PwC-revisorer varnas av RN

Faktaruta
26 februari, 2016

PwC-revisorerna Anna-Clara af Ekenstam och Anders Lundin varnas av Revisorsnämnden, RN. RN menar att de båda revisorerna äventyrade sin opartiskhet och självständighet, och därmed sina skyldigheter som revisorer, genom att delta i de representationsinslag som ingick i de M&A-seminarier som SCA ordnade under åren 2011 till 2014.

Det var i höstas som RN med anledning av uppgifter i media och en oberoende granskningsrapport öppnade ett disciplinärende avseende Anders Lundin och ett disciplinärende avseende Anna-Clara af Ekenstam. Ärendena rörde frågan om revisorernas opartiskhet och självständighet i samband med revisionen av SCA.

Bakgrunden var att det i media, och den oberoende granskningsrapporten, framkomit uppgifter att revisorerna deltagit i seminarier i M&A-frågor, och att dessa seminarier även innehöll inslag av jakt, middagar och övernattningar på konferensanläggningar som ägdes av bolag i koncernen.

De båda revisorerna har anfört till RN att de prövat frågan om eventuellt hot mot sitt och revisionsbyråns opartiskhet, och att deltagandet diskuterats med revisionsbyråns vd. För revisorerna var det tydligt att M&A-seminarierna skulle vara till gagn för planeringen och genomförandet av revisionen i koncernen, och det utrymme som under arrangemanget upptogs av M&A-diskussioner var klart större än jaktinslagen. Revisorerna konstaterade också att koncernen efterfrågade deras medverkan, och att det var värdefullt för dem att vid ett och samma tillfälle få träffa koncernens anställda och rådgivare.

Revisorerna har också uppgett till RN att i samtliga fall betraktades resor till och från koncernens anläggningar som resor med anledning av revisionsuppdraget i koncernen, och sågs därför som ett utlägg hänförligt till revisionen av koncernen.

Anna-Clara af Ekenstam har också framför till RN att mot bakgrund av den medierapportering som förekommit kring koncernen och hennes medverkan vid M&A-seminarierna var det självklart för henne att inför revisionsberättelsens avgivande i mars 2015 åter uppdatera sin prövning av oberoendefrågan. Hon diskuterade då bland annat med personal från revisionsbyråns oberoendefunktion, interna och externa jurister samt revisionsbyråns ledning och drog slutsatsen att det inte fanns någon anledning att ändra den tidigare bedömningen.

RN är dock av en annan åsikt och konstaterar att värdet av representationen inte var så begränsat att det saknar betydelse för bedömningen av Anna-Clara af Ekenstams och Anders Lundins opartiskhet och självständighet. RN skriver att revisorerna genom sitt deltagande i representationsinslagen äventyrat sin opartiskhet och självständighet, och därmed sina skyldigheter som revisorer. Det som läggs revisorerna till last är allvarligt, menar RN, och tilldelar dem båda var sin varning.

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
Far Online

Välj livsstil – sedan jobb

31 mars, 2020 Roger Zinders har inte låtit jobbet styra hur han lever eller var han bor.

REDO för delat ledarskap

30 mars, 2020 Arbetar nästan helt digitalt och har vuxit från tre till fjorton personer på tre år.

Tillfällig lag ska underlätta bolagsstämmor

26 mars, 2020 Regeringen agerar nu för att bolags- och föreningsstämmor ska kunna genomföras.

Revisorsprovet i maj skjuts fram

25 mars, 2020 Vårens revisorsexamen senareläggs till 18-19 augusti 2020. Det meddelade RI i dag.

Informationsplikt för skatterådgivare kan senareläggas

24 mars, 2020 Införandet av rapporteringsplikt för skatterådgivare kan skjutas fram på grund av coronaepidemin.

Hallå där… Carl Svernlöv och Fredrik Ljung

20 mars, 2020 Duon om ett bolags möjlighet att ta tillbaka en utdelning det redan fattats beslut om.

 Upp