Gabriel Liljevall

Grattis ARK till tio år

7 december, 2018

Året var 2008 när FAR öppnade upp för auktoriserade redovis­ningskonsulter som medlemskategori. Lagom till tioårsdagen söker vi rätt på ursprungsmedlemmarna Maria Giannourakis och Anders Hell för att prata yrkesstolthet, status, prissättning och framtid.

Från att hantera fakturaunderlag på gammalt sol­kigt papper till att analyse­ra siffror, ta emot digitala kvitton och agera rådgiva­re. På bara tio år har den auktoriserade redovis­ningskonsulten gått från att vara en pappersnörd till att bli ett uppsökande socialt redovisningsproffs med säljambitioner.

Och samtidigt. Medan de unga redovisningskon­sulterna ser på auktorisationen som ett tydligt mål i karriären, frågar inte kunderna specifikt efter just en auktoriserad redovisningskonsult. Det skriver Hen­rik Lundquist och Markus Sjöfors i sin masteruppsats Becoming Professionalised – Accountant Stories of Professionalisation, i vilken de har djupintervjuat 20 redovisningskonsulter.

Uppsatsförfattarna menar att det är de stora byråer­na, Big 7, som ska bidra till att synliggöra auktorisatio­nen i samhället och det genom att göra redovisnings­konsulternas auktorisation till en nödvändig del av karriärstegen. Vilket kan leda till en ökad vilja bland de små och medelstora byråerna att få sina medarbe­tare auktoriserade. Och därmed en självklarhet bland kunderna att anlita en auktoriserad redovisningskon­sult.

Vad säger FAR:s medlemmar själva? Balans kontak­tar Maria Giannourakis (MG), partner, delägare och ansvarig för redovisningsavdelningen på RSM i Gö­teborg och Anders Hell (AH), kundansvarig på Aspias Borås-kontor; båda bland de första auktoriserade redo­visningskonsulterna i FAR 2008.

Anders Hell och Maria Giannourakis har varit med från start. Foto: Gabriel Liljevall

Vad betyder titeln auktoriserad redovisningskon­sult (ARK) för er?

AH: Jag var en av de som var med i uppstarten av FAR:s redovisningssektion. När vi skapade den auk­toriserade redovisningskonsulten så blev stoltheten över yrket mycket större. Det hjälpte många konsulter inklusive mig själv att gå lite mer rakryggat. Att få en stämpel på att jag uppfyller krav som mäts av markna­den och branschen var värdefullt. Framförallt nu när de stora byråerna har skilt sig från redovisningsverk­samheten.

MG: Den är en kvalitetsstämpel och borgar för säker­het och en kvalitet. Det finns faktiskt en hel del kunder som efterfrågar just en auktoriserad redovisningskon­sult. Jag har kunnat försvara mina kunder inför ban­ker och andra intressenter. I dag är det betydligt svåra­re att bli auktoriserad än vad det var för 10 – 15 år sedan. Och det är bra.

Hur har yrket förändrats under de här tio åren?

MG: Både branschen och yrket har förändrats, på gott och ont. Själva grundyrket och hantverket är ju detsamma. Fördelen är att yrket är mer strukturerat i dag. För tio år sedan var det inte ovanligt att man inte hade avtal. Man gick mycket på lösa boliner.

MG: I dag arbetar man mer med att rådge och hjäl­pa kunden. Och det är det som är det stora pucken för många auktoriserade redovisningskonsulter som har jobbat länge. Det är en omställning i sättet att tänka, eftersom man blir en lärare i stället för en redovisare. Vi ska in och granska det kunden lägger in i systemen – och vi måste lära kunden att göra rätt från början.

AH: På medarbetarnivå är det tydligt att de yngre är mycket mer intresserade av att gå snabbare framåt. De unga är mer otåliga än för tio år sedan, vill lära sig snabbt och få det på sitt cv.

AH: Jag är orolig att vi tappar kundfokus. Att vi inte kan leverera med tillräckligt hög garanti. Det är möj­ligt att jag sätter säkerheten för högt, men jag vill kun­na titta kunden i ögonen och vara säker på att jag och medarbetarna kan leverera.

Det är drag i redovisningsbranschen! Foto: Gabriel Liljevall

Hur ser ni på yrkets status?

MG: Statusen på yrket har höjts i och med auktorisa­tionen. Det häger ju också samman med att yrket har förändrats. Går man ännu längre, 20 år tillbaka i yrket, finns det knappt några likheter alls. Då var man en ”sif­fertrillare”. Man fick en rapport som man tittade på. I dag som konsult krävs det mycket mer.

