iStock

Hållbarhetslagen – så slår de nya kraven

23 maj, 2016

Regeringen vill gå längre än EU:s minimikrav och föreslår att runt 1 600 svenska företag ska omfattas av de nya kraven på hållbarhetsrapportering. Däremot blir det inte krav på att revisorn ska granska informationen.

Förutsatt att tidsplanen håller kommer den nya lagen träda i kraft 1 december och ska tillämpas från och med det räkenskapsår som inleds närmast efter årsskiftet. Företag som uppfyller minst två av de tre gränsvärdena träffas, vilket innebär cirka 1 600 verksamheter i Sverige. Det är en betydande utvidgning jämfört med EU:s minimikrav.

– Om regeringen hade valt att följa de gränsvärden som är EU-direktivets miniminivå hade cirka 100 svenska företag träffats av de nya kraven, säger Katarina Welin, kansliråd på justitiedepartementet och en av tjänstemännen som arbetat med att utforma lagförslaget.

I en debattartikel som publicerades dagen innan lagrådsremissen beslutades skrev näringsminister Mikael Damberg och justitieminister Morgan Johansson att de ”vill se att fler av Sveriges stora företag rapporterar de aspekter som är relevanta för just deras verksamhet. Därför väljer regeringen att låta fler företag omfattas av rapporteringskravet än vad som krävs enligt det EU-direktiv som förslagen bygger på”.

Läs mer: Varför hållbarhetsrapportering?

Att företagen ska rapportera sådant som är relevant för deras verksamhet, samtidigt som den nya lagen ställer specifika krav på vilka fem områden ska rapporteras inbjuder till viss tolkning. I praktiken kommer många företag troligtvis använda något av de vedertagna ramverken för hållbarhetsrapportering, som exempelvis GRI. Däremot ställer den nya lagen inget krav på att redovisningen av icke-finansiell information ska följa någon särskild formalia.

Hur efterlevnaden sköts kommer ytterst att kontrolleras av revisorerna, som får i uppgift att intyga att företaget upprättat en hållbarhetsrapport, antingen som en del av förvaltningsberättelsen eller som en separat rapport. Däremot ställs inga krav på att revisorn ska granska innehållet i hållbarhetsrapporten.

– Jag konstaterar att den oberoende granskningen av hållbarhetsinformation även fortsättningsvis kommer att vara frivillig. Vi tycker naturligtvis att en hållbarhetsredovisning ska vara granskad och välkomnar att det blir en självreglering på detta område, säger Torbjörn Westman, affärsområdeschef på KPMG och ordförande i FAR:s specialistgrupp för hållbar utveckling.

Läs mer: Hållbarhetsrapportering – 5 framgångstips för revisorn och företaget

Snabbfakta om företagens rapportering om hållbarhet:

Runt 1600 företag i Sverige omfattas. Gränsvärden: mer än 250 anställda, mer än 175 miljoner kronor i balansomslutning, mer än 350 miljoner kronor i nettoomsättning.

Hållbarhetsrapporten ska som huvudregel tas in i förvaltningsberättelsen, men företaget får välja att upprätta rapporten som en separat handling.

Styrelsen har ansvaret för innehållet, men måste inte skriva under hållbarhetsrapporten.

Revisorn kontrollerar att hållbarhetsrapport upprättats, men granskar inte innehållet.

Syfte. Hållbarhetsrapporten ska innehålla de upplysningar om hållbarhetsfrågor som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning och resultat och konsekvenserna av verksamheten.

Läs mer: Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL: ”Det är viktigt med en gemensam praxis”

5 upplysningar som måste vara med:

 • Miljö
 • Sociala förhållanden
 • Personal
 • Mänskliga rättigheter
 • Antikorruption

Mångfaldspolicy. Stora börsbolag ska i sin bolagsstyrningsrapport informera om den mångfaldspolicy som bolaget tillämpar när det gäller sammansättningen i styrande organ, vilka mål som finns och hur dessa följs upp.

Följ eller förklara. Om företaget inte tillämpar någon policy i en hållbarhetsfråga eller rörande mångfald, ska rapporten ange skälen för det.

Läs mer: FAQ – Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL del 1

Läs mer: FAQ – Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL del 2

Taggar: hållbarhet hållbarhetsrapport hållbarhetsredovisning

Text: Rakel Lennartsson

rakel.lennartsson@far.se
 • ”Goodwillfrågan kommer att överleva oss”

  3 mars, 2021 Sven-Arne Nilsson och Björn Gauffin har i 15 år granskat företagens redovisning.

  Mindre siffersnack – mer affärer

  2 mars, 2021 Stor satsning på rådgivning, digitalisering i praktiken och kontroll över tiden. Så jobbar JDG Revision.

  Ökad press från EU om publika skatterapporter

  1 mars, 2021 EU-ministrar eniga om gemensamma regler för land-för-land-rapportering. Men Sverige säger nej.

  Sofia Götmar-Blomstedt – ledande lagspelare

  25 februari, 2021 PwC:s nya VD Sofia Götmar-Blomstedt representerar en ny generation ledare. Vi har intervjuat henne.

  Godkänt på revisorsprovet: ”En milstolpe i karriären”

  24 februari, 2021 Mindre än två månader efter examination kom det efterlängtade beskedet: Godkänt på revisorsprovet!

  Stagnerade branschlöner under pandemin

  23 februari, 2021 Medarbetare har försvunnit ur statistiken, bonusar strukits och nyutexaminerade har svårt att komma in.

   Upp