Getty Images

Olika förutsättningar att klara revisorsprovet

Faktaruta

Andel godkända på revisorprovet i genomsnitt under perioden 2015–2019, (Revisorsinspektio­nens årsrapport 2020).

 • Deloitte, PwC och EY: 74-80 procent
 • KPMG: 67 procent
 • Mazars: 59 procent
 • BDO och Grant Thornton: 56 procent
 • Övriga revisionsföretag: 38 procent
2 september, 2020

Kandidater från revi­sionsbyråernas Big4 lyckas dubbelt så ofta på revisorsprovet som kandidater från mindre byråer. Är det orättvisa villkor eller speglar det ett yrke som egentligen är två?                

För tio år sedan avskaffades revisionsplikten för de minsta företagen i Sverige, vilket i praktiken är merparten (omkring 70 pro­cent) av alla bolag. Tre år senare avskaffades modellen med två revisorskategorier, god­kända och auktoriserade.

Godkända revisorer hade tidigare sin egen branschorganisation (SRS gick sam­man med FAR 2006) och var inriktade mot mindre företag, medan de auktoriserade re­visorerna skulle klara de stora börsbolagen. Utbildningskraven var också lägre för de godkända revisorerna.

Sommaren 2013 avskaffades titeln godkänd revisor och i december samma år anordnades det första revisorspro­vet efter reformen. Det nya provet var bredare och mer omfattande och provtiden förlängdes. Kravet för godkänt resultat sänktes från 75 till 60 procent rätt, samtidigt som man var noga med att betona att det inte handlade om någon standardsänkning, utan om ett helt nytt prov.

Samma mönster upprepas
Alltsedan det nya provet infördes syns emellertid samma mönster: Kandidater från Big7 klarar sig bättre än kandidater från mindre byråer. Big4 utmärker sig med genomgående höga medelvärden.

Åren 2013–2015 klarade i genomsnitt 72 procent av kandi­daterna från Big4 godkänt resultat på revisorsprovet. Bland kandidater från byråer utanför Big7 var motsva­rande siffra 38 procent. Fem år senare är klyftan större. Andelen godkända från kategorin övriga byråer (utanförBig7) ligger kvar på 38 procent, medan delar av Big4 har fortsatt att förbättra sina resultat ytterligare. Kandidaterna från de tre byråer som toppar ligan, klarar sig i genomsnitt dubbelt så bra som kandi­dater från mindre byråer, se tabell från Revisorsinspektionens årsrapport 2020 (se faktaruta).

Christer Petersson, examinationsan­svarig på Revisorsinspektionen (RI), är inte förvånad:

– Det har sett ut så här länge, säger han. Under de senaste sex till sju åren har de största byråerna skaffat sig en struktur som gör att deras kandidater klarar sig väldigt bra hela tiden.

För studenterna Erika Lundqvist och Linnea Nilsson kom skillnaderna i provresultat däremot som en överrask­ning. De hade just påbörjat sista året på civilekonomutbildningen och valt inriktning redovisning och revision, när de lyssnade på en debatt om de nya utbild­ningskraven för revisorer.

– Eftersom det redan är så stora skill­nader mellan hur kandidater från olika byråer klarar sig tänkte vi att skillnaden riskerar att bli ännu större efter de nya ut­bildningskraven, när mer ansvar flyttas från akademin till byråerna, säger Erika Lundqvist.

Då fick de idén till sitt examensarbete: Att undersöka vad som gör en kandidat framgångsrik på revisorsprovet.

Erika Lundqvist och Linnea Nilsson med sitt examensarbete Vägen till framgång. Foto: Privat

De började med en litteraturgenomgång av tidigare forskning på området, den mesta var från USA, och formulerade utifrån den ett antal hypoteser att testa på sin data. Datan bestod dels av provstatistik från Revisorsinspektionen, dels av enkäter där auktoriserade revisorer som avlagt provet under 2017-2019 besvarat frågor om studiebakgrund, motivation, arbetsgivare och provresultat.

– Det mest överraskande var att vi fick ett så starkt samband med ålder. Ju yngre man är, desto bättre klarar man sig på revisorsprovet, säger Linnea Nilsson.

– Vi hade kanske tänkt att ju längre man arbetar, desto mer lär man sig, fyller Erika Lundqvist i.

Erik Emilsson, auktoriserad revisor och grundare av Revideco, skulle nog vara benägen att hålla med. Han tror inte att revisorsprovet säger så mycket om vilken revisor som är duktigast.

