Fördjupning

Gör om gör rätt: Synpunkter på Kollegiets vinstfokus i den nya koden för bolagsstyrning 2020

Fördjupning 24 januari, 2020 Sophie Nachemson-Ekwall har gått igenom ett tiotal nyskrivna utländska koder. 

Rättvisande bild och K2 – när bör revisorn modifiera revisionsberättelsens uttalanden?

Fördjupning 16 oktober, 2019 Revisorn kan ställas inför dilemman när årsredovisningar inte ger en rättsvisande bild.

Mervärdesskattens yttre gränser – en modell för forskare och processförare vid jämförelse av mervärdesskattelagen med EU-rätten

Fördjupning 27 september, 2019 Om bedömning beträffande huruvida en regel i mervärdesskattelagen är förenlig med EU-rätten på momsområdet.

Annons
FAR Online

Full eller partiell goodwill-metod – Vad driver valet av goodwill-metod inom IFRS?

Fördjupning 27 augusti, 2019 Om avgörande faktorer när företag väljer redovisningsmetod för värdering av icke-kontrollerande intressen i stegvisa förvärv.

Redovisning av koncerninterna fusioner – alternativa fusioner i en struktur med mormoderbolag, moderbolag och dotterbolag

Fördjupning 20 augusti, 2019 Jan-Hugo Nihlén och Sven-Arne Nilsson skriver om högaktuella ämnet redovisning av koncerninterna fusioner.

Klassificering av skulder, kort- eller långfristiga?

Fördjupning 17 maj, 2019 Jörgen Nilsson och Johan Roempke: Angående om lån ska klassificeras som kort- eller långfristig skuld.

Aspekter på företrädaransvaret – med utgångspunkt i tidigare artiklar i Balans

Fördjupning 14 maj, 2019 I denna artikel återkommer Björn Forssén till tidigare artiklar angående företrädaransvarsperspektivet.

IFRS 17 i ömsesidiga livförsäkringsföretag

Fördjupning 7 maj, 2019 En del av företagens tjänstepensionsåtaganden tryggas i ömsesidiga livförsäkringsföretag. Henrik Persson belyser ett antal frågeställningar.

Skattebrott och bokföringsbrott – när det gäller hobbyverksamheter samt vilande aktiebolag som innehåller ägares bostadsfastighet

Fördjupning 29 april, 2019 "Åklagaren bör särskilt beakta både gränsdragningsproblem beträffande de inkomstskatterättsliga materiella reglerna och reglerna om skatteförfarandet."

Styrelsesekreterarens roll – en kortfattad praktisk guide

Fördjupning 8 april, 2019 Nästan alla noterade bolag har en styrelsesekreterare. Men i Sverige saknas en definition av rollen.

 Upp