Stort behov av vägledning för löpande redovisning

Författare

MATTIAS OVERUD är auktoriserad revisor och redovisningsspecialist på Deloitte samt ledamot i FAR:s policygrupp för redovisning.

JENNY FALK är auktoriserad revisor och redovis­ningsspecialist på EY samt ledamot i FAR:s policygrupp för redovisning.

Skriv ut artikeln
2 juni, 2013

Bokföringsnämnden (BFN) har presenterat ett förslag till nytt allmänt råd om bokföring, inklusive vägledning. FARs policygrupp för redovisning har behandlat förslaget och lyfter i remissvaret till BFN fram ett flertal förbättrings­förslag. I denna artikel redogör Mattias Overud och Jenny Falk för huvuddragen i FARs remissvar.

BFN presenterade i november 2012 ett förslag till ett nytt allmänt råd, inklu­sive vägledning, om bokföring. Ett syfte med förslaget var att samla nuvarande normgivning som avser bestämmelser i bokföringslagen (BFL) i ett samlat regel­verk. Förslaget motsvarar, enligt BFN, till största delen befintliga regler, med några nya regler till följd av ändringar i BFL, och har skrivits för att passa aktuella förhållanden och företagens behov.

Behovet av ett nytt allmänt råd är stort och har efterfrågats av många. Anledning­en är bland annat att BFL har ändrats och numera tillåter senareläggning av bokfö­ringen i syfte att anpassa den till perioden för redovisning av skatter och avgifter, men även med anledning av de senare årens accelererande teknikutveckling och avsaknad av vägledning i vissa frågor, samt att tidigare rekommendationer och allmänna råd inte är uppdaterade utifrån ändringar som skett i BFL.

Normgivningen samlas

FAR ställer sig positiv till BFNs arbete med det allmänna rådet och vägledningen. Dagens normgivning om bokföring är utspridd på flera rekommendationer och allmänna råd. Att samla nuvarande normgivning i ett regelverk kommer att underlätta för användarna och öka till­gängligheten. I likhet med K-regelverken är tanken från BFN att samla all komplet­terande normgivning gällande bokföring i ett och samma råd. Även strukturen är densamma som i K-regelverken, det vill säga att samla relevant lagtext, allmänt råd och kommentarer för varje område, där det allmänna rådet utgör själva tolkningen av lagtexten.

FARs policygrupp för redovisning har arbetat intensivt med att lämna synpunkter på förslaget. I det arbetet har vi fått möjlig­het att träffa BFN och få information om bakgrunden till arbetet med remissen och dess uppbyggnad. Vid mötet klargjorde BFN bland annat att utgångspunkten har varit att det inte ska göras några direkta ändringar i sak utan förtydliganden inom de områden som tidigare varit oklara. Värt att poängtera är att FAR i remissvaret inte kunnat ta ställning till de exempel som det refereras till i vägledningen, och som är viktiga komplement till det allmänna rådet, då dessa inte har varit tillgängliga i det remitterade förslaget. Remisstiden för det lämnade förslaget gick ut 28 februari i år och här redogör vi för de huvudsakliga synpunkterna i FARs remissvar.

Den kompletterande normgivningen kring bokföring är ett viktigt verktyg för såväl företagaren och dess intressenter som för redovisningskonsulter och revisorer. Det är därför viktigt att normgivningen är tydlig och tillräckligt omfattande. Att samla normgivningen i ett regelverk är ett steg i rätt riktning. I det remitterade förslaget kan emellertid konstateras att i jämförelse med nuvarande normgivning har mycket text tagits bort i det nya all­männa rådet. Om det i praktiken innebär en förändring eller inte är svårt att uttala sig om. Det är dock FARs uppfattning att i och med den minskade omfattningen av text har mycket av den vägledning som finns i dag avseende tillämpningen av BFL tagits bort. För att kunna vara det verktyg som målgruppen behöver och för att möjliggöra en enhetlig tillämpning av BFL är det FARs uppfattning att förslaget innehåller alltför lite vägledning.

