Foto: Getty Images

Klockan tickar för digital inlämning av finansiella rapporter

Debattör

Björn Rydberg, Associate Partner på EY och ordförande i föreningen XBRL Sweden.

 

Det här är en debatt på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

Skriv ut artikeln
29 oktober, 2018

2020 blir det obligatoriskt för noterade bolag inom EU att lämna in sina finansiella rapporter elektroniskt till ESMA. Det är alltså hög tid att börja förbereda sig, menar Björn Rydberg, Associate Partner på EY och ordförande i föreningen XBRL Sweden.

I början av oktober bjöd föreningen XBRL Sweden in till årlig konferens. I år var konferensen delad i två avsnitt med två olika huvudsakliga inriktningar, digital rapportering av årsredovisning till ESMA respektive svensk Standard Business Reporting – SBR. Fokus för SBR-passet var digital inlämning av årsredovisning till Bolagsverket, men visionen för bredare myndighetsrapportering blev klar inte minst via en presentation av initiativet kring Nordic Smart Government. Båda förmiddags- och eftermiddagspasset hade dock i grunden samma tema, nämligen digitaliserad rapportering av finansiell information. Målbilden är effektiv, säker och transparent rapportering via effektiva informationskedjor med hög kvalitet och ökad tillgänglighet till information.

Själv kan jag ibland känna mig en smula trött på själva ordet ”digitalisering”. Det används mycket och ibland svepande och med tveksamt innehåll. Men, konferensen gav många klara besked och min bild är att tåget har lämnat perrongen nu och sätter upp farten. Tåget kränger alltid en smula, men huvudriktningen känns tämligen klar där vissa stationer redan passerats och andra stationer på vägen närmar sig. En känsla jag har är tyvärr att alltför många inte har klivit ombord på tåget ännu och inte heller läst tidtabellen.

ESMA-initiativet avser den digitalisering av årsredovisningen (IFRS på koncernnivå), där rapportering kommer att bli obligatorisk för noterade bolag från och med 2020. Första rapportering kommer de facto att ske 2021, men det är mycket som ska förberedas och det är dags att börja dessa förberedelser nu. I Sverige kommer Finansinspektionen att vara primär mottagare av informationen.

På konferensen berättade både UPM (Finland) och Ericsson om sina respektive erfarenheter av att rapportera digitalt (IFRS i formatet XBRL/iXBRL). Mycket intressanta presentationer och några viktiga take aways är:

  • Detta är inget ”IT-projekt” utan handlar om informationsförsörjning. Projektet att skapa (XBRL) rapportfilen kräver ingående kunskap om företagets finansiella rapportering.
  • Kompetens kring rapporteringsformatet (XBRL) jämte den IFRS-baserade taxonomin för XBRL är nödvändig. Denna kompetens behöver initialt försörjas utifrån.
  • Outsourcing för att skapa XBRL-filen är möjlig, men rapporterande företag behöver ändå ha egen kompetens och vara beredda på att göra ett betydande internt arbete.
  • Applikations- och systemsupport behövs.
  • Kvalitetssäkring, avstämning och revision behöver beaktas. (Anm. EU-kommissionen har aviserat att obligatorisk revision kan komma ifråga).

Av ovanstående kan utläsas att man måste börja i tid med förberedelser. Det finns hjälp att få, men ju närmare rapporttidpunkten vi kommer så kommer även många att vilja ha hjälp av exempelvis konsulter, programvaru- och outsourcingleverantörer, revisorer med flera En detalj dock som UPM (som direkt har varit med och testat rapporteringen till ESMA) framförde, är att tidsåtgången i projektet för att skapa den digitala rapporten ändå är rimlig, givet att man har rätt kunskap och support.

Som ett andra tema vill jag också uppehålla mig kort kring Bolagsverkets lösning för digitala årsredovisningar jämte revisionsberättelsen för AB (K2). Genom rapporteringen, som öppnades upp i mars i år och som hittills är frivillig, har per dags dato inkommit drygt 4 000 årsredovisningar.

Man kan tycka att 4 000 årsredovisningar av hela populationen om cirka 475 000 är ett misslyckande. Jag tycker själv inte det, inte minst utifrån det relativa fåtal av programvaruleverantörer som hittills haft stöd för den digitala rapporteringen. Björn Lundén information, ett av de programvaruföretag som från början förberett sina programvaror, delade med sig av sina erfarenheter på konferensen. Bilden man ger baserat på feedback från kunder är klart positiv. Jag är inte förvånad. Bolagsverkets lösning är inte perfekt och vi kan säkert förvänta oss att denna successivt kommer att utvecklas. Men den ger enligt min mening ett tillräckligt bra stöd i processen att skicka in årsredovisningen. Och de programvaror vi hittills har kunnat se på marknaden ger ett rimligt bra och användarvänligt stöd in mot Bolagsverket.

Också kopplat till Bolagsverkets initiativ behövs fortsatt kommunikation och information. Det är alltför många som inte är tillräckligt väl informerade om möjligheter, nyttor och utmaningar. Vi kommer sannolikt dock att kunna se ett ökat utnyttjande i takt nu med att flera av de stora programvaruleverantörerna ansluter sig.

Min mening är att de nya digitala informationskedjor vi ser komma successivt nu kommer att gynna vår bransch. Att kunna hantera väl definierad, digital, information ger oss fördelar både som redovisare och revisorer. Branschen har hittills dock varit långsam på tåget.

Till sist – obligatorium (lagstiftning) eller inte för digitala årsredovisningar kan givetvis diskuteras. ESMA-rapporteringen är redan där. Lagstiftaren i Sverige har aviserat ett eventuellt obligatorium för digital rapportering till Bolagsverket, också från 2020. Nämnas bör att till exempel Danmark redan 2011 har lagstiftat kring digital inlämning av årsredovisningen. Givetvis är det alltid bäst att processer som dessa ska styras in på egna meriter. Men, full effekt i alla led får vi inte förrän alla 475 000 är med och i det här fallet är min mening att vi i Sverige ska ta rygg på EU och Danmark införa ett obligatorium. Här kan vi också ta viktiga lärdomar och göra något som är ännu bättre.

Björn Rydberg. Foto: EY

Annons
Far Online
Annons

WeAudit – framtidens revisionsbyrå tar för sig

20 maj, 2020 Med kärnvärden som modiga, i framkant och innovativa strävar WeAudit efter att revolutionera branschen.

Hallå där… Petra Örjegren – ny ledamot i insynsrådet för SWEDAC

18 maj, 2020 Auktoriserade redovisningskonsulten Petra Örjegren ny ledamot i insynsrådet för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. 

Allvarliga rättssäkerhetsfrågor i turer kring lagstiftning 

15 maj, 2020 Många vändor kring vilka företag som ska kunna få statligt stöd vid korttidspermittering. 

Anna Svanberg: Öppenhet är en förutsättning

15 maj, 2020 I februari tillträdde Anna Svanberg som VD för EY.

Redovisningsstandarder – så väljer företagen

15 maj, 2020 Två logiker styr när företag som driver egen forskning och utveckling redovisar sina tillgångar.

Fika med Karin Jonnergård: Revisorer saknar digitala verktyg för revision

14 maj, 2020 Professor Karin Jonnergård har påbörjat ett projekt inom digitaliseringens effekter på revision och kapitalmark­nad.

 Upp