Foto: Getty Images

När balansräkningen blir cirkulär

Debattör

Ann-Charlotte Mellquist, Seniorforskare Sustainable Business, RISE.

Susanne Olofsson, Konsult och affärsutvecklare, Susanne Olofsson AB.

Thomas Polesie, Prof. Em. Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan Göteborg.

 

Det här är en debatt på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarnas egna.

Skriv ut artikeln
4 december, 2018

När den cirkulära ekonomin slår igenom på bred front påverkas både finansieringsbehov och redovisningsprinciper. Det är något som ekonomer och experter inom såväl redovisning, revision som utbildningsväsendet måste förstå och agera på för att stå rustade för en hållbar framtid.

Cirkulär ekonomi är ett begrepp som blivit alltmer omtalat och beforskat under senare år. Den cirkulära ekonomin är en central pusselbit i en hållbar framtid, där vi alla måste verka inom planetens gränser. Det handlar om hur vi kan bevara och använda resurser, material och produkter så länge som möjligt, till ett så högt värde som möjligt. Tvärtemot det rådande systemet som – i stort – bygger på ett slit och släng-tänk, där det inte är ovanligt att produkter redan från början är designade för att gå sönder efter kort tid och därmed skapa nya försäljningsmöjligheter för det tillverkande och säljande företaget.

När detta linjära system övergår till ett cirkulärt system, där vår konsumtion blir radikalt mer resurseffektiv, så skapas förutsättningar för mänskligt välstånd även för kommande generationer.

Skillnaden mellan cirkulär ekonomi och tidigare diskurser om miljö och hållbarhet är just ordet ”ekonomi”. Företagens affärsmodeller är centrala, vilket betyder att företagen förväntas ta en stor och viktig roll i omställningen. Att ställa om från att tjäna pengar på ett linjärt sätt, på marginalen på sålda produkter, till att i stället tjäna pengar på att behålla ägarskapet för produkterna och hyra ut eller sälja funktionen av dem, är en stor och genomgripande omställning för de flesta tillverkande företag.

Glädjande nog är redan många företag på väg att ställa om. Det är dock ett tidigt skede och för att uppskalning ska kunna ske behöver alla typer av utmaningar fortsatt utforskas för att hitta lösningar på sådant som uppfattas som hinder. Förutom de mer välkända utmaningarna, exempelvis de som handlar om kund och efterfrågan, produktdesign och returlogistik, börjar nu ett allt större intresse riktas också mot utmaningarna inom redovisning och finansiering. I projektet Finansiering cirkulära affärsmodeller, som finansieras av Vinnova, tittar vi på just dessa aspekter. Viktiga frågeställningar är:

  • Hur påverkas kassaflöde och balansräkning om ett företag går från att sälja produkt till att sälja funktion? Vilken typ av finansiering behövs på kort och på lång sikt?
  • Hur ska långivare värdera säkerheter i dessa fall, då det inte finns ”vanliga” säkerheter i lager med snabb omsättning?
  • Vad innebär det för lagervärdering och avskrivningsregler, om tillgångarna i balansräkningen förväntas leva betydligt längre än tidigare?

De viktigaste slutsatserna vi kunnat dra hittills är att synen på säkerheter från långivarens sida behöver utvecklas och att finansiärerna därmed behöver lära sig och förstå sina kunders verksamhet mer på djupet. När det inte finns säkerheter i kassaflöden från objektsförsäljningar, måste finansieringen vila på en förståelse av låntagarens kontrakt med sina kunder, riskkalkyler i långt nyttjandevärde och prognoser. Det betyder att olika typer av företagsinteckningar som baseras mer på avtalens än på varulagrens värde kommer att bli vanligare.

För redovisningsexperter och revisorer är det centrala budskapet att den gamla redovisningsprincipen om ”rättvisande bild” blir viktigare än någonsin vid värdering av tillgångar. När produkter hyrs ut från ett lager och efter en kortare eller längre tid kommer tillbaka för att repareras, renoveras eller till och med återtillverkas – en mer industriell process för att återställa en använd produkt till nyskick -, hur ska då det lagret värderas över tid? Kommer lagervärdet mer och mer att ersättas av ett ”avtalsvärde”?

Även avskrivningstakten på anläggningstillgångar kommer att behöva ifrågasättas i en värld där modularisering, uppgradering och ”framtidsadaptiva” produkter blir vanligare. När produkter lever längre och tilläggsinvesteringar blir vanligare blir tillgångsvärderingen mer komplex. Detta ställer stora krav på att revisorer och redovisningskonsulter tillämpar ”rättvisande bild-principen” på ett korrekt sätt. Naturligtvis finns motsvarande frågeställningar hos kunden som ska nyttja men inte äga.

Vårt projekt ger en del svar på dessa frågor, men mer forskning behövs. I takt med att cirkulära affärsmodeller går från att vara undantag till att bli regel kommer dessa frågor att bli oerhört viktiga att förstå på djupet för både finansaktörer, redovisningsexperter och revisorer. Och inte minst viktigt är förstås att alla ekonomiutbildningar som hålls, både på gymnasie- och högskolenivå, snarast måste uppgraderas till att innefatta cirkulärt tänk i allt från management och strategi till kostnads-intäktsanalys och redovisning.

Vi uppmanar er alla som läser detta att fundera över hur ni kan agera i er verksamhet för att säkerställa att ni inte hamnar på efterkälken utan i stället kan vara med och driva samhället mot en mer cirkulär ekonomi!

Ann-Charlotte Mellquist. Foto: Privat

Thomas Polesie. Foto: Privat

Susanne Olofsson. Foto: Anna Rex

Läs mer: Finansiering av cirkulära affärsmodeller het fråga

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons
Annons

Valuta för EU-pengarna

20 maj, 2019 Balans intervjuar Eva Lindström - svensk ledamot i Europeiska revisionsrätten.

Det här gör Europeiska revisionsrätten

20 maj, 2019 Sedan 1977 finns Europeiska revisionsrätten som granskar EU:s finanser. Här kommer en snabbkurs.

Hovrättens friande dom mot Grant Thornton står fast

17 maj, 2019 Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i målet mellan Troms Kraft och Grant Thornton.

Saldo Redovisnings vd utnämnd till supertalang

16 maj, 2019 Matias Aphram, vd Saldo Redovisning, har utsetts till en av Sveriges 101 Supertalanger 2019.

Fortsatt skyhögt förtroende för revisionsbranschen

13 maj, 2019 Förtroendet och kundnöjdheten i revisionsbranschen är fortsatt mycket stark jämfört med andra branscher.

 Upp