Getty Images

Här är de vanligaste bristerna vid kvalitetskontrollen

28 augusti, 2019

Kvalitetskontrollen närmar sig. Både inom redovisning och revision förekommer brister. Genom att förbereda dig kan du undvika de brister som är vanligast.

Redovisningskonsulter

Redovisningsföretagets riktlinjer saknas eller är ofullständiga
En viktig grund för kvalitetskontrollen är redovisnings­företagets riktlinjer. Riktlinjer som inte är skriftliga stäms av muntligt med kontrollanten och följs sedan upp i uppdragskontrollerna. En vanlig brist i riktlinjerna är att det saknas risk­bedömning i enlighet med lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt rutiner för att dokumentera utvärdering av ny kund, inklusive ID-kontroll, identifiering av verklig huvudman och PEP.

Brister i redovisningsföretagets system för kvalitetssäkring
Redovisningsföretaget saknar ett system för att kvali­tetssäkra sitt arbete så att uppdragen utförs i enlighet med redovisningsföretagets riktlinjer och Reko. Syste­met för kvalitetssäkring ska vara anpassat till verksam­hetens storlek och komplexitet. För en enmansbyrå kan det bestå av egenkontroller med stöd av checklista och för en större byrå omfatta regelbundna uppdragskon­troller av kvalitetsansvarig.

Vidareutbildningen brister
I enlighet med FAR:s etiska regler Etik R 4 ska auktorise­rade konsulter vidareutbilda sig. Det är bra att gå ige­nom att det finns underlag som verifierar genomförda utbildningar eftersom detta är något som kontrolleras vid kvalitetskontrollen.

Vanliga brister i uppdragen
De vanligaste bristerna i uppdragskontrollerna är att det saknas:

 • Dokumenterad ID-kontroll.
 • Dokumenterad utvärdering av ny kund.
 • Årlig utvärdering av befintlig kund.

En annan brist är att uppdraget har förändrats utan att uppdragsavtalet har uppdaterats.

Revisorer

Tänk på att dokumentera revisionsföretagets interna riktlinjer och rutiner och se till att dessa efterlevs.
Det här innebär att revisionsföretaget ska följa ISQC1 som reglerar revisionsföretagets egen kvalitetssäkring (inte att förväxlas med FAR:s kvalitetskontroll). ISQC1 effektiviserar verksamheten inom företaget bland an­nat genom ökad struktur och enhetligt arbetssätt.

Kvalitetssäkringen bygger på tre moment:

 1. Ett tydligt budskap inom företaget om att kvalité är viktigt.
 2. Skriftliga riktlinjer och rutiner på företaget för att reglera detta.
 3. Uppföljning av att dessa riktlinjer och rutiner följs (övervakning). Här ingår bland annat en slags intern kvalitetskontroll, utförd av en annan kvalificerad revisor. (Inte heller detta att förväxla med FAR:s kva­litetskontroll).

Dokumentera revisionen på ett sådant sätt att utomstående person förstår hur revisionen har utförts och resultatet av den.
Det kan vara lätt att glömma att dokumentera själv­klara moment i revisionen, framförallt om klienten har funnits med ett tag. Frekvent noterade brister i dokumentationen är exempelvis riskanalys, väsentlig­hetsbedömning, granskningsplan, urval, åtgärder och slutsatser. När det gäller dokumentation av gransk­ningsåtgärder är det särskilt brister i dokumentationen av granskningen av resultaträkningen (framförallt vad gäller intäkter) och granskningen av årsredovisningen som sticker ut.

Se till att ha koll på varulager
När varulagret är en väsentlig post är deltagande vid inventering nödvändig förutom om varulagret finns hos extern part. Då kan vanligtvis en bekräftelse från den externa parten räcka.

För tidigt daterade skriftliga uttalanden
Uttalandet från företagsledningen ska dateras i nära anknytning till att revisionsberättelsen avges, varken tidigare eller därefter. I nära anknytning kan röra sig om någon dag eller upp till en vecka.

Se till att inte avge felaktiga revisionsberättelser
Felaktiga revisionsberättelser är något som vanligtvis leder till att Revisorsinspektionen underrättas.

Exempel på fel är:

 • Kommentar om granskning av styrelsens redogörelse saknas vid utdelning.
 • Ej kommenterat brister i skatter och avgifter.
 • Ej korrekt text avseende ledamot/ledamöter och vd.
 • Felaktigheter vid förstagångsrevisioner.
 • Ej kommenterat för sent avlämnad årsredovisning.
 • Inaktuell version av revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen avlämnad innan revisionen avslutats
All revision måste vara avslutad innan revisionsberät­telsen avlämnas. 60-dagarsregeln gäller bara insorte­ring och sammanställning av material.

Vidareutbilda dig
FAR:s vidareutbildningskrav föreskriver att en medlem ska upprätthålla och utveckla sina yrkeskunskaper genom vidareutbildning. Vidareutbildningen ska om­fatta minst 120 timmar på en treårsperiod, dock minst 20 timmar per år. Av dessa 120 timmar ska minst 60 timmar vara verifierbara, det vill säga det ska gå att styrka vidareutbildningen.

Läs mer: Förberedelse nyckeln till godkänt i kvalitetskontrollen

Läs mer: ”Våga ta hjälp inför kontrollen”

Taggar: FAR kvalitetskontroll

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
 • Steg för steg – rekrytera rätt till egna byrån

  14 juni, 2021 Jonny Boström har presenterat sin satsning. Nyckeln till framgångsrik byrå? Hitta rätt medarbetare och kunder.

  Sena skattedeklarationer beläggs med förseningsavgift

  11 juni, 2021 Lämnas skattedeklarationen in efter 15 juni kommer Skatteverket att ta ut förseningsavgift.

  ”Revisorer och rådgivare bör hålla koll på globala bolagsskatten”

  11 juni, 2021 G7-länderna har kommit överens om strukturen för en global bolagsskatt.

  Ny ordförande med skatt på agendan

  10 juni, 2021 Här är de hetaste skattefrågorna. Balans intervjuar Peter Lindstrand, ny ordförande i FAR:s Strategigrupp Skatt.

  Vill du bli kvalitetskontrollant?

  9 juni, 2021 Nu söker FAR:s kvalitetsnämnd för revisionsverksamhet kvalitetskontrollanter - framför allt i Stockholmsområdet.

  Avhandling: ”Inflytande kan ske på många olika sätt”

  8 juni, 2021 Elina Malmström: Idén att forska på revision ur mindre byråers perspektiv mötte ointresse och motstånd.

   Upp