Getty Images

Hänger företagens rapportering med i förändringarna? 

27 november, 2018

Intresset för företagens rapportering om ett långsiktigt hållbart värdeskapande blir allt större. För företagen handlar det om att vara transparenta med hur de bedriver sin verksamhet och kommunicera konsekvenserna på ett pedagogiskt sätt. Men hur långt har företagen egentligen kommit?

Balans har träffat Bo Lagerström som är auktoriserad revisor på PwC. Han är även FAR:s representant i Corporate Reporting Policy Group, som arbetar med företagens externa rapportering och kommunikation på europeiska paraplyorganisationen Accountancy Europe.

Varför är det viktigt att bolagen beskriver värdeskapandet i sin externa rapportering? 

– Det handlar om att ge läsaren möjlighet att bilda sig en uppfattning om företagets egentliga syfte, ledningens arbete, hur företaget presterar och hur framtiden ser ut. Som läsare vill man förstå hur företagets planer och åtgärder hänger ihop med det som sker i omvärlden. 

Hur långt har bolagen kommit? 

– Det varierar. Men ofta är det fortfarande ganska svårt att förstå om bolagets verksamhet är långsiktigt hållbar. Generellt är årsredovisningarna allt för omfattande. Dessutom är de ofta röriga och då blir det svårt att se kopplingen mellan ledningens planer och resultatet. Det gör det onödigt svårt att förstå vad som är värdeskapande och varför man ska investera i bolaget.  

Läs mer: Integrerad rapportering inte bara för stora

Bo Lagerström. Foto: PwC

Vilka trender kan skönjas i årets rapporter? 

– I år är det fler bolag som gör mer än vad vi sett tidigare. Medvetenheten om vikten av att diskutera hur värde skapas har ökat. Allt fler bolag försöker beskriva hur affären ser ut och kompletterar diskussionen med grafiska beskrivningar. Men det finns betydligt mer de svenska publika bolagen kan göra för att utveckla, förtydliga och snabba upp informationen till bolagens intressenter.

Vad krävs för att lyckas? 

– För att lyckas krävs en väl genomtänkt process där verksamhetens olika delar hänger samman. Dessutom förväntas bolagen kunna tillhandahålla den här informationen snabbt och enkelt i digital form vilket ställer krav på exempelvis effektiv datafångst, bearbetning, kvalitetssäkring och underhåll. 

– Området är skenbart enkelt. Men det handlar inte endast om att berätta hur det har gått och varför med en trovärdig och begriplig koppling till bolagets övergripande syfte, strategiska prioriteringar och affärsmodell. Det krävs även en diskussion om långsiktiga konsekvenser av periodens utfall och bolagets möjligheter att driva verksamheten på ett hållbart långsiktigt lönsamt sätt.  

Kan du nämna några branscher och bolag som sticker ut? 

– I år har vi sett tydligt att bolag inom detaljhandel generellt är duktiga på att förstå engagemanget hos sina intressenter. Dessa bolag ligger i framkant jämfört med andra branscher. I år hade både Axfood och ICA Group årsredovisningar som kan vara bra källor till inspiration (avser 2017). 

Vem ska besluta om hur långt bolaget ska gå? 

– Styrelsen. Det är ett beslut som måste komma uppifrån. Om inte ledningen och styrelsen vill så händer inget. Det är till stor del en insiktsfråga. Det kan verka mjukt och fluffigt, men det gäller att förstå och prioritera området.  

Läs mer: ”Attityden till rapportering behöver förändras”

Integrerad rapportering är grejen. Foto: Getty Images

Vad skulle du vilja se mer av i bolagens rapporter? 

– Tydlighet och en ännu skarpare diskussion om strategi och val som gör att utfall och resultat kan följas upp bättre. Större tydlighet gör det enklare att diskutera vart överskottet egentligen tar vägen, och förstå vad företaget kommer att göra för att skapa värde i framtiden. 

Hur kan revisorer och branschen bidra? 

– Vi kan göra mycket! En revisor ser många delar i ett företag, tar del av ledningens planer och uppföljning och får ta del av flera olika perspektiv. Det gör att en revisor har unika möjligheter att hjälpa bolagen att tydliggöra hur de skapar framtida värden. Vår vision är att läsare av bolagets information i framtiden ska kunna skräddarsy en sammanställd integrerad rapport utifrån sina egna behov. Informationen ska vara av hög kvalitet och levereras i realtid. Detta ställer nya krav men innebär också möjligheter för bolagen att anpassa sitt arbetssätt och förmåga att kvalitetssäkra informationen. 

Vad driver utvecklingen? 

– Under senare tid har vi fått ett nytt ramverk från International Integrated Reporting Council (IIRC) som lagt en grund till utveckling av bättre rapportering. Men det finns fler initiativ, till exempel GRI. Flera olika NGO:s är dessutom aktiva i diskussionen och bidrar till att konkretisera krav på information. Vissa aktiva förvaltare ställer också krav på bolagen att vidta åtgärder och följa olika ramverk och standarder. Och för de bolag som svenska staten kontrollerar genom sitt ägande har regeringen satt upp specifika krav. 

– Även Accountancy Europe, genom Corporate Reporting Policy Group, har lämnat ett väl mottaget bidrag till utvecklingen genom vårt initiativ Core and More.

Något mer du har noterat?

– Vi ser också att bolagen tar inspiration av varandra i att utveckla och förändra sin externa rapportering. Jag antar också att kommunikationsföretagen som hjälper bolag med extern rapportering gör sitt för att driva på utvecklingen. Ytterst är det dock bolagens förmåga att anpassa, integrera och tydliggöra sitt budskap samt behovet att ständigt effektivisera processerna för informationsgivning som driver utvecklingen. 

Taggar: Accountancy Europe FAR IIRC Integrerad rapportering

Text: Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se
 • Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

  Fika med Cristina Trenta: ”Behövs en mer hållbar skattelagstiftning”

  17 september, 2021 Det finns flera starka kopplingar mellan hållbarhet och skatter menar Cristina Trenta, forskare, Örebro universitet.

  ”När börsvärdet påverkas blir det tryck i frågan”

  14 september, 2021 Ett nytt lagförslag från EU tvingar fram ökad transparens på skatteområdet.

  ”Hållbarhet lika stort som digitaliseringen”

  14 september, 2021 Redovisningskonsulternas roll förändras i takt med att hållbarhetsrapportering blir allt viktigare.

   Upp