Illustration: Rebecca Elfast

Nya regler för oberoende – vad gäller egentligen?

Faktaruta

Nya oberoenderegler

Under de senaste åren har IESBA (International Ethics Standards Board for Accountants) arbetat med att uppdatera Etikkoden, och har bland annat tagit fram nya oberoenderegler som rör långvariga relationer med revisionskunder. Majoriteten av reglerna träder i kraft redan i slutet av 2018, medan några kommer att träda i kraft först i slutet av 2023. Med anledning av regelförändringarna arbetar FAR:s policygrupp för etik med att uppdatera EtikU 13 Revisorsrotation.

 

29 augusti, 2018

I slutet av 2018 börjar nya oberoenderegler för långvariga relationer med revisionskunder gälla. Här svarar Anders Malmeby, ordförande i FAR:s policygrupp för etik, på frågor om vad de nya reglerna innebär.

Vad är den största förändringen?

– Vi ser framförallt tre sto­ra förändringar. Den första är ett ökat fokus på oberoendet i företag som inte är av allmänt intresse. Hittills har många revisorer känt sig bekväma med att sitta kvar på samma uppdrag på i princip obestämd tid, vilket knappast kommer att vara möjligt i framtiden. Den nya versionen av Etikko­den trycker på ett helt annat sätt på de egenintressehot och vänskapshot som kan uppstå vid långvariga uppdrag.

– Den andra stora föränd­ringen är att man på några års sikt kommer att förlänga karenstiderna för påskrivande revisorer i företag av allmänt intresse till fem år. Den femåriga karenstiden kommer dock i praktiken inte att behöva tillämpas förrän från och med räkenskapsåret 2024, eftersom vi inom EU under en övergångsperiod kommer att ha möjlighet att i stället tilläm­pa den treåriga karenstiden i revisorsförordningen.

– Den tredje förändringen vi vill lyfta fram är att IESBA nu har förtydligat och även skärpt reglerna för vad man som revisor får göra i förhållande till kunden under den tid man är i karens.

Anders Malmeby, ordförande i FAR:s policygrupp för etik. Foto: KPMG

Hur påverkar det mig som revisor?

– Vår uppfattning är att det sannolikt kommer att ställas betydligt högre krav på revisorers oberoendeanalyser vid långvariga revisionsupp­drag, både i större och mindre bolag. Man kommer att behö­va kunna visa att det har gjorts en grundlig bedömning av oberoendehoten och behovet av motåtgärder.

– För revisorer som vet med sig att de har många ”gamla” uppdrag, finns det all anled­ning att redan nu överväga om det finns några sådana upp­drag som de kan bli tvungna att lämna när reglerna träder i kraft i slutet av 2018. För alla uppdrag som har pågått en längre tid bör man också överväga om det krävs några motåtgärder och i så fall hur långtgående de bör vara.

– Det kan nämnas att de nya reglerna i Etikkoden enbart rör sådana oberoendehot som kan uppstå på individnivå. Det kommer med andra ord inte något krav i koden på byråro­tation.

Hur påverkar det mig som är revisor i bolag av allmänt intresse?

– På kort sikt innebär det egentligen bara att de personer som ansvarar för uppdragsanknuten kvali­tetskontroll måste tillämpa en karenstid om tre år, i stället för som tidigare en tvåårig karenstid. På lite längre sikt, från och med räkenskapsåret 2024, kommer även påskrivan­de revisorer att få en förlängd karenstid – från dagens tre år till fem år.

Vad får jag göra under karenstiden?

– Det korta och något förenklade svaret är: Du får inte göra någonting! Man har skärpt bestämmelserna i Etikkoden så att det i praktiken inte kommer att vara möjligt att arbeta med kunden i någon kapacitet, i vart fall inte om uppdraget skulle innebära fortsatta kontakter med sty­relseledamöter, vd eller övriga ledande befattningshavare. IESBA har uppenbarligen sett det som angeläget att karens­tiden verkligen ska skapa en distans till bolaget och dess ledning. De här reglerna ska börja tillämpas redan i slutet av 2018.

Vilka uppdrag omfattas av de nya reglerna?

– Reglerna i Etikkoden gäller som utgångspunkt för alla revisionsuppdrag, men den innehåller också särskilda regler som bara behöver tillämpas vid revision av företag av allmänt intresse. Etikkoden gäller globalt och ska tillämpas av alla revisorer som är med­lemmar i branschorganisatio­ner som är anslutna till IFAC. I Sverige är alla FAR-medlem­mar skyldiga att tillämpa Etik­koden. Revisorsinspektionen gjorde också ett uttalande under 2017 om att det ingår i svensk god revisorssed att tillämpa oberoendereglerna i Etikkoden.

Har vi inte redan fått nya regler om rotation?

– Jo, det var ju inte länge sedan rotationsreglerna i revisorsförordningen trädde i kraft. Men förordningen gäller enbart inom EU, medan Etik­koden har tagits fram av IESBA som är ett organ inom den globala revisorsorganisationen IFAC. Det finns stora likheter mellan EU reglerna och Etikko­den, men tyvärr finns det också vissa skillnader som gör att vi i praktiken måste beakta båda regelverken parallellt.

Varför har de här reglerna kommit nu?

– De här förstärkningarna av Etikkoden får ses som bran­schens svar på samhällets öka­de fokus på oberoende, och på de krav som har framställts i media och på annat håll på förstärkta oberoenderegler – både i företag av allmänt intresse och i andra företag.

Taggar: etik experten oberoende

Text: Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se
 • Jämställdhet – lika viktigt för män som för kvinnor

  23 juni, 2021 Deloittes VD Jan Berntsson har gjort jämställdhet till en integrerad del av storbyråns strategi.

  Skattefrågor i ropet

  22 juni, 2021 Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR, benar ut ett gäng heta skatterelaterade ämnen på allas läppar.

  Liten byrå med stor kompetens

  18 juni, 2021 Drömmen att starta har funnits länge. Nu driver Erika Öberg och Christine Forsbäck EC Revision.

  Årets framtidsbyrå 2021 – vem vinner priset?

  17 juni, 2021 Femton byråer har kommit upp i toppoäng på FAR:s framtidstest. Några har chans att vinna.

  Redovisningskonsulten – värd varenda krona

  16 juni, 2021 Så beskriver kunder vad de verkligen uppskattar hos sin auktoriserade redovisningskonsult.

  Kunder vill ha närvaro och engagemang av sin redovisningskonsult

  16 juni, 2021 Stor potential för framåtlutade auktoriserade redovisningskonsulter.

   Upp