Foto: Geza Novak

EU-kommissionen får kritik för bristande hållbarhetsredovisning

26 juni, 2019

Europeiska revisionsrätten riktar skarp kritik mot EU-kommissionen för otillräcklig redovisning av hållbarhet. Förutsättningarna för en meningsfull hållbarhetsredovisning finns ännu inte på plats, menar revisorerna.

EU och medlemsstaterna har ställt sig bakom FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda2030. Målen ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030 i världens alla länder. Nu har EU:s revisorer granskat hur kommissionen ligger till när det gäller redovisningen av hållbarhetsarbetet. Och de är tydliga i sitt budskap: De nödvändiga förutsättningarna för en meningsfull hållbarhetsredovisning på EU-nivå är ännu inte på plats.

– Om EU och dess politik ska bidra till en hållbar utveckling behövs ett övergripande ramverk innehållande hållbarhetsredovisning. EU:s institutioner och myndigheter behöver därför i långt större utsträckning än i dag redovisa hur man arbetar med hållbarhet, säger Eva Lindström som är den EU-revisor som ansvarar för analysen.

Eva Lindström. Foto: Sigrid Malmgren

Av totalt 53 institutioner och myndigheter är det i dag bara två organisationer, Europeiska investeringsbanken och Immaterialrättsmyndigheten som lämnar hållbarhetsredovisningar.

Revisionsrätten har identifierat några särskilt viktiga områden för att skapa förutsättningar för en meningsfull hållbarhetsredovisning inom EU:s institutioner. Bland annat att ta fram en långsiktig strategi för hållbar utveckling fram till 2030 då FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling ska vara uppnådda och att utveckla rutiner för hållbarhetsredovisning inom EU:s institutioner. Revisionsrätten framhåller även att värdet av hållbarhetsredovisningen bör höjas genom revision.

– Det är angeläget att hållbarhetsredovisning inte används för så kallad greenwashing eller att hållbarhetsredovisning bara blir en PR-produkt. Investerare, konsumenter och även väljare måste kunna lita på den information som ges, men också att det som redovisas är av väsentlighet och att inga viktiga eller kritiska delar utelämnas. Säkerställande av tillförlitlighet i informationen genom revision är därför ett avgörande bidrag till meningsfull hållbarhetsredovisning, säger Eva Lindström.

Läs mer m Eva Lindström: Valuta för EU-pengarna

Text: Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons
Annons

Passion gav lönsamhet

4 juli, 2019 Så blev Lamooi Accounting en av de mest lönsamma byråerna på ett par år.

Månadens medlem: Elias Alakir

1 juli, 2019 Elias Alakir är bland de yngsta auktorise­rade revisorerna i Sverige.

EU-kommissionen får kritik för bristande hållbarhetsredovisning

26 juni, 2019 Europeiska revisionsrätten riktar kritik mot EU-kommissionen för otillräcklig redovisning av hållbarhet.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet: Varken ja eller ej – vad händer då?

19 juni, 2019 Om revisorn varken kan tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet bör revisorn i normalfallet avstyrka.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet – en fråga att behandla omsorgsfullt

19 juni, 2019 För­valtningsrevision där revisorn lämnar rekom­mendation om ansvarsfrihet är rätt unikt för Sverige.

 Upp