Getty Images

Redovisningskonsulter och lönekonsulter – tips inför kvalitetskontrollen

Faktaruta

Kvalitetskontroller Auktoriserade Redovisningskonsulter FAR och Auktoriserade Lönekonsulter FAR:

 • Är obligatoriska och oberoende.
 • Sker minst vart sjätte år.
 • Skapar förtroende och yrkesidentitet samt stödjer kvalitet.
 • FAR genomför systemkontroller (hela företag) och enskilda kontroller (enskilda personer).

 Antal redovisningsföretag (redovisning + lön) som ska genomgå kvalitetskontroll under hösten 2020: 73 (67 enskilda kontroller och 6 systemkontroller).

25 augusti, 2020

Höstens kvalitetskontroller närmar sig. Både inom redovisning och lön förekommer brister. Men genom att vara förberedd kan du undvika de brister som är vanligast förekommande.

FAR har länge genomfört kvalitetskontroll av sina auktoriserade medlemmar och medlemsföretag. Syftet är att näringslivet och samhället i övrigt ska kunna förlita sig på medlemmarnas arbete. Samtidigt är kvalitetskontrol­len ett stöd för medlemmarna i deras eget kvalitetsarbete.

– För företag som har en fungerande kvalitetssäkring är kvalitetskon­trollen ofta inte någon större fråga. Men om kvalitetssäkringen brister kan kvalitetskontrollen upplevas mer bekymmersam. För att undvika de vanligaste felen och bristerna finns det en hel del att göra för att förbereda sig inför kvalitetskontrollen, säger Yvonne Jansson, FAR.

Yvonne Jansson. Foto: Saerun Norén

De vanligaste bristerna vid kvalitetskontrollen för Auktoriserade Redovisningskonsulter FAR och Auktoriserade Lönekonsulter FAR

 • Redovisningsföretagets riktlinjer saknas eller är ofullständiga (i redovisningsföretag ingår redovisningsverksamhet och löneverksamhet)

En viktig grund för kvalitetskontrollen är redovisnings­företagets riktlinjer. Redovisningsföretagets riktlinjer och rutiner är ett ska-krav i Reko och är grunden för både byråns arbete och kvalitetssäkring samt för kvalitetskontrollen.

FAR:s kvalitetskontroll går igenom byråns rutiner och riktlinjer och gör sedan uppdragskontroller för att verifiera att riktlinjerna tillämpas. Riktlinjerna ska vara anpassade till byråns storlek och behov. De ska fungera som styrmedel för byråledningen och som en trygghet för konsulterna som vet hur de ska anta, ompröva, planera, utföra, rapportera och avsluta uppdragen i praktiken.

 • Brister i redovisningsföretagets riktlinjer och rutiner enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen)

En vanlig brist i redovisningsföretagets riktlinjer och rutiner är att de inte uppfyller kraven i penningtvättslagen avseende allmän riskbedömning av verksamheten.

Vanligt är även brister i rutinerna för utvärdering av ny kund avseende dokumentation av risk, ID-kontroll, identifiering av verklig huvudman samt PEP.

 • Brister i redovisningsföretagets system för kvalitetssäkring

Enligt ska-kravet så ska det inte bara finnas riktlinjer utan även ett system för kvalitetssäkring så att redovisningsföretaget kan säkerställa att riktlinjerna fungerar och att uppdragen utförs med hög kvalitet.

Det är en vanlig brist att det saknas ett dokumenterat system för kvalitetssäkring, både av verksamheten och av uppdragen. Det behöver inte betyda att det inte utförs kvalitetssäkringsåtgärder, utan att det saknas en beskrivning av själva kvalitetssäkringsprocessen.

 • Vad är det egentligen för skillnad på kvalitetskontroll och kvalitetssäkring?

Lite förenklat kan man säga att kvalitetssäkring är redovisningsföretagets system för att säkerställa att uppdragen blir rätt utförda och rapporterade.

Kvalitetskontrollen kontrollerar att redovisningsföretaget har ett kvalitetssäkerhetssystem och att det tillämpas. Kvalitetskontrollen utförs av FAR och innebär att kon­trollanten försäkrar sig om att FAR-medlemmen följer de medlemsregler som finns, exempelvis Reko om man är redovisningskonsult.

 • Vidareutbildningen brister

I enlighet med FAR:s etiska regler Etik R 4 ska auktorise­rade konsulter vidareutbilda sig. De brister som identifieras i kvalitetskontrollen består oftast av att det saknas dokumenterad verifierbar utbildning. En anledning till detta är ofta tidspress hos konsulterna och det är viktigt att planera in verifierbar utbildning så att det blir av. Ett tips är alla de digitala utbildningar som nu erbjuds och som ofta upplevs som tidseffektiva.

 • Vanliga brister i uppdragen

De vanligaste bristerna i uppdragskontrollerna hör ihop med ovanstående brister – och omfattar exempelvis dokumentation av utvärdering av ny kund och omprövning av befintligt uppdrag, dokumenterad kvalitetssäkring och att uppdraget har förändrats utan att uppdragsbrevet har uppdaterats.

 • Det gör FAR för att undvika att dessa vanliga brister kvarstår i kommande kvalitetskontroller

FAR har tagit fram en ny mall/exempel för redovisningsföretagets riktlinjer, med syfte att hjälpa redovisningsföretaget att beskriva sina rutiner genom frågor som redovisningsföretaget kan använda som stöd för vad som bör ingå i de skriftliga riktlinjerna.

Mallen finns på FAR:s hemsida och innehåller även stöd för att dokumentera kvalitetssäkringsåtgärder kopplat till riktlinjerna.

FAR:s policygrupp för etik har tagit fram ett exempel för hur en allmän riskbedömning kan se ut och den bygger på ett exempel från Länsstyrelsen. Det finns även ett förslag på checklista som kan användas vid utvärdering av ny kund och som är anpassad till kraven i penningtvättslagen.

Redan innan coronapandemin hade FAR börjat satsat på att bredda utbildningarna för att det ska finnas ett stort urval av utbildningar som kan utföras digitalt, vilket underlättar för konsulterna att efterleva de etiska kraven på vidareutbildning.

Läs mer: Från enskild kvalitetskontroll till systemkontroll – så gör du

Läs mer: Skatterådgivare – missa inte det här inför kvalitetskontrollen

Läs mer: Revisorer – tänk på det här inför kvalitetskontrollen

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • Steg för steg – rekrytera rätt till egna byrån

  14 juni, 2021 Jonny Boström har presenterat sin satsning. Nyckeln till framgångsrik byrå? Hitta rätt medarbetare och kunder.

  Sena skattedeklarationer beläggs med förseningsavgift

  11 juni, 2021 Lämnas skattedeklarationen in efter 15 juni kommer Skatteverket att ta ut förseningsavgift.

  ”Revisorer och rådgivare bör hålla koll på globala bolagsskatten”

  11 juni, 2021 G7-länderna har kommit överens om strukturen för en global bolagsskatt.

  Ny ordförande med skatt på agendan

  10 juni, 2021 Här är de hetaste skattefrågorna. Balans intervjuar Peter Lindstrand, ny ordförande i FAR:s Strategigrupp Skatt.

  Vill du bli kvalitetskontrollant?

  9 juni, 2021 Nu söker FAR:s kvalitetsnämnd för revisionsverksamhet kvalitetskontrollanter - framför allt i Stockholmsområdet.

  Avhandling: ”Inflytande kan ske på många olika sätt”

  8 juni, 2021 Elina Malmström: Idén att forska på revision ur mindre byråers perspektiv mötte ointresse och motstånd.

   Upp