Foto: iStock

RN: Branschen bör agera mot misstänkt penningtvätt

18 mars, 2017

Nu vill Revisorsnämnden (RN) att revisorer ska bli bättre på att rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism. I början av maj anordnar RN ett informationsmöte i temat.

Varje år tvättas runt 100 miljarder kronor i Sverige. Dessutom sker transaktioner för att finansiera terrorism. De allra flesta rapporter som kommer in till Finanspolisen kommer från bankerna.

Med branschens unika insyn i företagen kan revisorer utgöra en viktig pusselbit i bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Balans passade på att ställa några frågor till Lotta Westerberg, jurist och avdelningsdirektör på RN.

Lotta Westerberg. Foto: Outi Sjölund

Lotta Westerberg. Foto: Outi Sjölund

Hur kan revisorerna bidra när det gäller att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism?

–  Frågor om penningtvätt och finansiering av terrorism har blivit mer aktuella under senare år. Att bekämpa dessa brott är viktigt för samhället och här kan revisorn spela en stor roll som första barriär. Via sin kännedom om företagen har revisorerna stora möjligheter att upptäcka exempelvis ovanliga transaktioner, mönster och upplägg. Det är ingen som förväntar sig att en revisor ska bedriva spaningsverksamhet eller leverera en anmälan om ett fullbordat brott. Det revisorn ska göra är att vara uppmärksam i sin verksamhet.

Området är ju omgärdat av lagar och regler, vad innebär till exempel revisorns uppgiftsskyldighet?

–  Om revisorn upptäcker en transaktion som han eller hon misstänker utgör ett led i penningtvätt eller finansiering av terrorism, ska revisorn granska transaktionen närmare. Om misstanken sedan kvarstår, ska revisorn lämna en rapport till Finanspolisen. En rapport är inte detsamma som en polisanmälan. För att Finanspolisen ska kunna utreda rapporten, behöver den innehålla alla omständigheter kring misstanken. Informationen i en lämnad rapport kan sedan komma att utgöra en del av ett underrättelseuppslag som kan vara värdefullt för att en brottsutredande myndighet ska kunna upptäcka ett brott.

Läs mer: Revisorsnämnden byter namn till Revisorsinspektionen 

Kan revisorn vara anonym?

–  Ja, identiteten på den som har lämnat en rapport till Finanspolisen omfattas av sekretess. Finanspolisen talar heller inte om för den rapporterade att det har kommit in en rapport. Även revisorn är förbjuden att prata med klienten eller någon utomstående om att en granskning har gjorts eller att en rapport har lämnats.

Varför har revisorerna hittills varit underrepresenterade när det gäller att rapportera misstänkt penningtvätt?

–  Det finns troligen många orsaker till det. Kanske råder en uppfattning om att den grad av misstanke som krävs för att rapporteringsskyldigheten ska utlösas är högre än vad som faktiskt är fallet. Och jämfört med exempelvis banker står revisorn ofta ett steg bort från transaktionen när han eller hon i sin granskning ska ta ställning till historisk information, vilket kanske kan innebära att revisorerna har svårt att bedöma om underlaget är tillräckligt för att rapportera till Finanspolisen. Med anledning av den låga rapporteringsgraden ser Revisorsinspektionen ett behov av att diskutera frågan om penningtvätt och finansiering av terrorism med branschen.

Läs mer om informationsmötet på Revisorsnämndens webb.

Taggar: RN

Text: Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se
Annons
Far Online
Annons

”Det går faktiskt att påverka systemet”

27 maj, 2020 Helene Agélii, NRF: Internationell standardsättning är en tungrodd process. Men den går att påverka.

ISA är en global produkt medan IFRS är en europeisk

27 maj, 2020 Det finns både likheter och skillnader i hur redovisningsstandarder respektive revisionsstandarder kommer till.

Bokföringsnämnden – ingen vanlig myndighet

27 maj, 2020 Hur styrs Bokföringsnämnden? Balans intervjuar Bokföringsnämndens kanslichef Stefan Pärlhem.

Vem styr över reglerna?

26 maj, 2020 En resa genom maskineriet som tröskar fram lagarna och reglerna för revisions- och rådgivningsbranschen.

WeAudit – framtidens revisionsbyrå tar för sig

20 maj, 2020 Med kärnvärden som modiga, i framkant och innovativa strävar WeAudit efter att revolutionera branschen.

Hallå där… Petra Örjegren – ny ledamot i insynsrådet för SWEDAC

18 maj, 2020 Auktoriserade redovisningskonsulten Petra Örjegren ny ledamot i insynsrådet för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. 

 Upp