Fördjupning

Corporate Social Responsibility – Är den nya hållbarhetstrenden förenlig med aktiebolagslagens vinstsyfte?

Fördjupning 15 augusti, 2018 Globaliseringen och klimatkrisen medför ökat fokus på hållbarhet och frågan om företagens ansvar.

Vinstutdelning trots garantiåtaganden – en återkommande frågeställning

Fördjupning 25 juni, 2018 Under vilka förutsättningar är det möjligt att efter en företagsöverlåtelse genomföra vinstutdelning eller annan värdeöverföring?

Revisorns uttalande om ansvarsfrihet – några reflektioner

Fördjupning 20 juni, 2018 FAR:s policygrupp för revision ger sina tankar kring frågan.

Annons

Befrielse från skatt

Fördjupning 12 juni, 2018 Rättssäkerhetsmässiga reflektioner angående de så kallade nådeärendena om befrielse från skatt och rättsprövningsinstitutet.

Hållbart företagande – utmaningar och vägar framåt

Fördjupning 5 juni, 2018 2017 anordnades första SUBREA-konferensen vid Lunds universitet. Initiativtagare Susanne Arvidsson belyser tio intressanta områden.

Bevislättnad vid tillämpning av ABL 25 kap. 13-19 §§ – en praxis med stor rättsosäkerhet

Fördjupning 14 maj, 2018 Har borgenärer till konkursbolag rätt till ”bevislättnad”?

En ny standard för redovisning av försäkringsavtal

Fördjupning 10 maj, 2018 Henrik Persson beskriver bland annat den nya standardens innehåll samt huvudprinciper för redovisning och värdering.

Godtrosförvärv av ingående moms vid inköp från beskattningsbara personer med låg omsättning

Fördjupning 27 april, 2018 Björn Forssén kommenterar reglerna som infördes i mervärdesskattelagen (1994:200), ML, 1 januari 2017.

Rörelseförvärv enligt IFRS 3, tolfte året – ett dussin år utan uppenbar inlärningseffekt

Fördjupning 13 april, 2018 Björn Gauffin och Sven-Arne Nilsson har åter studerat hur noterade företag identifierar immateriella tillgångar.

Kapitaladministration i industriföretag – del 4

Fördjupning 26 mars, 2018 Internräntan utgör ett väsentligt och användbart mått för att erhålla och vidmakthålla lönsamhet.

 Upp