Pernilla Lundqvist och Karin Siwertz. Foto: Gabriel Liljevall och BDO

Covid-19 – påverkan på innehållet i förvaltningsberättelsen

Krönikören

Pernilla Lundqvist

pernilla.lundqvist@se.ey.com

Pernilla Lundqvist är ordförande i FAR:s Strategigrupp Redovisning samt FAR:s Operativa grupp Finansiell rapportering – Redovisning.

 

Karin Siwertz är redovisningsspecialist på BDO och ledamot i FARs Operativa grupp Finansiell rapportering – Redovisning.

 

Det här är en krönika på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarnas egna.

15 februari, 2021

De flesta företag har under 2020 påverkats av den rådande pandemin på ett eller annat sätt. Vid upprättande av årsredovisning för 2020 behöver företag med väsentlig påverkan, såväl positiv som negativ, se över hur detta kommuniceras i årsredovisningens olika delar. Det är viktigt att då inte glömma bort förvaltningsberättelsen.

Av årsredovisningslagen (ÅRL) framgår att förvaltningsberättelsen ska innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen ska utformas så att den kompletterar den finansiella rapportens övriga delar.

När det behövs för förståelsen av den finansiella rapporten ska förvaltningsberättelsen innehålla hänvisningar till och ytterligare upplysningar om de belopp som tas upp i andra delar av rapporten. Detta medför att information kan behöva lämnas som inte explicit framgår av ÅRL, K2 eller K3, men som behövs för att läsaren ska förstå utvecklingen av företagets verksamhet, resultat och ställning.

Förvaltningsberättelsen ska även innehålla upplysningar om väsentliga händelser som inträffat under året och sådana förhållanden som inte redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna men som är viktiga för bedömningen av utvecklingen av företagets verksamhet.

Vi bedömer att det många gånger inte räcker att enbart ange att företagets resultat påverkats positivt/negativt av pandemin utan företagen behöver även upplysa om på vilket sätt resultat och ställning påverkats samt vilka åtgärder som företaget vidtagit för att hantera situationen.

Åtgärder för att hantera effekter av pandemin i form av uppsägning av personal, nedläggning av verksamhetsgrenar och avyttring av väsentliga tillgångar kan vara exempel på viktiga förändringar i verksamheten som ska beskrivas i förvaltningsberättelsen. Det kan vara lämpligt att beskriva fakta och omständigheter kring dessa väsentliga förändringar i verksamheten och upplysa om belopp i de fall kvantifiering är möjlig.

Pandemin har även medfört att externa faktorer påverkat företagets verksamhet genom nedstängningar, ökad/minskad efterfrågan på företagets varor och tjänster, problem med råvaruförsörjning. Viktiga externa faktorer som påverkat företagets ställning och resultat ska enligt ÅRL lämnas information om i förvaltningsberättelsen.

För att försöka hjälpa drabbade företag har riksdagen beslutat om fler åtgärdspaket exempelvis stöd vid korttidsarbete, omställningsstöd, ersättning för sjuklöner och tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter.

Att företag erhållit offentliga bidrag till följd av covid-19 kan många gånger vara exempel på väsentlig information som ska lämnas i förvaltningsberättelsen. När stöden är väsentliga räcker det inte att ange att offentliga bidrag erhållits utan information kan behöva lämnas om vilka stöd som erhållits och med vilka belopp.

Av K3 punkt 3.7 framgår att offentliga bidrag är exempel på sådana speciella omständigheter som berör företag och som ska lämnas upplysning om i förvaltningsberättelsen. Väsentliga effekter av omförhandlade hyresavtal kan även det vara exempel på speciella omständigheter som berör företaget och ska redogöras för.

Effekterna av covid-19 har för många företag varit omfattande och medfört minskad försäljning och försämrad likviditet. Osäkerheter om framtiden som uppkommit till följd av pandemin kan leda till osäkerhet när företagsledningen ska bedöma om företaget har förmåga att fortsätta sin verksamhet. Sådana betydande tvivel kring företagets förmåga att fortsätta verksamheten, kräver upplysning om skälen för tvivlen.

Vi anser att företagen noggrant ska dokumentera de ställningstaganden som görs. Skulle fortlevnadsprincipen inte tillämpas ska företaget lämna upplysning om skälen för avvikelsen och en bedömning av effekten på företagets ställning och resultat.

 • FAR tar helhetsgrepp på branschen i ny rapport  

  4 mars, 2021 Branschen omsätter 43 miljarder kronor och sysselsätter 37 000 personer, visar FAR.s färska branschrapport.

  Helena Arvidsson Älgne blir första kvinnan att fatta KPMG:s ordförandeklubba

  4 mars, 2021 Helena Arvidsson Älgne har utsetts till ny ordförande i KPMG:s styrelse efter Björn Hallin.

  ”Goodwillfrågan kommer att överleva oss”

  3 mars, 2021 Sven-Arne Nilsson och Björn Gauffin har i 15 år granskat företagens redovisning.

  Mindre siffersnack – mer affärer

  2 mars, 2021 Stor satsning på rådgivning, digitalisering i praktiken och kontroll över tiden. Så jobbar JDG Revision.

  Ökad press från EU om publika skatterapporter

  1 mars, 2021 EU-ministrar eniga om gemensamma regler för land-för-land-rapportering. Men Sverige säger nej.

  Sofia Götmar-Blomstedt – ledande lagspelare

  25 februari, 2021 PwC:s nya VD Sofia Götmar-Blomstedt representerar en ny generation ledare. Vi har intervjuat henne.

   Upp