Foto: Geza Novak

Eva Lindström har koll på EU-pengarna

Faktaruta

Andel felaktiga EU-betalningar

Så här stor felandel har Europeiska revisionsrätten funnit i EU-budgeten sedan 2012.

2017: 2,4 %

2016: 3,1 %

2015: 3,8 %

2014: 4,4 %

2013: 4,5 %

2012: 4,5 %

Felnivån är ett uppskattat penningbelopp som inte borde ha betalats ut från EU-budgeten eftersom det inte skett i enlighet med gällande regler.

23 april, 2019

De senaste åren har Sverige betalat en årlig avgift till EU på mellan 24 och 44 miljarder kronor. Men hur vet vi att pengarna används effektivt och redovisas på rätt sätt? Balans träffar Eva Lindström som är Sveriges representant i Europeiska revisionsrätten i Luxemburg.

I korthet innebär Europeiska revisionsrättens roll att kontrollera att EU-medlen redovisas korrekt, används enligt gällande regler och att medborgarna får valuta för pengarna.

Hur märker man som EU-medborgare av revisionsrättens arbete?

– Förhoppningen är att om det finns problem eller att medel inte används effektivt så ska revisionen upptäcka det och hojta till. I grunden handlar ju revision om att skapa förtroende mellan två parter, i det här fallet mellan EU-medborgarna och dem som förvaltar medlen, svarar Eva Lindström.

Vari ligger revisionsrättens makt? Den har ju inga rättsliga befogenheter.

– Våra rekommendationer är inte juridiskt bindande, men vi arbetar för parlamentet som i sin tur ställer kommissionen till svars. Och vi följer alltid upp våra rekommendationer. När våra granskningar och yttranden presenteras för parlamentet är kommissionen alltid där och svarar på frågor från ledamöterna. Och sedan får revisionsrätten sista ordet.

Eva Lindström, Sveriges representant i Europeiska revisionsrätten i Luxemburg. Foto: Geza Novak

I er Årsrapport uppskattar ni en så kallad felprocent, alltså hur stor del av alla transaktioner som inte sker i enlighet med regelverket. Vilken nivå är rimlig?

– Vi har satt en gräns på 2 procent. I den senaste årsrapporten anger vi 2,4 procent som den genomsnittliga felprocenten. Att komma ner till noll procent skulle sannolikt bli väldigt kostsamt, så en viss acceptans måste man ha. Den interna kontrollen har stärkts betydligt under de senaste 15-20 åren men det krävs ett fortsatt arbete.

Varför anger ni en felprocent?

– Uppskattningen av felprocenten är viktig när det gäller beslutet om ansvarsfrihet för kommissionen. Det är parlamentet och rådet som beslutar om ansvarsfrihet och det beslutet grundar sig i stor utsträckning på vår årliga rapport där vi skriver om den interna kontrollen och gör en uppskattning av felprocenten.

Läs intervjun med Eva Lindström i sin helhet här: Valuta för EU-pengarna

Hela intervjun med Eva Lindström publiceras i Balans nr 3 som utkommer 2 maj.

Text: Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons
Annons

Passion gav lönsamhet

4 juli, 2019 Så blev Lamooi Accounting en av de mest lönsamma byråerna på ett par år.

Månadens medlem: Elias Alakir

1 juli, 2019 Elias Alakir är bland de yngsta auktorise­rade revisorerna i Sverige.

EU-kommissionen får kritik för bristande hållbarhetsredovisning

26 juni, 2019 Europeiska revisionsrätten riktar kritik mot EU-kommissionen för otillräcklig redovisning av hållbarhet.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet: Varken ja eller ej – vad händer då?

19 juni, 2019 Om revisorn varken kan tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet bör revisorn i normalfallet avstyrka.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet – en fråga att behandla omsorgsfullt

19 juni, 2019 För­valtningsrevision där revisorn lämnar rekom­mendation om ansvarsfrihet är rätt unikt för Sverige.

 Upp