För vem är rådet skrivet?

En väsentlig fråga är för vem rådet är skrivet, det vill säga vem är det som behöver vägledning i att tolka lagtexten? FAR anser att det i första hand bör vara ett stöd för tillämparen. Fokus ska alltså inte ligga på att kontroll av bokföringen ska kunna göras i efterhand. Som förslaget nu är skrivet saknas det fokus på hur bokfö­ringen ska hanteras löpande under året för att kunna utgöra ett tillförlitligt underlag för rapportering och beslut som ska tas av företagsledningen.

FAR anser dessutom att en central fråga vid löpande redovisning inte är besva­rad, nämligen frågan om när en post är bokförd? Det är i förslaget otydligt vad som avses med pågående bokföring, vilket är centralt bland annat för att det ska vara tydligt hur rättelser/ändringar ska ske och vad som måste arkiveras.

För att förbättra användarvänligheten föreslår FAR även en fylligare intro­duktionsdel till respektive kapitel i det allmänna rådet med en beskrivning av de grundläggande frågeställningarna i BFL som det allmänna rådet behandlar. I förslaget finns definitioner på flera ställen vilket gör det svåröverskådligt och dess­utom saknas ett antal centrala definitioner. Definitioner bör enligt FAR samlas på ett ställe i vägledningen.

Vad gäller själva tidpunkten för bokfö­ring finns en undantagsregel i BFL som tillåter en senareläggning av bokföringen. Då detta är en undantagsregel bör den även behandlas som sådan i det allmänna rådet. FAR önskar att det i det allmänna rådet tydliggörs att huvudregeln för alla bokföringsskyldiga är att bokföring ska ske senast nästpåföljande dag för kontanta betalningar och för andra affärshändelser så snart det kan ske.

Ny teknik

Under de senaste åren har teknikutveck­lingen accelererat, vilket självklart även påverkar bokföringen och dess arkivering. BFL är olyckligtvis inte uppdaterad avse­ende frågor som rör ny teknik, exempelvis användning av sms-biljetter/kvitton och arkivering i molnet, vilket också kan vara en förklaring till varför ny teknik endast kommenteras ytterst lite i det allmänna rådet. Förekomsten av ny teknik ökar i alla verksamheter och enligt FAR behövs därför vägledning i dessa frågor, även om lagen inte är uppdaterad.

Behovet av en vägledning för löpande redovisning är stort. Det remitterade för­slaget är en bit på vägen men når inte hela vägen fram.

 

Förkortningar:

BFN – Bokföringsnämnden

BFL – Bokföringslagen

 

FARs fullständiga remissvar finns på far.se.

Artikeln har skrivits på uppdrag av FARs policygrupp för redovisning.

Annons
Far Online
Annons

5 frågor och svar om Reko kopplat till lön

28 maj, 2020 Är det bara auktoriserade lönekonsulter som ska följa Reko? Och hur är det med tystnadsplikten?

”Det går faktiskt att påverka systemet”

27 maj, 2020 Helene Agélii, NRF: Internationell standardsättning är en tungrodd process. Men den går att påverka.

ISA är en global produkt medan IFRS är en europeisk

27 maj, 2020 Det finns både likheter och skillnader i hur redovisningsstandarder respektive revisionsstandarder kommer till.

Bokföringsnämnden – ingen vanlig myndighet

27 maj, 2020 Hur styrs Bokföringsnämnden? Balans intervjuar Bokföringsnämndens kanslichef Stefan Pärlhem.

Vem styr över reglerna?

26 maj, 2020 En resa genom maskineriet som tröskar fram lagarna och reglerna för revisions- och rådgivningsbranschen.

WeAudit – framtidens revisionsbyrå tar för sig

20 maj, 2020 Med kärnvärden som modiga, i framkant och innovativa strävar WeAudit efter att revolutionera branschen.

 Upp