Illustration: Rebecca Elfast

Experten: Nya regler för vouchers – det här gäller

8 maj, 2019

Nyligen kom nya regler för vouchers. Reglerna påverkar bland annat hur en voucher definieras och hur momsen ska redovisas. Balans har vänt sig Britt-Inger Andersson, auktoriserad redovisnings­konsult på Revideco, för att få svar på de vanligaste frågorna.

Britt-Inger Andersson. Foto: Michael Jacobsson

1. Vad är en voucher?

En voucher är ett värdebevis, exempelvis ett presentkort eller matkupong, som du kan använda som ett betalmedel för en vara eller tjänst. Det framgår av vouchern vem som är säljare och vilka varor eller tjänster man kan nyttja vouchern mot. Den kan vara antingen i pap­persform eller elektronisk.

2. Varför kommer det nya momsregler för värdebevis – eller vouchers, som de heter i lagen?

Tidigare har det saknats regler för vouchers inom EU:s momsdirektiv. För att se till att momsbeskattningen inom EU blir enhetlig så har man nu infört EU-gemensamma momsregler för vouchers. Momslagen har ändrats och de nya reglerna tillämpas på vouchers som ställs ut från och med 1 januari 2019.

3. Vad är det för nya definitioner som gäller?

Enfunktionsvoucher definieras som ett värdebevis som visar att betalning gjorts för en kommande vara eller tjänst. Och redan när den ställs ut är beskattningsland och momssats känt. Moms och be­skattningsunderlag redovisas direkt när vouchern överlåts. Alla andra värdebevis som inte är en enfunktionsvoucher definieras som en flerfunk­tionsvoucher. För en flerfunk­tionsvoucher redovisas moms och beskattningsunderlag först när vouchern byts ut mot en vara eller tjänst.

4. Vad är det för skillnad på en enfunktionsvoucher och en flerfunktionsvoucher?

När du köper en enfunk­tionsvoucher är det redan vid köpet känt vilket beskattningsunderlag och vilken moms som ska erläggas för varan eller tjänsten. Det är även känt i vil­ket land som den kan utnyttjas.Exempelvis kan det vara matkuponger på en restau­rang eller ett presentkort hos en butik som endast säljer varor med en momssats.

– När du köper en flerfunk­tionsvoucher är det inte känt vilken momssats som varan eller tjänsten du kommer att köpa har eller i vilket land den kommer att utnyttjas.

5. Påverkas redovisningen av momsen om det är en enfunktionsvoucher eller en flerfunktionsvoucher?

Ja. För en enfunktions­voucher redovisas momsen direkt och en flerfunktions­voucher först vid det tillfälle när det löses in – byts mot en vara eller tjänst.

6. Hur ska det företag som även säljer varorna eller tjänsterna redovisa försäljningen av den utställda enfunktionsvouchern?

Skattskyldigheten för moms inträder vid försäljnings­tillfället av enfunktionsvouch­ers. Därför ska beskattningsunderlag och moms redovisas till Skatteverket samma period som försäljningen av vouchern skett. Samtidigt har bolaget kvar en skuld till innehavaren av vouchern.

7. Hur ska samma företag redovisa försäljningen av de varor och tjänster som enfunktionsvouchern används som betalningsmedel för?

Enligt god redovisnings­sed ska intäkten i bokföringen inte tas förrän i den period man sålt varan eller utfört tjänsten. Detta innebär att man momsmässigt redovisar beskattningsunderlaget och momsen när vouchern ställs ut, men redovisningsmässigt ska intäkten bokföras först när man levererar varan eller tjänsten i utbyte mot vouchern.

8. Vilken är den största skillnaden mot tidigare?

Tidigare har det varit otydliga regler kring moms­beskattning av vouchers. Och inom EU-länderna har be­skattningen inte varit enhetlig. Den huvudsakliga skillnaden mot tidigare regler är att momssatsen styr om vouchern bedöms som enfunktions- eller flerfunktionsvoucher. Tidigare ansågs det vara en flerfunk­tionsvoucher som du vid köp­tillfället inte identifierat vilken vara eller tjänst som den skulle lösas in mot oavsett momssats.

9. Vilka branscher/företag berörs av den här förändringen?

Alla företag som säljer vouchers, men främst de­taljhandeln, restaurang- och servicebranscher. Och de företag som endast har en momssats på allt som säljs av varor och tjänster.

10. Hur påverkar det här mig när jag jobbar med företagets redovisning?

Det innebär att du måste ta reda på vilken typ av voucher som företaget säljer, för att redovisningen av mom­sen ska ske i rätt period.

11. Vad händer om vouchern säljs men aldrig används? Spelar det någon roll för redovisningen av momsen?

När en enfunktions­voucher förfaller så tillfaller nettot bolaget. Exempelvis en enfunktionsvoucher på 1 000 kronor – där momsen (25%) har redovisats till Skatteverket vid försäljningen av vouchern– där blir kvarstående skuld på 800 kronor en intäkt i bolaget.

– Om det är en flerfunktions­voucher på samma belopp, så kommer hela beloppet, 1 000 kronor att tillfalla bolaget som intäkt. Och bolaget behöver inte redovisa in momsen, då man bedömer att ingen moms­pliktig omsättning har skett.

12. Är det skillnad om man säljer egna presentkort eller om man säljer andras (exempelvis Pressbyrån som säljer flera olika presentkort) – alltså är det någon skillnad om man är förmedlare?

Ja – det är skillnad. Om du säljer andras presentkort så uppstår ingen momspliktig omsättning vid försäljningen av presentkortet. Skattskyl­dighet för moms uppstår hos utställaren om det är en enfunktionsvoucher och hos den butik som lämnar ut en vara eller tjänst i utbyte mot en flerfunktionsvoucher. Det sker en avräkning mot det andra företaget – för sålda och inlösta presentkort. Och får du som förmedlare en administrativ ersättning eller provision på hanteringen av andras presentkort så är den ersättningen momspliktig om­sättning i din verksamhet.

– Säljer du egna presentkort som är enfunktionsvouchers så uppstår skattepliktig omsättning vid försäljningen av presentkortet. Och säljer du flerfunktionsvouchers så uppstår skatteplikten först när presentkortet löses in mot en vara eller tjänst.32

Taggar: experten

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
 • Steg för steg – rekrytera rätt till egna byrån

  14 juni, 2021 Jonny Boström har presenterat sin satsning. Nyckeln till framgångsrik byrå? Hitta rätt medarbetare och kunder.

  Sena skattedeklarationer beläggs med förseningsavgift

  11 juni, 2021 Lämnas skattedeklarationen in efter 15 juni kommer Skatteverket att ta ut förseningsavgift.

  ”Revisorer och rådgivare bör hålla koll på globala bolagsskatten”

  11 juni, 2021 G7-länderna har kommit överens om strukturen för en global bolagsskatt.

  Ny ordförande med skatt på agendan

  10 juni, 2021 Här är de hetaste skattefrågorna. Balans intervjuar Peter Lindstrand, ny ordförande i FAR:s Strategigrupp Skatt.

  Vill du bli kvalitetskontrollant?

  9 juni, 2021 Nu söker FAR:s kvalitetsnämnd för revisionsverksamhet kvalitetskontrollanter - framför allt i Stockholmsområdet.

  Avhandling: ”Inflytande kan ske på många olika sätt”

  8 juni, 2021 Elina Malmström: Idén att forska på revision ur mindre byråers perspektiv mötte ointresse och motstånd.

   Upp