Getty Images

Omställningsstöd – så har branschen agerat

3 september, 2020

Efter cirka två månaders möjlighet för företagen att söka omställningsstöd stängdes slussarna i veckan. Utmaningarna i samband med omställningsstödet har varit många – visar Balans rundfrågning bland tio revisions- och rådgivningsbyråer.

Grant Thornton

Lars-Åke Andreasson, auktoriserad revisor och partner

Lars-Åke Andreasson. Foto: Grant Thornton

Hur har ansökningstrycket gällande omställningsstödet varit hos er?
– Utifrån de kunder jag och mitt team jobbar med, är antalet företag som ansökt om omställningsstöd något lägre än förväntat. Jag har kunder som sannolikt skulle få stöd, men som valt att avstå. En anledning är uppfattningen om att det är tidskrävande i förhållande till det stöd man får. Sedan tror jag även att timingen spelat roll, att ansökningstiden är lagd till juli och augusti.

Reaktioner från kunder vad gäller stödet?
– Många menar att det är ett krävande arbete att få fram månadsboksluten i den standard som Skatteverket kräver. Mindre företag gör ofta inte periodiserade månadsbokslut med den precision som krävs, utan där har många mer genomarbetade bokslut per kvartal eller motsvarande. Flera av mina kunder blev också förvånade när de insåg omfattningen av det underlag som krävdes, och att det påslag om 10 000 kronor som alla sökande kan få för att täcka administration och granskning inte räcker långt.

– Några bolag som hamnar strax över 300 000 konor i sökt bidrag har valt att banta ner ansökan till strax under 300 000 kronor för att på så sätt minska på kostnaderna för granskningen. De anser inte att merkostnaden är motiverad, ställt i relation till vad man får i bidrag. Därtill är det ju inte säkert att man beviljas sökt bidrag. En del tycker också att tiden för inlämning av ansökan inte är genomtänkt, flera hade önskat att man skulle få september på sig också.

I branschen och i medierna har det skrivits en del om revisorsyttrandet i samband med stödet. Hur går diskussionerna hos er?
– Bilden i omvärlden speglar ungefär det som vi diskuterar internt och kundernas frågeställningar. Vi deltar löpande i diskussioner inom FAR och med bland annat Skatteverket för att bidra med vår kompetens och lyfta företagens utmaningar, ge vår syn på hur stödet bäst tillämpas och tar upp vanliga frågor.

Baker Tilly (Örebro)

Anette Särnholm, auktoriserad revisor och rådgivare

Anette Särnholm. Foto: Marica Edsö/Baker Tilly

Hur har ansökningstrycket gällande omställningsstödet varit hos er?
– Den har varit mindre än förväntat. Vi har många kunder som inte når upp till gränsen för revisorsutlåtande samt många kunder som inte berörs alls av stödet. Det är flertalet kunder som lyckligtvis inte påverkats så hårt av pandemin.

Reaktioner från kunder vad gäller stödet?
– Kunderna har tyckt att omställningsstödet har varit krångligt att förstå och varit osäkra på om stödet gäller just dem. Några kunder har också uttryckt att revisionerna blir omfattande för dem med exempelvis merarbeten under en pressande period.

I branschen och i medierna har det skrivits en del om revisorsyttrandet i samband med stödet. Hur går diskussionerna hos er?
– Vi har stämt av med varandra här på byrån och tagit hjälp av de rekommendationer och mallar som FAR har tagit fram.

Deloitte

Anneli Pihl. Partner inom Audit & Assurance

Anneli Pihl. Foto: Deloitte

Hur har ansökningstrycket gällande omställningsstödet varit hos er?
– Ansökningstrycket har varit lägre än förväntat, vi trodde att många fler av våra klienter skulle ansöka om stödet inledningsvis än vad som har blivit fallet.

Reaktioner från kunder vad gäller stödet?
– Stödet är välkommet. Många av våra klienter upplever att tidsfristen för att ansöka om stödet varit för kort, organisationer som har varit hårt drabbade av corona har haft en tuff vår med mycket krishantering, ovanpå det behövde nu personal arbeta med detta under sommaren när många hade sett fram emot en semester. Det är även mycket material som skall fram för att underbygga ansökan vilket inom tidsfristen med korttidspermitterad personal blir en utmaning för många.

