foto: Getty Images

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet – en fråga att behandla omsorgsfullt

19 juni, 2019

Ska styrelsen och vd:n få ansvarsfrihet? En högaktuell fråga under stämmosäsongen. För­valtningsrevision där revisorn lämnar rekom­mendation om ansvarsfrihet är rätt unikt för Sverige.

Bestämmelser om ansvarsfrihet finns i många olika rättsordningar – men det är bara Finland och Sverige som har frågan om ansvarsfrihet som ett obligatoriskt be­slut på årsstämman. Syftet med reglerna är att bolagsledningens ansvar ska vara tydligt och att det ska gå att utkräva ansvar av styrelsen.

– Ansvarsfrihetsbeslutets obligatoriska natur motiveras med att det är viktigt att frågan om en möjlig ansvarstalan mot bolagsledningen inte hålls öppen under alltför lång tid. Annars kan mer eller mindre latenta ansvarsfrågor förgifta atmosfären i bolaget, störa arbetsron och skada verksamheten inom bolaget och utåt, säger Carl Svernlöv, advokat på Baker McKenzie och en av Sveriges främsta experter på bolagsrätt och frågorna kring revisorn och styrelsens ansvarsfrihet.

Carl Svernlöv. Foto: Baker McKenzie Advokatbyrå

Förvaltningsrevision innebär att revisorn granskar styrelsens förvaltning och inte bara årsredovisningens innehåll. Utifrån sin granskning ska revisorn ge stämman en rekommendation och antingen tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelse och vd. Normalfallet inför en bolagsstämma, oavsett om det rör stora eller små bolag, är att revisorn tillstyrker ansvarsfrihet och stämman brukar följa revisorns rekommendation.

Håkan Malmström, ordförande för FAR:s policygrupp för revision och auktoriserad revisor på PwC, menar att det tyder på att svenska bolag på det stora hela sköts bra och följer de lagar och regler som finns.

– Det vanligaste är att revisorn rekommenderar ansvarsfrihet och att stämman beslutar efter rekom­mendationen. Men man ska komma ihåg att förvaltningsrevision är en viktig men svår fråga. Därför är det viktigt att man som revisor hanterar den omsorgsfullt, säger han.

I sammanhanget förvaltningsre­vision, precis som vid övrig revision, kan frågan om revisorns oberoende dyka upp. Ett exempel är om det finns ägargrupper som har olika syn på styrelsen. Ett annat att den som inte är insatt i vad förvaltningsrevision innebär tror att revisorn tillstyrker styrelsens ansvarsfrihet för att få behålla sitt uppdrag i bolaget. Håkan Malmström tror dock inte att den risken är så stor.

– Jag skulle säga att om den typen av kommentarer framkommer är det viktigt att som revisor behålla sin integritet och sin objektivitet. Och det tror jag att de allra flesta gör, utan tvekan, säger han.

Håkan Malmström. Foto: PwC

Håkan Malmström återkommer ofta till ordet omsorgsfullt när han talar om för­valtningsrevisionen. Det är så han tycker att uppdraget ska genomföras. Men vad gäller när revisorn rekommen­derar ansvarsfrihet och ägarna inte håller med? Vem har rätt och vem har fel? Eller kan man ens tala i termer av rätt eller fel?

För den som följt utvecklingen i exempelvis Swedbank från utsidan kan det vara svårt att hänga med. Misstanke om penningtvätt, svind­lerier och förskingring skakade om banken och dess styrelse. Inför stämman var det turbulent och sam­ma dag stämman skulle hållas fick vd:n sluta. Revisorn hade tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelse och vd, men stämman valde att enbart bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Balans låter Carl Svernlöv kommentera:

– Det kan vara svårt, såväl för en­skilda aktieägare som för bolagsstäm­man i sin helhet, att enbart på grund­ val av årsredovisningen bilda sig en uppfattning om styrelseledamöterna och vd:n bör beviljas ansvarsfrihet. Till ytterligare ledning för stämman föreskriver 9:33 aktiebolagslagen därför att revisionsberättelsen ska innehålla ett uttalande om huruvida styrelseledamöterna och vd:n bör beviljas ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret gentemot bolaget eller inte, säger Carl Svernlöv.