AH: Visst är statusen hög, men jag vet inte om den har blivit ännu högre. Under hela den här tiden, tio år, har vi haft en högkonjunktur i Sverige. Det har hela ti­den funnits helt okej betalda och intressanta jobb. Det är inte svårt att få jobb för den som har erfarenhet av branschen. Hade det varit svårt att få jobb hade statu­sen varit högre.

MG: Men statusen är också hög just för att det finns en auktorisation. Vi har nu möjlighet att skriva bok­slutsrapport. Vi skriver i vår deklarationsinlämning att den är upprättad av auktoriserad redovisningskon­sult. Eftersom att krysset finns på deklarationen hos Skatteverket, så måste det tyda på kvalitet.

Kan man som ARK prissätta sina tjänster på ett annat sätt än för tio år sedan?

MG: Ja. Vi på RSM nyttjar differentierad prissätt­ning. Vi säljer också ett koncept; auktoriserad redovis­ningskonsult, auktoriserad revisor och skattejurist. Kunden får mer för pengarna. Så då kan man se ARK som en del av det paketet.

AH: Det är lättare att ta högre arvoden när jag lägger fram en medarbetare som är auktoriserad. Om jag jäm­för med tio år sedan så hamnade ett klurigt uppdrag i revisorns knä, kanske för att man inte hade en auktori­serad redovisningskonsult. Att det är lättare att ta mer betalt beror nog också på högkonjunkturen.

KPMG och PwC har sålt redovisningsverksam­heten till riskkapitalbolag som vill satsa på redo­visningskonsulterna. Hur ser ni på det?

AH: Jag ser det som en möjlighet. Att erbjuda mark­naden en mängd nya tjänster. Man blir också frikopp­lad från revisionsbyråns jävsstämpel. För oss inom As­pia finns numera en väldigt stor teknikavdelning som hjälper oss att utveckla verksamheter och tjänsterna. Jag kommer från KPMG, och där fanns inte alls samma tekniska tyngd.

MG: Vi diskuterar detta mycket på RSM. Hur mycket ska vi satsa? Vad ska vi göra? Aspia har ett färdigt digi­talt koncept och de har byggt en egen plattform. De har andra resurser än vad vi har, med marknadsavdelning, PR-strateger och IT-utvecklare. Vi kan inte jämföra oss med de stora byråerna eller med innovationsbolagen. Vi leder inte heller utvecklingen, utan vi följer med.

Läs mer: KPMG satsar allt på rådgivning och revision

Maria Giannourakis har varit i branschen sedan hon var 15-16 år och började jobba med sin pappa som är revisor. Foto: Gabriel Liljevall

Läs mer: Byråerna om PwC:s försäljning av redovisningsdelen: ”Skakade om hela branschen”

Om jag säger Reko, vad säger ni då?

MG: Reko är bra! Man arbetar mer strukturerat. Man undviker att göra vissa saker. Reko är tydlig med vad du får och ska göra. Men Reko kan ju vara en nackdel på det sättet också. Just för att det blir så oerhört mycket dokumentation. Att det inte riktigt hör till yrket.

AH: När Reko kom, så var det något främmande och skrämmande. Vi skulle ju också kvalitetskontrolleras efter det som stod i Reko. I dag är det ingen issue läng­re. Vi har handboken eller texten med oss i vårt dagliga jobb. Reko i sig har höjt kompetensens och kvaliteten på jobbet vi gör. De ARK:arna jag jobbar med och de by­råer jag känner till, där behöver man inte ifrågasätta standarden längre.

Den digitala omställningen kan vara tuff. Hur ser ni på det?

AH: Att vi jobbar digitalt och använder de hjälpmedel som finns, som programvaror, det tycker jag är jättebra. Vi ska inte sitta och harva med onödiga arbetsuppgif­ter. Vi får fram en snabbare produkt om vi jobbar mer digitalt. Vi kan leverera mer rådgivning. Allt sådant är oerhört positivt. Vi ska bara köra på med fakturaskan­ning, kvittolösning – allt utifrån kundens önskemål. De kunder som inte vill gå för fort fram, de behöver vi också kunna hjälpa. Vi har väldigt många småföretag i Sverige som vill ha det som det är. Antingen så lyck­as jag visa kunden på alla fördelar med att börja jobba mer digitalt Eller så får man jobba vidare på kundens invanda sätt.

MG: Mycket spännande! Annorlunda arbete. Förr var det mycket sortera kvitton och hantera mögliga fakturor. Digitalt kommer vi ifrån det statiska arbetet och den löpande hanteringen. Nu jobbar vi mer med att analysera och hjälpa kunderna tolka siffrorna.

