iStock

Här är höstens vanligaste branschfrågor

8 november, 2017

Vilka är höstens populäraste snackisar hos FAR:s medlemmar? Balans hör efter med ett par av experterna på branschorganisationen.

FAR:s experter behandlar årligen cirka 1 700 – 1 800 inkomna branschärenden. Olika frågor har olika toppar på året. Vilka är då funderingarna som ligger högt i kurs just i höst?

Sofia Wallebom är auktoriserad redovisningskonsult och har bra koll på frågetecken som rör hennes specialisering.

Sofia Wallebom. Foto: Lieselotte van der Meijs

– Vi får många frågor kring den förändring som skett i ÅRL kring fond för utvecklingsutgifter; om bestämmelserna kring överföringen till fonden ska tillämpas retroaktivt och då på utgifter som aktiverats innan bestämmelsen trädde ikraft, säger hon.

Bestämmelserna kring överföring till fond för utvecklingsutgifter gäller endast för de aktiveringar som skett från och med räkenskapsår som inleds närmast efter 31 december 2015, säger Sofia Wallebom och tillägger:

– Vidare kommer det fortfarande många frågor som rör arkivering. Många av frågorna besvaras i artikelserien med Maria Alabanese. Bokföringslagen är tydlig avseende frågan, räkenskapsinformation ska sparas i det skick som den togs emot.

Läs mer: FAR:s medlemsrådgivning: Det här vill branschfolk veta

Föreningsjuristen Sara Orback är också insatt i många FAR-medlemmars funderingar.

Sara Orback. Foto: Lieselotte van der Meijs

– På senaste tiden har vi fått flera frågor om kombiuppdrag. Många är osäkra på vad som gäller för löpande bokföring i kombination revisionsuppdrag. Hur säkerställer man att kombiuppdraget inte anses omfatta grundbokföring?, säger Sara Orback och svarar själv så här:

– För att ett kombiuppdrag avseende bokföring inte ska komma i strid med jävsreglerna ska revisorn göra flera saker. Denne ska dokumentera att det i det enskilda uppdraget har säkerställts att kundens samtliga affärshändelser är dokumenterade med verifikationer som uppfyller kraven i bokföringslagen, att kunden genom attestering har godkänt verifikationerna som dokumentation av affärshändelser i kundföretaget och att kunden genom kontering på verifikation eller på annat sätt har sett till att affärshändelserna är klassificerade till sin art. Frågor till medlemsrådgivningen gäller oftast attesteringen, som alltid måste ske innan underlagen registreras av byrån.

Andra vanliga undringar efter sommaren är vad som förväntas av en revisor eller redovisningskonsult i samband med det nya registret för verkliga huvudmän. Kan man exempelvis åta sig att som ombud registrera verklig huvudman åt kunden?

– För rena redovisningsuppdrag finns inga hinder mot detta. Vad gäller en revisionskund kan byrån i normalfallet göra detta i samma utsträckning som man åtar sig uppdrag som deklarationsombud. Om uppdraget endast innebär att man förmedlar de uppgifter som man fått från kunden angående vem som är företagets verkliga huvudman är det alltså godtagbart. Den valde revisorn eller någon som ingår i revisionsteamet bör inte agera ombud utan det bör ske av någon på byrån som inte har koppling till revisionsuppdraget, förtydligar Sara Orback.

Med hänsyn till de restriktioner som gäller företag av allmänt intresse anser FAR att revisionsbyrån inte bör åta sig att registrera verklig huvudman.

Läs mer: Medlemsrådgivning – ditt stöd i vardagen

Johanna Svensson är auktoriserad revisor på branschorganisationen och ägnar en stor del av sin tid till medlemrådgivningen. Även hon har märkt av några särskilt ofta återkommande funderingar i höst.

Johanna Svensson. Foto: Lieselotte van der Meijs

– Många revisorer vill stämma av om de ska anmärka i revisionsberättelsen då deras kunder inte har betalt skatter och avgifter i rätt tid, säger Johanna Svensson.

– Jag pratade med en revisor för några veckor sedan som undrade om revisorn alltid kan avstå att anmärka i revisionsberättelsen om kunden enbart har varit försenad med en betalning under året. Här är det viktigt att tänka på att revisorn ska göra en samlad bedömning enligt RevR 209 av det felaktiga beloppets storlek, antal förseningar, orsaken till och längden på förseningen samt om rättelse har gjorts. Därmed kan revisorn inte med automatik utesluta att anmärkning bör göras i revisionsberättelsen även om kunden enbart har varit försenad med betalning av skatter och avgifter en gång under året.

Det kommer även frågor om vilka åtgärder revisorn ska vidta när kunden är sen med att överlämna årsredovisningen.

– Revisorn ska planera sin revision över året, i det innefattas att säkerställa att revisionen av en färdig årsredovisning kan genomföras i god tid före bolagsstämman. Revisorn ska komma överens med kunden om när årsredovisningen senast ska överlämnas för revision. En försening med årsredovisning kan utgöra bokföringsbrott. Det är inte ovanligt att en kund upprepar förseningen flera år i rad, säger Johanna Svensson.

Tips på hur revisorn kan agera när kunden inte håller denna tidsplan finns i artikeln Revisorns agerande vid sena årsredovisningar, skriven av revisionsexpert Lars Egenäs.

Har du också branschspecifika frågor du vill ha svar på? FAR:s experter når du här.

Taggar: FAR redovisning revision

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

  Fika med Cristina Trenta: ”Behövs en mer hållbar skattelagstiftning”

  17 september, 2021 Det finns flera starka kopplingar mellan hållbarhet och skatter menar Cristina Trenta, forskare, Örebro universitet.

  ”När börsvärdet påverkas blir det tryck i frågan”

  14 september, 2021 Ett nytt lagförslag från EU tvingar fram ökad transparens på skatteområdet.

  ”Hållbarhet lika stort som digitaliseringen”

  14 september, 2021 Redovisningskonsulternas roll förändras i takt med att hållbarhetsrapportering blir allt viktigare.

   Upp