Christian Gustavsson

Ledarskap, den nya kvinnofällan?

Faktaruta

Detta är en del i Balans jämställdhetsundersökning 2016.

Artiklarna kommer att publiceras löpande på www.tidningenbalans.se

 

24 februari, 2016

Den operativa chefsrollen kan vara den nya kvinnofällan.  Generellt sett är kvinnor i näringslivet underrepresenterade inom sälj. På revisionsbyråer kan det ta sig uttryck i att de inte når den affärsvolym som krävs för delägarskap.

Kvinnor är ofta intresserade av ledarskap och de senaste åren har de ökat starkt på sådana positioner i de stora revisionsbyråerna. Varför har detta då inte slagit igenom på delägarnivå?

En hypotes är att rekryteringen av kvinnor upp till delägarnivå delvis har misslyckats för att många av de duktigaste kvinnorna har ”fastnat” på operativ chefsnivå. Där får de ansvar för ledarskap och andra organisationsfrågor, som tar kraft från arbetet med att bygga själva affären. Enkelt uttryck jobbar de mindre med sälj, och eftersom intjäning fortfarande är en faktor vid inval i delägarkretsen, kan kvinnor som satsat på ledarskapskarriären missgynnas när byrån inventerar sin ”pipeline” av nya delägare.

– Mitt intryck är att kvinnor ofta faller på att de inte har byggt upp den affärsvolym som krävs, säger Lisbeth Larsson, informationschef på Grant Thornton.

Hon har följt jämställdhetsfrågorna i alla år, både genom Balans undersökning och genom Grant Thorntons egen undersökning som tittar på kvinnorepresentationen på ledande befattningar inom medelstora företag, i spannet 50-500 anställda.

– Generellt syns samma långsamma ökningstakt i företagen som i vår egen bransch, på elva år har andelen kvinnor i företagsledningar ökat med tio procentenheter i de svenska företagen. Det går framåt även om det går långsamt, säger Lisbeth Larsson.

Ett område sticker ut: På försäljningssidan är andelen kvinnor försvinnande liten. Förra året fanns det sju procent kvinnliga säljchefer. Historiskt sett har det aldrig varit över tio procent och det har varit så lågt som fyra procent.

– Detta är någonting som verkligen förbryllar och jag har ingen bra förklaring till varför det är så här. Det talas ofta om att vi behöver få in fler kvinnor på den tekniska banan, men jag tänker att man borde få in fler på säljspåret och uppmuntra kvinnor att ta resultatansvar och bygga affären, säger Lisbeth Larsson.

Det är svårt att finna orsaken till kvinnornas svaga position inom sälj, exempelvis finns ingen tydlig koppling till utbildningsspår, som skulle kunna förklara snedrekryteringen. Då återstår frågan om det beror på könsstereotypt beteende, eller andra strukturella orsaker, som att kvinnor fortfarande tar ett större ansvar för hemarbetet.

– För några år sedan ställde vi fördjupade och ganska närgångna frågor till alla chefer i vår undersökning, om föräldraledighet, vab (vård av sjukt barn, reds. anm.), läxläsning, och så vidare. De kvinnliga ledarna levde som bäst i ganska jämställda förhållanden, men tog ofta ett större ansvar för barnen än sin partner. De manliga ledarna gjorde betydligt färre timmar med barnen.

Slutsats: Män i ledande position tycks fortfarande ha den uppbackning hemma som krävs för att ge allt på jobbet. Kvinnors kapacitet begränsas av att de också drar ett tungt lass hemma.

– Om det är du som tar huvudansvaret hemma är det inte lika lätt att leverera på jobbet, säger Lisbeth Larsson. Grant Thornton arbetar aktivt med att lyfta fram kvinnor på alla ledande positioner och har lyckats mycket bra, utom på delägarsidan. Möjliga blivande delägare utvärderas på objektiva kriterier och affärsvolym är en central nyckel.

– Det hjälper inte om man är jättebra på allt annat. Ett av kriterierna är fortfarande att man ska ha byggt en viss affär och här upplever jag att vi tappar kvinnorna, säger Lisbeth Larsson.

 

Text: Rakel Lennartsson

rakel.lennartsson@far.se
 • Frågan om revisionsplikt på nytt i hetluften

  15 oktober, 2021 Det saknas vetenskapligt stöd för att slopad revisionsplikt lett till ökat skattefusk och ekonomisk brottslighet.

  Nordens låga trösklar för revisionsplikt – så skiljer vi oss från övriga EU

  15 oktober, 2021 Revisionsplikten är på tapeten igen i Sverige. Men hur ser det ut i omvärlden?

  ”Tilliten är mer värd än den norska oljefonden”

  15 oktober, 2021 Bevarandet av revisionsplikten är en prioriterad fråga för den norska branschorganisationen.

  Tydligt ökat förtroende för skatterådgivare

  14 oktober, 2021 Företagsledare och politiker har ett tydligt stärkt förtroende för skatterådgivare. Även allmänhetens förtroende pekar uppåt. 

  Inga post- eller heldigitala stämmor efter årsskiftet

  12 oktober, 2021 Den tillfälliga lagen för att underlätta bolagsstämmor kommer inte att förlängas efter årsskiftet.

  Balans får ny webb 21 oktober

  11 oktober, 2021 Charlotta Marténg: Nya Balans webb ger läsaren inspiration, kunskap och bättre möjligheter till långläsning.

   Upp