MG: En del av våra kunder attraheras av de heldigi­tala uppstickarbyråerna, som levererar automatiska lösningar utan någon personlig kontakt. Men en kund som inte värdesätter vårt personliga engagemang, är kanske inte en kund för oss. Samtidigt är det viktigt att vi följer med i utvecklingen, annars har vi inga kunder kvar. Det finns till och med kunder som inte har smart phone, vilket gör det svårt att arbeta digitalt. De kun­derna vill vi också behålla. Sen tror jag att samtliga sys­tem blir automatiserade och förenklade på sikt.

Anders Hell har varit verksam i branschen sedan 1998. Foto: Gabriel Liljevall

Hur är kravprofilen på en auktoriserad redovis­ningskonsult om ni jämför tio år bakåt?

AH: För tio år sedan kunde du som auktoriserad re­dovisningskonsult göra mycket bra arbete fast du inte behövde fronta eller träffa kunden så mycket. Om du tänker på en revisionsbyrå med en redovisningsavdel­ning, så gick mycket av det jobbet via revisorn.

MG: I dag ställs det mycket höga krav på personlig­hetstypen, att du är analytisk och god personkännare. Du måste vara mer utåtriktad och kunna prata med och läsa av människor och deras behov. På sikt kom­mer de allra flesta företag att sköta sin bokföring själva med hjälp av AI.

MG: Förut lärde man upp kunden hur de skulle sortera sitt material. Men i dag handlar det om att lära kunden redovisning och olika specifika redovis­ningsregler; ”Så här hanterar du representation, bilar, utbildning”. Det som ska leda till företagets rapport. Kunden tänker att den lär sig något, får något för peng­arna. Vårt yrke handlar väldigt mycket om att skapa förtroende. För att få ett försprång så måste man leve­rera kvalitet. Yrket bygger på relationer.

AH: Jag tror att redovisningskonsulten i framtiden måste ha mer sälj i sig. Det blir viktigare än någonsin att denne känner till kundens verksamhet utan och innan. Har du inte de löpande samtalen med kunder­na, så kommer inte heller kunderna att anförtro dig uppdragen.

Hur ser ni på yrkesrollens framtidsutsikter?

AH: Yrkesrollen kommer att fortsätta växa. Sen blir det en stagnation givetvis. I det läget tror och hoppas jag att de som ligger långt fram i tekniken når dit där konsultrollen får en ännu större betydelse för att man ska kunna driva sin verksamhet. Genom rådgivnings­delen och framåttänkandet.

AH: Men om jag tänker på hur det var för tio år se­dan när vi började prata om titeln auktoriserad redo­visningskonsult, då upplever jag att ARK inte har att den genomslagskraft som vi önskade. Visst finns det en tyngd. Men fortfarande efterfrågar inte marknaden att redovisningskonsulten ska vara auktoriserad, inte lika mycket som vi trodde. Och det är tråkigt.

MG: Framtiden är ännu mer automatisk, program­men tolkar underlagen åt oss och kunderna gör mer ar­bete själva. Vi bistår med bokslut, årsredovisning och löpande konsultation. Men vi jobbar inte så som vi har gjort traditionellt, med momsrapport och deklaration, för det kommer kunden att göra själv. Jag tror att jag kommer att vara mer fokuserad på att sälja och mark­nadsföra oss och våra tjänster.

MG: Det är svårt att förhålla sig till allt. Man måste stå med fötterna på jorden och hålla isär de olika be­greppen. Och som auktoriserad redovisningskonsult är det viktigt att ha sin yrkesstolthet på plats.

Taggar: auktoriserad redovisningskonsult

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • Frågan om revisionsplikt på nytt i hetluften

  15 oktober, 2021 Det saknas vetenskapligt stöd för att slopad revisionsplikt lett till ökat skattefusk och ekonomisk brottslighet.

  Nordens låga trösklar för revisionsplikt – så skiljer vi oss från övriga EU

  15 oktober, 2021 Revisionsplikten är på tapeten igen i Sverige. Men hur ser det ut i omvärlden?

  ”Tilliten är mer värd än den norska oljefonden”

  15 oktober, 2021 Bevarandet av revisionsplikten är en prioriterad fråga för den norska branschorganisationen.

  Tydligt ökat förtroende för skatterådgivare

  14 oktober, 2021 Företagsledare och politiker har ett tydligt stärkt förtroende för skatterådgivare. Även allmänhetens förtroende pekar uppåt. 

  Inga post- eller heldigitala stämmor efter årsskiftet

  12 oktober, 2021 Den tillfälliga lagen för att underlätta bolagsstämmor kommer inte att förlängas efter årsskiftet.

  Balans får ny webb 21 oktober

  11 oktober, 2021 Charlotta Marténg: Nya Balans webb ger läsaren inspiration, kunskap och bättre möjligheter till långläsning.

   Upp