Foto: Getty Images

Frias från skadeståndsansvar i samband med rådgivning

12 november, 2019

Hovrätten dömde advokatbyrån till mångmiljonskadestånd för sin rådgivning. Men Högsta domstolen friade. Domen är intressant för alla skatterådgivare menar Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR.

Högsta domstolen kom nyligen med en dom i ett mål om en advokatbyrås skadeståndsansvar för rådgivning till en klient. Särskilt aktsamhetsfrågan stod i fokus. Bakgrunden var att en advokat och advokatbyrån där denne arbetade anlitats av en ekonomisk förening och dess fastighetsbolag i samband med en fastighetsaffär. Den ekonomiska föreningen upptaxerades senare av Skatteverket och påfördes skatt med cirka 164 miljoner kronor och skattetillägg med cirka 65 miljoner kronor.

Den ekonomiska föreningen och fastighetsbolaget vände sig till tingsrätten och krävde advokatbyrån på skadestånd, men fick inget gehör i första instans. Hovrätten däremot ansåg att advokaten hade agerat vårdslöst vid utförandet av sitt uppdrag och gjorde bedömningen att det fanns en adekvat kausalitet mellan vårdslösheten och skadan som fastighetsbolaget drabbats av genom de aktuella skattetilläggen.

Frågan togs vidare till Högsta domstolen som gör en annan bedömning. ”Aktsamhetsbedömningen ska således inte ta sikte på i vilken utsträckning som advokatens uttalande i en rättsfråga står sig vid en senare prövning. Frågan om advokatens ansvar ska i stället inriktas främst på om han eller hon har grundat sina bedömningar på en fackmässig undersökning av rättsläget som det framstod vid tiden för rådgivningen.” skriver Högsta domstolen.

Domstolen konstaterar också att det i vissa rättsfall uttrycks att försumlighet i en juridisk bedömning eller en underlåtenhet att presentera osäkerhet om alternativ inte bör leda till ansvar annat än i mer uppenbara fall.

– Det är viktigt att sätta sig in i och verkligen förstå vad rådgivaren egentligen sagt och vad denne står för. Det gäller särskilt om flera parter är inblandade. Är frågan viktig och rör större belopp eller risker, kan en specialist behöva konsulteras enbart för denna fråga, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR.

Högsta domstolen skriver i domen att rättsläget vid tidpunkten för rådgivningen var osäkert och att den bedömning advokaten gjorde i samband med fastighetsaffären grundades på lång erfarenhet av Skatteverkets och domstolarnas tillämpning. Advokatens uppdrag var begränsat och denne kom in i efterhand för att avvärja vissa risker som uppstått genom den ursprungliga transaktionen. Rådgivningen kan inte ansetts oaktsam och advokatbyrån frias därmed från skadeståndsansvar och slipper också betala motpartens rättegångskostnader.

Läs mer: Högsta domstolens dom mål nr T2841-18

 

Taggar: auktoriserad skatterådgivare Högsta domstolen

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
FAR Online

Hans Peter Larsson gillar att sticka ut

13 december, 2019 Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR, har blivit en av Skattesveriges främsta röster.

Agoyit vill revolutionera redovisningen

12 december, 2019 Agoyit, med vd Carl-Magnus Falk, lanserar ett nytt webbaserat boksluts- och årsredovisningsprogram.

AGI hetaste frågan inom lön

11 december, 2019 Arbetsgivardeklarationer på individnivå är hetaste frågan inom lön inför 2020, enligt lönekonsulter.  

Bolagsverket utökar tjänst för digital inlämning

10 december, 2019 Snart kan digitala årsredovisningar och revisionsberättelser laddas upp var för sig

Fika med Maria Lantz: Arbetar för digitalisering

9 december, 2019 FAR arbetar för ökad digitalisering och för att förenkla regelverken.

Inhemsk rapporteringsplikt skjuts upp

6 december, 2019 Förslaget om inhemsk rapporteringsplikt för skatterådgivare skjuts på framtiden. Men DAC6 genomförs.

 Upp