– Mindre företag upplever även att tidsåtgången och den administrativa bördan det innebär att ansöka inte uppväger beloppen som kan erhållas. Många större bolag har uttryckt att de gärna hade sett en tydligare vägledning från Skatteverket vad gäller fasta kostnader, många upplever det som komplext och en utmaning att genomföra tolkningar som vägledningen ger utrymme för.

I branschen och i medierna har det skrivits en del om revisorsyttrandet i samband med stödet. Hur går diskussionerna hos er?
– Stödet är till för att bolagen skall få förutsättningarna för att bedriva sin verksamhet vidare, pengarna borde inte behöva gå till att arvodera redovisningskonsulter och revisorer för att kunna ansöka om stödet.

– Vi har full förståelse för att det finns ett behov av en granskning av ansökningarna men vi hade gärna sett att tröskelvärdena för när ett bolag behöver ett revisorsintyg skulle varit högre och att granskningsnivån hade hållits på granskning enligt särskild överenskommelse (SNT 4400) för alla ansökningar. Även vi revisorer upplever att tidsfristen för ansökan och avgivande av revisorsintyg har varit utmanande.

Value & Friends (Skellefteå)

Stefan Enmark, VD och godkänd revisor

Stefan Enmark. Foto: Paulina Holmgren

Hur har ansökningstrycket gällande omställningsstödet varit hos er?
– För de kunder som har stor andel fasta kostnader och därmed är berättigade att söka så upplever vi att trycket varit enligt förväntan. Dock så har det efterfrågats en del klargöranden och tolkningar av sökbara kostnader varpå trycket för inlämning av ansökan har dröjt, för de allra flesta till efter sommaren.

Reaktioner från kunder vad gäller stödet?
– Det samlade omdömet är att majoriteten av kunderna har behövt hjälp med ansökan och att administrationen kring beräkning och framtagning av stödunderlag har varit tidskrävande även för många av dem där beräknat stöd understigit 100 000 kr, varpå visst missnöje har uppfattats kring varför det inte varit möjligt att ansöka om ersättning för administrativa kostnader även för dem.

– Sett till syftet med stödet så är den allmänna uppfattningen att det varit nödvändigt och välkommet för de som drabbats av stora intäktstapp i kombination med höga fasta kostnader och därmed varit maktlösa kring inbromsning av den ekonomiska effekt som pandemin fått. Många har dock upplevt att den största inbromsningen av intäkter skett först i april och att stödet hade fått än bättre effekt om stödperioden istället hade avsett april och maj.

I branschen och i medierna har det skrivits en del om revisorsyttrandet i samband med stödet. Hur går diskussionerna hos er?
– Utifrån de kunder som vi skrivit intyg åt hittills, kan vi konstatera att det varit både omfattande och tidskrävande.

PwC

Helena Kaiser de Carolis, Assurance Leader

Helena Kaiser de Carolis. Foto: PwC

Hur har ansökningstrycket gällande omställningsstödet varit hos er?
– Jämfört med hur det såg ut i juli såg vi en viss ökad efterfrågan under augusti. Men trycket har överlag varit mindre än förväntat. Det kan bero på en rad orsaker, som att regelverket kring stödet uppfattas som komplext, att det blir administrativt betungande utifrån sökt belopp, att företag söker under 100 tkr vilket inte kräver revisorsyttrande, att vissa företag går något bättre än befarat och att vissa branscher till och med har haft god utväxling trots pandemin.

Reaktioner från kunder vad gäller stödet?
– Generellt är de flesta positiva till att det överhuvudtaget går att söka stöd, men det är uppenbart att nivån inte kommer att räcka till för att klara verksamheten i vissa utsatta branscher. Många säger också att de upplever regelverket som komplext och administrativt betungande.

I branschen och i medierna har det skrivits en del om revisorsyttrandet i samband med stödet. Hur går diskussionerna hos er?
– För oss är granskningen och yttrandet ett viktigt sätt att skapa ökat förtroende på marknaden för hur stödpaketen hanteras, vilket känns extra viktigt när de är så omfattande. Kravet om full revision vid stöd över 300 tkr kräver dock ett omfattande arbete som kan upplevas oproportionerligt kostsamt för många företag.

