Finns det lugna perioder i IFRS?

Krönikören

Jan Marton

jan.marton@handels.gu.se

Jan Marton är docent och verksam vid Handels­högskolan i Göteborg.

 

Det här är en krönika på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

20 november, 2018

En form av intelligenstest är att en nummer­serie anges och testpersonen ska sedan ange vilket kommande nummer är. Det gäller alltså att hitta strukturen i nummerserien. Jag ska testa en sådan nummerserie på er. Vilken är struktu­ren i följande serie: 13, 10, 11, 12, 9, 15, 16?

Det är inte så konstigt om ni inte ser någon matematisk struktur i detta. Det handlar nämligen om numren på de stan­darder inom IFRS som införts sedan 2013 och de är ordnade i enlighet med EU:s tidpunkt för tillämpning. Var och en av numren representerar en standard som kan kräva mycket arbete vid implementering.

De flesta av dessa standarder kan kopplas till två händelser under de senaste två decennierna: redovisningsskandaler 2001-2002 och finansiell kris 2007-2008.

En viktig komponent i flera av redovis­ningsskandalerna i början av seklet var problem med intäktsredovisning, och IFRS 15 är produkten av det (långa) arbetet med att förbättra redovisning av intäk­ter. Den finansiella krisen pekade – i alla fall i den poli­tiska debatten – på problematik i konsolidering av och upplysning om strukturerade företag (IFRS 10 och 12), värdering till verkligt värde (IFRS 13) och redovisning av kreditförluster (IFRS 9).

Förutom nya standarder har det skett ett antal tillägg och ändringar i existeran­de standarder, exempelvis i IFRS 7 (upplysningar om finansiella instrument). Med införandet av IFRS 9 och IFRS 15 under 2018 kan vi så äntligen lägga både redo­visningsskandaler och finansiell kris på hyllan.

Det som återstår av nya standarder är IFRS 16 om leasingavtal som införs 2019. Eventuellt införs IFRS 17 om försäkringsavtal 2021, men där innehåller godkännandeprocessen i EU osäkerheter, och det är bara vissa företag som berörs. Så, efter införandet av IFRS 16 ser det för det stora flertalet företag ut som att det kan bli en ganska lugn flerårig period med avseen­de på införande av nya standarder!

Hur ser det då ut i IASB:s pipeline av nya och ändrade standarder? Arbete pågår såklart alltid med mindre ändringar och uppdateringar i existerande standarder, men det ser inte ut som att det kommer att ges ut någon helt ny standard under de närmaste åren. Just nu har IASB en period där man håller på att utre­da en rad frågeställningar mer grundläggande, men det förväntas som sagt inte resultera i nya standarder i närtid.

Exempel på frågeställningar som utreds är rörelseförvärv under gemensamt bestämmande inflytande, nedskrivning av goodwill, upplysningar i noter, diskonteringsränta, distinktionen mellan eget kapital och skuld (se krönika i Balans nr 5/2018) och aktierelaterade ersättningar. En redan beslutad förändring är att IASB i mars 2018 gav ut ett nytt Conceptual Framework, och konkreta hänvisningar i standarder till detta nya framework är tänkta att införas 2020. Det är dock tveksamt om majoriteten av de företag som tillämpar IFRS kommer att påverkas särskilt mycket av den förändringen.

En sak som skulle kunna leda till större föränd­ringar i redovisningen är om det blir en kraftigare nedgång i ekonomin. Sådana nedgångar brukar näm­ligen leda till att problem i redovisningen hamnar i fokus, och det politiska trycket på redovisningens normsättare ökar (jämför effekterna av nedgången i början av 2000-talet och krisen 2007-2008). En ned­gång inom de närmaste åren är inte helt osannolik, givet den ekonomiska politiken i USA och den långa perioden av låga räntor i Europa.

Hur som helst, om ekonomin fortsätter att vara någorlunda stabil kan re­dovisare och revisorer som sysslar med IFRS trots allt se fram emot en lång period av relativt lugn vad gäller nya standarder.

Passa på och njut av denna tid!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Flyttad redovisning av momsen skapar ny oro bland löne- och redovisningskonsulter

14 februari, 2019 Nytt bakslag för många konsulter. 1 mars ändras sättet att redovisa momsen på Skatteverkets webb.

”Därför behövs en HQ-kommission”

14 februari, 2019 Carl Svernlöv om HQ-affären: ”Den centrala frågan är om FI verkligen hade fog för återkallelsen.”

NRF i Stockholm – hetaste frågorna 2019

13 februari, 2019 Under onsdagen träffas Nordiska Revisorsförbundet (NRF) för att komma överens om vägen framåt.

Skatteverket efter kritiken: ”Önskemålen finns på vår prioriterade lista”

13 februari, 2019 Nu ska Skatteverket se över vad som behöver ändras i AGI-systemet.

Skatteverkets system för AGI ger konsulterna extraarbete

13 februari, 2019 Redovisningskonsulter och lönekonsulter har stött på problem när de använt Skatteverkets nya tjänst AGI.

Redovisningskonsulten som blev ekonomichef

12 februari, 2019 Ann-Sofie Kjellberg, tidigare auktoriserad redovisningskonsult på PwC/Aspia och FAR-aktiv, kan titulera sig ny ekonomichef på Mazars. 

 Upp