Håkan Målbäck

Revision i samhällets tjänst

Krönikören

Branschkrönikan

anna.johnson@se.gt.com

Anna Johnson, vd, Grant Thornton. Återkommande branschkrönikör på tidningenbalans.se.

 

Det här är en krönika på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

 

Vill du också skriva en branschkrönika? Hör av dig till Sofia Hadjipetri Glantz, digital redaktör: 08-402 75 19, sofia.hadjipetri.glantz@far.se

28 juni, 2018

Juni börjar lida mot sitt slut och snart är det många som packar väskan för att resa mot Visby och Almedalsveckan.  Ett valår som 2018 är det kanske viktigare än någonsin att ha ett tydligt syfte och ha med sig vad vår bransch bidrar med i samhället – och bli bättre på att berätta det för fler.

Vad har revisionen för roll i tider av fake news och ett sjunkande förtroende i samhället? Jag vill påstå att revisionen aldrig har haft så stor betydelse som i dag. Med bristande förtroende för enskilda branscher, organisationer och institutioner spelar revisionen en avgörande roll för kontroll och tillit. Revisionen ska se till samhällets bästa, vara samhällets tillitsman och bidra till att intressenter får bra beslutsunderlag. Behovet är större än någonsin.

Tillit är en förutsättning för ekonomiska transaktioner, samarbeten och utveckling, men också för att åstadkomma gemensamma nyttigheter i form av välfärd eller upprätthålla hela samhällskontrakt. Sverige har under lång tid präglats av hög tillit människor och organisationer emellan och generellt är tillitsnivån fortsatt hög. Men det finns enskilda grupper och enskilda händelser som har påverkat tilliten de senaste åren. Om människor börjar tvivla på att medlemsavgifter går till rätt saker, att ekonomiska förutsättningar går att lita på eller upplever att skattemedel förskingras så skapas en osäkerhet som kan vara svår att hantera.

Det är revisionens mål att i rimlig grad upptäcka felaktigheter, vare sig de beror på oegentligheter eller på fel och när de upptäcks att de påtalas och rättas i första hand internt för styrelse och ledning. Det är i vissa fall också vår skyldighet att även informera ägare och allmänhet i revisionsberättelsen eller till och med meddela misstanke om brott till åklagare. Det är ett stort samhällsansvar. Och framtidens revision måste än mer bidra till att öka det förtroendet i samhället.

Nyligen lanserade vi på Grant Thornton vår första integrerade hållbarhetsrapportering. Det är ett naturligt steg för oss för att förändras mot mer transparens och ökad tillit, att den finansiella rapporteringen och hållbarhetsrapporteringen går hand i hand.

En integrerad hållbarhets- och årsredovisning blir en bas för förändringsresan mot ökad tillit och transparens. Antalet integrerade hållbarhetsredovisningar ökar snabbt i vitt skilda branscher och det i sig kommer att bidra till fördelar som ökad insyn och transparens och i förlängningen ett ökat förtroende generellt. Vår bransch kan ligga i framkant här och exempelvis FAR började med integrerad års- och hållbarhetsrapportering redan förra året, för att visa hur hållbarhetsarbetet har integrerats i hela verksamheten.

Vi ser också, inte minst i och med den nya hållbarhetslagen, ett ökat behov av stärkt hållbarhetsarbete generellt i företag och andra organisationer. Det blir tydligt för de företag och organisationer som saknar eller brister i policy och riktlinjer att hållbarhetsarbetet måste stärkas, när det nu så tydligt ska redovisas. Efterfrågan på hållbarhetsrådgivning ökar hela tiden och det kommer att bli en stor marknad. Här kan branschen verkligen bidra till ökad insyn, transparens och stärkt hållbarhetsarbete – och i förlängningen ett ökat förtroende generellt.

Intresset för hållbarhetsfrågor, antikorruption och bristande tillit har också uppmärksammats mer medialt den senaste tiden. I takt med att vår bransch arbetar än mer med hållbarhet kan vi också attrahera en bredare kompetens, vilket kommer att gynna utvecklingen ytterligare. Alla de här faktorerna tillsammans spelar stor roll för att öka tilliten till företag, organisationer, myndigheter och andra institutioner i samhället. Men, för att faktiskt göra skillnad för människors förtroende måste vi också bli bättre på att kommunicera det samhällsvärde vi bidrar med.

Branschen har ett stort ansvar att öka förtroendet i samhället och har en reell möjlighet att förändra. I Almedalen i år, precis som många tidigare år, ligger hållbarhetsfrågorna i topp vad gäller antal seminarier, utfrågningar och debatter. Låt oss därför hålla många samtal framöver om vår bransch påverkan och vårt bidrag till samhället, både i och utanför Almedalsveckan.

Branschkrönika skriven av Anna Johnson.

 • Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

  Fika med Cristina Trenta: ”Behövs en mer hållbar skattelagstiftning”

  17 september, 2021 Det finns flera starka kopplingar mellan hållbarhet och skatter menar Cristina Trenta, forskare, Örebro universitet.

  ”När börsvärdet påverkas blir det tryck i frågan”

  14 september, 2021 Ett nytt lagförslag från EU tvingar fram ökad transparens på skatteområdet.

  ”Hållbarhet lika stort som digitaliseringen”

  14 september, 2021 Redovisningskonsulternas roll förändras i takt med att hållbarhetsrapportering blir allt viktigare.

   Upp