– Det är inte frågan om att kandidater från mindre byråer är mindre duktiga eller satsar mindre, utan det är frågan om att det allt mer är två olika jobb, säger han.

Erik Emilsson. Foto: Karin Björkquist

Att vara revisor på en mindre byrå innebär att man främst arbetar mot ägar­ledda kunder, medan standarderna som styr revisionen, så kallade International Standars on Auditing (ISA), är utvecklade för de högre krav som ställs på börsbo­lagen. Revisorsprovet är anpassat till de största byråernas strukturer och förutsätt­ningar, menar Erik Emilsson. Det är de som har börsbolagskunderna och det är de som, genom att de varje år nyanställer så många, kan erbjuda sina kandidater strukturerade förberedelser för att klara revisorsprovet.

Christer Petersson på RI känner igen re­sonemanget. Många hävdar att IFRS-delen av revisorsexamen är svår för de kandidater som saknar erfarenhet från börsbolagsre­vision.

– I den årliga rapporten 2018 testade vi utsagan att IFRS skulle vara för svårt för kandidater från byråer där det inte praktise­ras, vilket i praktiken även skulle vara GT och BDO. Men det visade sig att kandidater från mindre byråer tappar poäng lite här och där, säger Christer Petersson och drar slutsatsen att det snarare handlar om hur väl byråerna lyckas med att erbjuda träning till sina kandidater.

Värnar gemensamma intressen
Jo, den aspekten är också betydande, instämmer Erik Emilsson. Sedan en tid tillbaka har de mellanstora byråerna i Sverige börjat organisera sig för att värna sina gemensamma intressen, och en av sakerna som varit uppe till diskussion är att samarbeta kring revisorsexamen. Tillsammans har de mellanstora byråerna och byrånätverken, beroende på gränsdragning, omkring 1 000 anställda, vilket kan jämfö­ras med BDO:s 750 anställda.

På Revisorsinspektionen hoppas man att de nya utbildningskraven som infördes 2018, och som bland annat innebär att varje byrå ska ha en utbildningsplan, ska bidra till mer rättvisa chanser att klara revisorsexamen oavsett vilken byrå du kommer ifrån.

Men det handlar inte bara om byråtillhö­righet. Linnea Nilsson och Erika Lundqvist visar i sitt examensarbete Vägen till fram­gång att flera faktorer samverkar. Anställ­ning vid Big4 och ung ålder ökar chansen att skriva godkänt resultat på revisorsprovet. Därutöver har höga universitetsbetyg och examen från ett topp fem-universitet bety­delse för chansen att skriva höga poäng på revisorsexamen.

De senaste fem åren har andelen som fått godkänt resultat på revisorsprovet varit i genomsnitt 61 procent, men hösten 2019 var det bara 49 procent av kandidaterna som klarade provet.

Med tanke på resultatet av deras studie är Linnea Nilsson och Erika Lundqvist nöjda med att de fått anställningar vid KPMG respektive Deloitte.

– Vi har själva sökt oss till stora byråer och anser att vi har en bra utbildning, även om Linköpings universitet inte hör till topp fem utan topp nio, säger Erika Lundqvist.

– Med resultatet av vår studie i hand känner vi oss glada för våra anställningar, men det är förvånande att skillnaderna är så stora, säger Linnea Nilsson.

Mer på Balans om revisorsprovet:

Läs mer: RI öppnar upp för revisorsexamen i Malmö och Göteborg

Läs mer: Sandra Törnblad den yngsta som klarat revisorsprovet

Läs mer: Revisorsprovet lättare för storbyrårevisorer

Taggar: auktoriserad revisor Big 4 big 7 examen Revisorsinspektionen

Text: Rakel Lennartsson

redaktionen@far.se
 • ”Välkommet besked om arvs- och gåvoskatt”

  24 september, 2021 Klarläggande besked för branschens rådgivare, menar Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR.

  WeAudit vinner Årets framtidsbyrå 2021

  23 september, 2021 Denna gång räckte nomineringen till seger. WeAudit blir Årets framtidsbyrå 2021.

  Henrik Persson vinner CH Witts pris

  23 september, 2021 Henrik Persson, Deloitte, får ta emot CH Witts pris 2021 för bästa artikel i Balans.

  Penningtvätt – flera lagskärpningar på gång

  22 september, 2021 Revisorer behöver bli mycket bättre på att rapportera misstänkt penningtvätt.

  Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

   Upp