KPMG

Lina Lindahl, presskontakt

Lina Lindahl. Foto: KPMG

Hur har ansökningstrycket gällande omställningsstödet varit hos er?
– Totalt sett har det varit något mindre än förväntat även om den senare delen av augusti har varit intensiv.

Reaktioner från kunder vad gäller stödet?
– Reaktionerna har varit positiva hos de som verkar i de allra mest krisdrabbade branscherna. Många av våra kunder såg en rejäl nedgång först i maj-juni och de ser förstås gärna en förlängning av stödperioden. Ansökningsförfarandet har upplevts som relativt komplicerat och många har reagerat på villkor som diskvalificerar från stöd.

I branschen och i medierna har det skrivits en del om revisorsyttrandet i samband med stödet. Hur går diskussionerna hos er?
– Det har ställt extra höga krav på våra medarbetare, men den grundläggande inställningen har varit att vi ska hjälpas åt och göra vårt yttersta för våra kunder i rådande situation. KPMG har satt upp en väl fungerande rutin som supporterat revisorerna både vad gäller dokumentation och revisionella frågeställningar.

Mazars

Johan Tilander, affärsområdeschef och auktoriserad revisor

Johan Tilander. Foto: Mazars

Hur har ansökningstrycket gällande omställningsstödet varit hos er?
– Ansökningstrycket har varit lägre än vi förväntade oss.

Reaktioner från kunder vad gäller stödet?
– En del kunder har uppfattat att de skulle ersättas för den förlorade omsättningen. De har inte förstått att underlaget jämkas ner – och har blivit besvikna och struntat i att söka stödet. Stöden har arbetats fram på kort tid, vilket har lett till att stöden varit trubbiga och inte tagit hänsyn till speciella omständigheter i det enskilda fallet.

– Många kunder anser att de har haft kort tid på sig att söka. Vissa kunder har också uttryckt en tveksamhet att söka och rädsla för massmedial negativ kritik, då de har en stark balansräkning och borde klara sig, samtidigt som de har rätt till att söka stödet enligt regelverket.

I branschen och i medierna har det skrivits en del om revisorsyttrandet i samband med stödet. Hur går diskussionerna hos er?
– Bra att FAR tog fram mallar så att alla inte behövde uppfinna själva och tolka på egen hand. Covid-19 är en helt unik situation för hela samhället. Vår bransch har påverkats oerhört mycket. Vi har ställts inför nya utmaningar, som att lämna yttranden i samband med omställningsstöd.

– En del av detta, vilket har diskuterats och kritiserats, är att vi ska ha skrivningar om framtida händelser. Det är normalt något som vi inom revision inte gör. Men det är inte normalt just nu, inte för oss och inte för någon annan heller. Vi som revisorer måste hitta en avvägning mellan den mycket speciella situationen som råder i detta nu, och förtroendet för de uttalanden och intyg vi lämnar.

BDO

Cecilia Strandberg, Auktoriserad Skatterådgivare FAR

Cecilia Strandberg. Foto: BDO

Hur har ansökningstrycket gällande omställningsstödet varit hos er?
– Vår uppfattning är att det är relativt få som sökt stödet då processen är krävande i förhållande till summan på ersättningen. Ytterligare en bidragande orsak kan vara att spannet för när tappet i omsättning skulle ha skett är väldigt begränsat och kanske lite skev då många kunder påverkats även efter mars och april.

Reaktioner från kunder vad gäller stödet?
– Kunderna tycker i flera fall att det krångligt att förstå reglerna och även om informationen är tydlig från oss och från Skatteverket är det mycket att sätta sig in i och svårt för många att hantera.

I branschen och i medierna har det skrivits en del om revisorsyttrandet i samband med stödet. Hur går diskussionerna hos er?
– Intygen finns ju på två olika nivåer och den lägre är relativt enkel att granska när det är en befintlig kund. Om det gäller ett bolag som inte är kund hos oss är det betydligt mer komplicerat då vi i de fallen även måste granska jämförelsesiffrorna på ett mer utförligt sätt.

