Getty Images

Det här gör Europeiska revisionsrätten

Faktaruta

Europeiska revisionsrätten

Antal ledamöter: 28 – en från varje medlemsland.

Stad: Luxemburg.

Sveriges representant: Eva Lindström.

20 maj, 2019

Sedan 1977 finns Europeiska revisionsrätten som granskar EU:s finanser och ska fungera som oberoende väktare av unionsmedborgarnas ekonomiska intressen. Men vad gör de egentligen? Här kommer en snabbkurs.

Europeiska revisionsrätten har en roll som EU:s oberoende externa revisor och ska kontrollera att EU-medlen redovisas korrekt, ger valuta för pengarna, samt uppbärs och används i enlighet med gällande regler och förordningar.

Revisionsrätten offentliggör resultatet av sitt revisionsarbete i en rad olika rapporter. Här i urval:

 • Årsrapporter re­dovisar resultatet av finansiella revisioner och regelefterlev­nadsrevisioner av Europeiska unionens budget och Europeiska utvecklingsfonden. De innehåller de årliga revisionsförklaringarna och täcker även bud­getförvaltnings- och resultataspekter.
 • Särskilda rapporter presenterar resultatet av utvalda effektivi­tets- och regelefter­levnadsrevisioner av specifika utgifts- eller politikområden eller budget- eller förvalt­ningsteman.
 • Yttranden innehåll­er våra synpunkter på ny eller uppdaterad lagstiftning med betydande effekter för EU:s ekonomiska förvaltning.
 • Europeiska revi­sionsrättens rappor­ter ligger till grund för parlamentets bevil­jande av ansvarsfrihet för kommissionen. Vid två tillfällen har parla­mentet nekat kommis­sionen ansvarsfrihet, 1984 och 1998.

Källa: Europeiska revisionsrätten

Andel felaktiga EU-betalningar:

2017: 2,4 %

2016: 3,1 %

2015: 3,8 %

2014: 4,4 %

2013: 4,5 %

2012: 4,5 %

 • Felnivån är ett uppskattat penning­belopp som inte borde ha betalats ut från EU-budgeten efter­som det inte skett i enlighet med gällande regler.
 • Rena bedrägerier som revisionsrätten upptäcker skickas till EU:s bedrägeribe­kämpningsbyrå OLAF. För 2017 rör det sig om 13 misstänkta fall av bedrägeri.
 • Under 2017 spende­rade EU 137 miljarder euro, motsvarande 1,4 biljoner kronor.

Källa: europaportalen.se

Läs mer: Intervju med Eva Lindström – Sveriges representant i Europeiska revisionsrätten

Text: Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se
 • Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

  Fika med Cristina Trenta: ”Behövs en mer hållbar skattelagstiftning”

  17 september, 2021 Det finns flera starka kopplingar mellan hållbarhet och skatter menar Cristina Trenta, forskare, Örebro universitet.

  ”När börsvärdet påverkas blir det tryck i frågan”

  14 september, 2021 Ett nytt lagförslag från EU tvingar fram ökad transparens på skatteområdet.

  ”Hållbarhet lika stort som digitaliseringen”

  14 september, 2021 Redovisningskonsulternas roll förändras i takt med att hållbarhetsrapportering blir allt viktigare.

   Upp