Syftet med revisorns till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet anses vara att ge bolagsstämman underlag för beslut i ansvarsfrihetsfrågan samt för vidtagande av andra åtgärder, som att till exempel entlediga styrelseleda­möter som vållat bolaget skada.

– Att revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet innebär helt enkelt att det vid revisionen inte framkommit något vä­sentligt som kan föranleda skadeståndsskyldighet för styrelseledamöterna eller vd:n, säger Carl Svernlöv.

Det kan vara svårt för enskilda aktieägare att, enbart på grundval av årsredovisningen, bilda sig en uppfattning om ansvarsfrihet. Foto: Getty Images

Det finns ytterligare en faktor som kan påverka revisorns rekom­mendation. Tidsaspekten. Både Carl Svernlöv och Håkan Malmström po­ängterar att när revisorn tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet rör det endast det räkenskapsår som årsre­dovisningen omfattar och händelser som skett under det året.

– Känner man inte till det här kan det naturligtvis tyckas märkligt om media lyfter något som hänt i ett bolag och en revisor ändå tillstyrker ansvarsfrihet. Det kan ju vara så att den ifrågasatta händelsen skedde tidigare än räkenskapsåret som års­redovisningen omfattar, säger Håkan Malmström.

Oavsett om händelsen i sig skulle kunna för­anleda skadestånds­skyldighet eller inte så påverkar den då alltså inte revisorns uttalande.

– Ansvarsfrihet bör alltså i princip enligt RevR 209 Revision av styrel­sens och verkställande direktörens förvaltning tillstyrkas om det vid revisionen ej framkommit något väsentligt som kan föranleda skade­ståndsskyldighet för styrelseledamö­terna eller verkställande direktören, säger Carl Svernlöv.

RevR 209 Förvaltningsrevision

Enligt punkt 3.14 har revisorn vid bedömningen att ta ställning till tre frågor innan han eller hon for­mulerar sitt ställningstagande om ansvarsfrihet:

  1. Har bolaget lidit en ekonomisk skada eller finns det en risk för att bolaget kan komma att lida en ekonomisk skada?
  2. Har styrelseledamoten eller den verkställande direktören, i sitt uppdrag, vidtagit en handling, som kan ha varit uppsåtlig eller oaktsam, alter­nativt underlåtit att agera?
  3. Föreligger ett orsakssamband mellan skadan eller risken för skada och handlingen samt är dessa en sannolik (adekvat) följd av handlingen?

Om svaret är ja på alla tre frågorna, och skadan eller risken för skada inte är oväsentlig, ska revisorn avstyrka ansvarsfrihet.

Vanliga åtgärder vid förvaltningsrevision:

  • Granska styrelseprotokoll, beslut och beslutsun­derlag för väsentliga beslut.
  • Granska bolagets processer, rutiner och metoder – prata med styrelse, vd och före­tagsledning. Har styrelse och vd ett arbetssätt som säkerställer att alla väsentliga beslut är väl underbyggda?
  • Gå igenom bolagsordningen, arbetsordningen, instruktioner och andra styrande dokument

Läs mer: Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet: Varken ja eller ej – vad händer då?

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons
Annons

Experten reder ut: GDPR – vad händer nu?

20 september, 2019 Sara Orback, föreningsjurist på FAR, reder ut några av de viktigaste frågorna inom GDPR.

Årets framtidsbyrå 2019: Revideco

19 september, 2019 Fem nominerade byråer - men bara en vinnare. Revideco är Årets framtidsbyrå 2019.

Nytt från Akademin belönas med CH Witts pris 2019

19 september, 2019 Carl Svernlöv och Magnus Svernlöv tilldelas CH Witts pris 2019.

Fika med Charlotte Söderlund: Hållbarhet allt oftare på styrelsernas bord

17 september, 2019 FAR:s specialistgrupp för hållbar utveckling ska vägleda revisorer kring lagstadgade hållbarhetsrapporter.

Peter Dahllöf: ”Tänk brett i början”

10 september, 2019 Med nyfikenheten som kompass har Peter Dahllöf hittat fram till sin position.

”Erfarenhet bästa förberedelsen inför auktorisationen”

9 september, 2019 Drygt två månader kvar till examensdatum för auktorisationssugna redovisningskonsulter. Balans ringer upp tentanden Fredrik Bäck.

 Upp