EY

Anna Svanberg, VD, partner och auktoriserad revisor

Anna Svanberg. Foto: EY

Hur har ansökningstrycket gällande omställningsstödet varit hos er?
– Väsentligt lägre än förväntat. Vi har dock upplevt ett ökat ansökningstryck nu under andra halvan av augusti då allt fler kunder kommit tillbaka efter semestrarna. Ett annat intryck är att det är många företag som inte uppfyller kraven för omställningsstödet.

Reaktioner från kunder vad gäller stödet?
– Många kunder har blivit överraskade över omfattningen av insatsen och utmaningen i att tolka den rättsliga vägledningen. Företagen har inte heller varit inställda på att separata bokslut för perioderna ska upprättas med periodiseringar osv.

I branschen och i medierna har det skrivits en del om revisorsyttrandet i samband med stödet. Hur går diskussionerna hos er?
– Vi upplever ett positivt klimat och att vi kunnat hantera leveranserna och vårt oberoende som revisorer. Överlag upplever vi att kunderna varit väl förberedda och att vi har kunnat leva upp till deras förväntningar.

Skppsbron Skatt/Aspia

Carl Östlund, skatterådgivare

Carl Östlund. Foto: Thorleif Robertsson

Hur har ansökningstrycket gällande omställningsstödet varit hos er?
– Något mindre än förväntat, särskilt utifrån hur förslaget ursprungligen presenterades. I takt med att förtydliganden publicerades gällande de krav som ställs på företagen och de begränsningar som mottagande av stöd innebär, förstod vi dock att detta skulle påverka intresset.

Reaktioner från kunder vad gäller stödet?
– Många kunder har haft synpunkter på begränsningarna avseende utdelning, inte minst delägare i fåmansföretag. Vi har även fått negativa reaktioner från företag som inte har kvalificerats för stödet, eller endast för en mindre del, på grund av att de har varit nystartade, bedriver en säsongsbetonad verksamhet eller är ett tillväxtföretag med låg omsättning under just jämförelsemånaderna.

– Många företag har även reagerat på det administrativa arbete och kostnader som är förenat med en ansökan, vilket ibland har hindrat eller påverkat företagets ansökan.

I branschen och i medierna har det skrivits en del om revisorsyttrandet i samband med stödet. Hur går diskussionerna hos er?
– Revisorsyttrandet är en stor del av det administrativa arbete och kostnader som en ansökan medför, vilket såklart påverkar företags möjlighet och vilja att ansöka om stödet. Det är ofta mycket material som ska granskas och ett betydande arbete som ligger bakom ett revisorsyttrande. Detta innebär en avvägning och konsekvensanalys för företaget samt har varit förenat med viss tidspress, som visserligen senare förlängdes.

– Ersättningen som medges för administrativa kostnader framstår också som låg i relation till de faktiska kostnaderna för ett revisorsyttrande, särskilt för större företag. Vi anser att det är befogat med höga krav vid ansökan eftersom det förekommer betydande fel och fusk i samband med liknande stödåtgärder, men en högre och rörlig ersättning hade varit önskvärd.

Läs mer: Så många har sökt omställningsstöd

Läs mer: Balans bevakning av coronakrisen hittar du här

Tidningen Balans följer utvecklingen av coronaviruset och hur den påverkar dig i din yrkesroll, och på www.far.se samlas alla artiklar från Balans, tidningen Resultat och andra relevanta källor.

Taggar: Corona omställningsstöd revision

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • ”Välkommet besked om arvs- och gåvoskatt”

  24 september, 2021 Klarläggande besked för branschens rådgivare, menar Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR.

  WeAudit vinner Årets framtidsbyrå 2021

  23 september, 2021 Denna gång räckte nomineringen till seger. WeAudit blir Årets framtidsbyrå 2021.

  Henrik Persson vinner CH Witts pris

  23 september, 2021 Henrik Persson, Deloitte, får ta emot CH Witts pris 2021 för bästa artikel i Balans.

  Penningtvätt – flera lagskärpningar på gång

  22 september, 2021 Revisorer behöver bli mycket bättre på att rapportera misstänkt penningtvätt.

  Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

   Upp