Foto: Getty Images

Fortsatt krav på tydlighet kring utdelningar och permitteringsstöd

14 maj, 2020

Behövs ett förtydligande i lagen kring att företag som gör utdelningar inte har rätt till statligt permitteringsstöd? Nej, anser Lagrådet, som menar att den nya texten inte tillför något till gällande rätt.

Ska företag som gör utdelningar ha rätt till statligt permitteringsstöd? Och vad räknas som en utdelning? Frågorna ställs på sin spets i coronatider när företag ska söka stöd hos Tillväxtverket för att få ta del av det statliga permitteringsstödet. Företagen kan nämligen bli återbetalningsskyldiga om felaktiga uppgifter lämnats.

Efter ett möte i förra veckan, mellan Tillväxtverket och finansutskottet meddelade regeringen att krisstöd till bolag som gör aktieutdelningar stoppas. Regeringen skickade en remiss till Lagrådet med förtydligande om vilka företag som har rätt till statligt stöd vid permittering, och där ingår inte företag som gör utdelning.

Men den nya texten möts av kritik från Lagrådet, vars jurister anser att förslaget riskerar att bli svårtolkat hos Tillväxtverket.

Lagrådet anser att möjligheter redan finns att stoppa stöd till företag som gör utdelning och skriver följande: ”Det bör först framhållas att redan den nu gällande regleringen ger möjlighet att beakta omständigheter av det slag som torde avses med den föreslagna bestämmelsen, t.ex. förekomsten av vinstutdelningar. Om ett företag trots coronakrisen gör en utbetalning till sina delägare är detta givetvis en tydlig indikation på att företaget självt inte har ansett sig ha allvarliga ekonomiska svårigheter; det kan då motivera att stöd vägras enligt andra stycket 1. Har företaget orsakat eller bidragit till de ekonomiska svårigheterna genom att förbruka tillgängligt kapital genom utdelning, kan det motivera att stöd vägras enligt andra stycket 2. Och om ett företag har använt sin ekonomiska buffert för utdelning i stället för att trygga den egna verksamheten i samband med coronakrisen, kan det utgöra hinder för stöd enligt andra stycket 3.”

Hans Peter Larsson. Foto: Lieselotte van der Meijs

Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR, fortsätter att efterfråga tydlighet i lagstiftningen:

− Det är viktigt att det råder tydlighet kring vad som gäller så att företagarna ges möjlighet att göra rätt från början. FAR vill heller inte se onödig administration som framtvingas av otydliga regler. Företagen ska inte behöva vara oroliga utan kunna göra rätt direkt, säger han.

I anslutning till att lagrådsremissen presenterades uppdaterade Tillväxtverket informationen om stödet på sin webb.

− Lagrådets yttrande har inte kommenterats där, vilket heller inte var väntat, säger Hans Peter Larsson.

Frågan kommer nu att bearbetas vidare innan riksdagen fattar beslut. Tanken är att de föreslagna lagändringarna ska träda i kraft 1 juni 2020.

Läs mer: Balans bevakning av coronakrisen hittar du här

Tidningen Balans följer utvecklingen av coronaviruset och hur den påverkar dig i din yrkesroll, och på www.far.se samlas alla artiklar från Balans, tidningen Resultat och andra relevanta källor.

Taggar: Corona

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
Annons
Far Online

Återvänder till revisorsyrket: ”En nystart”

9 juli, 2020 Ola Almquist lämnade jobbet som revisor för en tjänst som ekonomichef. Nu har han återvänt.

Så får din byrå godkänd utbildningsplan

8 juli, 2020 Revisorsinspektionen uppdaterar sin vägledning om godkännande av utbildningsplan - för att underlätta för byråerna.

Förtroendet A och O i relationen med kunden

6 juli, 2020 "Auktorisationen tillför ett stort värde för kunden".

”Det är tuffa tider – men de gynnar oss”

3 juli, 2020 Auktoriserade revisorn Carl-Magnus Falk bakom nytt webbaserat boksluts- och årsredovisningsprogram som ska revolutionera redovisningen.

7 nyheter på hållbarhetsområdet

1 juli, 2020 Taxonomier, handlingsplaner, förordningar och direktiv. Och vad är egentligen New Green Deal?

Har lagkraven höjt kvaliteten? – så svarar hållbarhetsexperterna

30 juni, 2020 Sveriges större bolag har krav på sig att hållbarhetsrapportera. Frågan är om det höjt redovisningskvaliteten.

 Upp