Foto: Getty Images

Krav på lagändring efter kritiserad dom

23 januari, 2020

Frågan hur styrelsearvoden ska beskattas fortsätter att väcka engagemang. Efter domen från Högsta förvaltningsdomstolen ställs krav på en lagändring.

Innan jul kom domen från Högsta förvaltningsdomstolen som många väntat på. Domstolen hade återigen prövat frågan om beskattning av styrelsearvoden. Beskedet blev att nuvarande praxis kvarstår.

Reaktionerna på domen har inte låtit vänta på sig. Bland annat skrev Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander på sin blogg att frågan kommer att drivas vidare: ” Nästa steg blir att övertyga lagstiftaren om behovet av en ändring av beskattningen så att advokaters uppdrag av personlig karaktär som offentlig försvarare, offentligt biträde, konkursförvaltare, skiljeman eller styrelseuppdrag m.fl. beskattas på ett enhetligt sätt, dvs. i inkomstslaget näringsverksamhet”.

Även inom revisions- och rådgivningsbranschen har domen uppmärksammats. PwC:s skatteblogg Tax matters hade gärna sett att Högsta förvaltningsdomstolen tagit vara på möjligheten att öppna för fakturering av styrelseuppdrag. ”Det faktum att det var en långt ifrån enig domstol som avgjorde frågan, i kombination med att Skatteverket inte delade den uppfattningen när frågan senast avgjordes 2017 bör också föranleda att det tillsätts en formell utredning av frågan och att ny lagstiftning så småningom kommer på plats.”

Domen som kom i december rörde ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden sommaren 2018. Skatterättsnämnden meddelade då i ett förhandsbesked att styrelseuppdrag i normalfallet ska beskattas som tjänst, av den ledamot som har utfört detta uppdrag. Detta skedde med stöd i en dom från Högsta förvaltningsdomstolen 2017, enligt vilken styrelsearvoden i normalfallet inte ska faktureras från eget aktiebolag, utan ska beskattas som tjänst.

Förhandsbeskedet överklagades och prövades hösten 2019 av Högsta förvaltningsdomstolen som sammanträdde i plenum, det vill säga med samtliga justitieråd närvarande. Domen som meddelades 16 december innebär att Skatterättsnämndens förhandsbesked fastställs. I domen hänvisar domstolen till rådande rättspraxis, enligt vilken styrelseuppdrag av personlig karaktär ska särbehandlas i förhållande till andra uppdrag av personlig karaktär.

Domstolen skriver att det går att anlägga olika synsätt, utifrån principiella utgångspunkter, när det gäller hos vem ersättning för styrelseuppdrag ska beskattas: ”Oavsett hur man ser på den saken så kan det emellertid konstateras att presumtionen om beskattning hos ledamoten och som inkomst av tjänst har gällt sedan länge och får anses ha bekräftats av Högsta förvaltningsdomstolen relativt nyligen genom rättsfallet HFD 2017 ref. 41”.

I domen hänvisas även till behovet av hänsyn till rättsordningens stabilitet och förutsebarhet: ”När det är fråga om att eventuellt ändra ett genom rättspraxis fastlagt rättsläge som har bestått under längre tid bör stor försiktighet iakttas (RÅ 2004 ref. 1)”.

Flera av justitieråden var skiljaktiga och uttryckte att rättspraxis bör ändras. Mycket tyder på att frågan är långt ifrån överspelad. Från olika håll framförs kritiken att om praxis inte kan ändras av Högsta förvaltningsdomstolen bör en utredning som utmynnar i en lagändring tillsättas, så att styrelseuppdrag beskattningsmässigt behandlas som andra uppdrag.

Taggar: Advokatsamfundet PwC skatterådgivning

Text: Martin Wallström Charlotta Marténg

Annons
FAR Online

Grant Thornton-revisor satsar på OS i Tokyo

27 februari, 2020 Balans pratar med Hana Antunovic om chanserna att få representera Sverige i nya OS-grenen karate.

”Våga utmana dig själv”

25 februari, 2020 Johanna Svensson: "Jag har haft förmånen att ha kollegor som har trott på mig".

Balans ökar närvaron på sociala medier

24 februari, 2020 Sedan flera år finns Balans på Twitter. Nu tar tidningen även steget in på LinkedIn.

Först ut med separata uppladdningar

19 februari, 2020 Nu har de första årsredovisningarna och revisionsberättelserna lämnats in till Bolagsverket via separata filer.

Äntligen Auktoriserad Redovisningskonsult FAR: ”Lättnad att få resulta­tet”

17 februari, 2020 Auktoriserad Redo­visningskonsult FAR. Balans har följt Fredrik Bäck från förberedelsekurs till tentamen.

Digital revisionsberättelse separat – flera programvaruleverantörer godkända

14 februari, 2020 Tre programvaruleverantörer erbjuder uppladdning av årsredovisningen och revisionsberättelsen från separata filer - fler på ingång.

 Upp