Getty Images

Revisionsakademin ekosystem mellan lärosäte och bransch

11 november, 2020

Det som sker på universiteten och högskolorna påverkar det som händer på revisionsbyråerna – och tvärtom. ”Vi är beroende av varandra”, säger Fredrik Nilsson, ordförande för Revisionsakademin, som verkar för att stärka forskning och utbildning inom redovisning och revision.

Sedan Svenska Revisionsakademin (SRA) grundades 2002 har syftet varit att starta, stimulera och stödja aktiviteter inom redovisning och revision. Det genom att verka på universitet, högskolor och genom olika revisionsorganisationer, där till exempel FAR är med och sponsrar uppsatspriset till grundaren Jan-Erik Gröjers minne och som Balans bevakar varje år.

Fredrik Nilsson har varit akademins ordförande sedan 2015. Han är dessutom själv verksam som professor i företagsekonomi, särskilt redovisning, vid Uppsala universitet, en tjänst han har haft de senaste tio åren.

– Det vi gör på universiteten och högskolorna påverkar det som händer på revisionsbyråerna – och tvärtom. Vi är beroende av varandra. Och då måste vi kunna prata om de frågor som berör både akademin och professionen, säger Fredrik Nilsson.

Fredrik Nilsson,  ordförarande Svenska Revisionsakademin (SRA). Foto: Ottilia Nilsson

Bland de arton medlemmarna i Revisionsakademins styrelse finns auktoriserade revisorer från Big4, FAR:s generalsekreterare och VD Karin Apelman, samt representanter från universitet, högskolor och näringsliv. Styrelsen ses två gånger per år och följer en strikt agenda.

Fyra doktorander har helt eller delvis finansierats av SRA, två exempel är Thomas Carrington, docent i företagsekonomi vid Stockholms universitet och Pernilla Lundqvist, redovisningsspecialist på EY och ordförande i FAR:s Operativa grupp och Strategiska grupp för Finansiell rapportering.

Tidigare har de stora revisionsbyråerna finansierat Revisionsakademin. I dag är det FAR som bekostar verksamheten. Det ekonomiska stödet är mycket viktigt, men Fredrik Nilsson vill även framhålla byråernas engagemang i akademins arbete.

– Det behövs en nationell plattform för att samtala om utbildnings- och forskningsfrågor. Revisionsbranschen anställer en betydande andel av studenterna som läser redovisning och revision. Vissa stannar på revisionsbyråer, andra går till andra positioner inom näringslivet eller offentlig sektor. Men kunskapsutvecklingen fortsätter hela tiden, säger Fredrik Nilsson.

En fråga som särskilt sysselsatt Revisionsakademins ledamöter på senare år är Revisorsinspektionens (RI) översyn av kompetenskraven för de som ska skriva revisorsprov, nya regler som slutligen trädde i kraft 1 juli 2018. Samtal fördes både hos RI och på FAR, där förslagen diskuterades igenom i detalj. Akademin tog också på sig att koordinera synpunkter och tankar från universitet och högskolor som inte hade representation i SRA:s styrelse.

Vad händer i Revisionsakademin just nu?
– De kommande tre åren kommer verksamheten delvis att förändras och utvecklas. Vi ska arbeta än mer med erfarenhetsutbyte mellan revisorer, praktiker och universitetslärare samt förstärka nätverksbyggandet mellan lärosäten i Sverige och utomlands. Vi ska också se över de priser vi delar ut, svarar Fredrik Nilsson.

Vidare håller sig akademins ledamöter a jour med förändringar som inverkar på redovisning och revision. Ett exempel är informationsteknologins utveckling och hur den påverkar näringsliv, revisionsbranschen samt utbildning och forskning. Hållbarhetsrapportering och revisorns kärnkompetens är andra exempel på områden av stor betydelse. Att vissa frågor återkommer behöver inte vara en nackdel, menar akademins ordförande.

– Hållbarhetsrapportering har vi pratat om väldigt länge. Att det tar lång tid betyder inte nödvändigtvis att det går långsamt. Det kan ju också bero på att saker och ting inte utvecklas i den takt man tror. Det är lätt hänt att förändringstakten både över- och underskattas, säger Fredrik Nilsson.

– Vissa saker får konsekvenser under väldigt lång tid. Och då är det nödvändigt att stanna upp och analysera utvecklingen. Vad innebär det för branschen och samhället i stort? Det här är ödesfrågor.

Taggar: FAR revision Svenska Revisionsakademin

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • FAR tar helhetsgrepp på branschen i ny rapport  

  4 mars, 2021 Branschen omsätter 43 miljarder kronor och sysselsätter 37 000 personer, visar FAR.s färska branschrapport.

  Helena Arvidsson Älgne blir första kvinnan att fatta KPMG:s ordförandeklubba

  4 mars, 2021 Helena Arvidsson Älgne har utsetts till ny ordförande i KPMG:s styrelse efter Björn Hallin.

  ”Goodwillfrågan kommer att överleva oss”

  3 mars, 2021 Sven-Arne Nilsson och Björn Gauffin har i 15 år granskat företagens redovisning.

  Mindre siffersnack – mer affärer

  2 mars, 2021 Stor satsning på rådgivning, digitalisering i praktiken och kontroll över tiden. Så jobbar JDG Revision.

  Ökad press från EU om publika skatterapporter

  1 mars, 2021 EU-ministrar eniga om gemensamma regler för land-för-land-rapportering. Men Sverige säger nej.

  Sofia Götmar-Blomstedt – ledande lagspelare

  25 februari, 2021 PwC:s nya VD Sofia Götmar-Blomstedt representerar en ny generation ledare. Vi har intervjuat henne.

   Upp