Foto: iStock

Integrerad rapportering inte bara för stora

Debattör

Giancarlo Attolini, ordförande i IFAC:s SMP-kommitté 2012 – 2016, grundare av Attolini Spaggiari & Associati Studio Legale e Tributario.

Mats Olsson, vice ordförande i IFAC:s SMP-kommitté fr.o.m. 2017, Adrian & Partners AB.

 

Det här är en debatt på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarnas egna.

Skriv ut artikeln
22 januari, 2017

För de små- och medelstora företagen (SME:s) som är redo att ta sig an ett integrerat tänkande och rapportering kommer fördelarna överväga nackdelarna. Som revisor och konsult kan du hjälpa dem på vägen.

I december 2013 publicerade IIRC (International Integrated Reporting Council) skriften “International Integrated Reporting Framework” i vilken integrerat tänkande definieras som “det medvetna övervägandet hos en organisation rörande sambanden mellan dess operativa verksamhet och de olika typer av kapital en organisation använder sig av eller påverkar”.

Det är normalt sett bara finansiellt kapital som är föremål för rapportering och inte exempelvis humankapital eller socialt kapital. Integrerat tänkande leder till en integrerad beslutsprocess, på så vis att man med ett holistiskt anslag ser till det sammantagna värdet en verksamhet skapar.

Integrerad rapportering <IR> är ett sätt att kommunicera en verksamhets strategi, styrning, resultat samt framtida möjligheter att kunna skapa värde över tid. I tider av kvartalsekonomi och med beaktande av jordens begränsade resurser låter väl det som en bra tanke?

Vem kan vara bättre rustad än den kvalificerade revisorn/rådgivaren att som en trusted advisor ta sig an uppgiften med integrerat tänkande? Det finns normalt sett ingen extern intressent som kan en verksamhet bättre än dess revisor, som har djup kunskap om och förståelse för sin kunds verksamhet. Varför inte utnyttja denna kunskap till nytta för inte bara kunden utan även dig själv samt, i förlängningen, samhället i stort?

Med integrerat tänkande kan kunderna bättre förstå sin egen verksamhet. En bättre förståelse av verksamheten leder oundvikligen till bättre beslutsfattande och av det följer att affärerna går bättre! Att öppna upp sin organisation för denna typ av tänkande, att kommunicera inte bara räkenskapsinformation är ett första steg. Skapa förståelse för vikten av humankapitalet. Skapa förståelse för vikten av intellektuellt kapital. För att nämna några exempel. När man börjar göra detta och också ser sambanden börjar man se på sin verksamhet med nya ögon.

De flesta  förstår att det är få verksamheter som överlever på sikt om de inte ständigt arbetar med förbättringar och med effektiv styrning av de begränsade resurser som står till deras förfogande. Hållbarhet har inte kommit för att bara bli ett mantra. Leverantörer kräver miljövänliga transporter, personalen vill ha miljövänligt tjänsteresande, bankerna kräver långsiktighet .

Det är hög tid för de små och medelstora företagen att börja med integrerat tänkande och även överväga att rapportera annan information än bara historisk finansiell information. Som deras revisor och trusted advisor kan du hjälpa dem. Ett första steg är att identifiera vilka av dina kunder som skulle kunna passa för denna typ av tänkande.

Kunder som kan vara särskilt mottagliga och dra nytta av integrerat tänkande samt även integrerad rapportering är i första hand de som har många intressenter. Det gäller såväl externa intressenter, bank, leverantörer som interna intressenter, till exempel anställda. Och då särskilt “millennials” – det vill säga anställda i 25-årsåldern – vilka i allt högre grad är benägna att välja arbetsgivare utifrån värderingar. Att öka förutsättningarna för att attrahera och behålla bra personal i tider av konkurrens om talanger är ett starkt incitament att börja med integrerat tänkande.

Integrerad Rapportering kräver att man har ett Integrerat Tänkande. Kunder eller verksamheter som är villiga att göra förändringar i sitt sätt att arbeta är normalt öppna för att ta till sig detta sätt att bedriva en hållbar och värdeskapande verksamhet.

Nedan följer några exempel på vad du kan tänka när du går igenom din kundlista med syfte att identifiera kunder som kan tjäna på ett integrerat tänkande och dito rapportering.

Företag och verksamheter inom vård-skola-omsorg

Verksamheter som till exempel arbetar med förskolor, vård och omsorg samt annan social service är bra exempel på SME:s där integrerat tänkande kan få  positiva effekter. Inte sällan finns det mindre eller medelstora aktörer på detta område, de har många intressenter och är ofta beroende av bidrag från stat och eller kommun.

Antag att dessa aktörer, utöver traditionella resultat- och balansräkningar, också redovisar hur många barn de tagit hand om, kostnaden per barn, hur många tänder som undersökts och så vidare. Målet är att visa vad verksamheten gör utöver att tjäna (eller förlora) pengar – på ett konkret och mätbart sätt. Integrerat tänkande är inte bara avsett att stödja och förbättra rutiner internt, utan kan också hjälpa omvärlden att förstå hur en verksamhet skapar värde

Kunskapsföretag

Verksamheter som kunskapsföretag, som vår egen bransch, bör tjäna på att kunna mäta och redovisa till exempel hur mycket utbildning de anställda årligen genomgår samt till vilken kostnad. Sådan information kan vara av intresse inte bara för potentiella kunder utan även för framtida anställda.

Transportföretag

Företag inom transportbranschen kan kommunicera hur mycket energi de förbrukar under ett år och mäta det mot sina direkta kostnader. För att förbättra relationen energiförbrukning/direkt kostnad kan bolagets förare exempelvis utbildas i miljövänlig körning, vilket kan mätas och kommuniceras till kunder och andra intressenter.

Andra exempel

Utöver ovanstående enkla exempel får vi inte glömma att det finns många “non-profit organisations”. Denna typ av verksamheter har i regel många bidragsgivare samt ideellt arbetande människor, vilka tillsammans med näringsliv och kommun utgör en stor skara intressenter. I Sverige har vi ett stort föreningsliv. Att kommunicera vad och hur en non-profit-verksamhet arbetar samt visa dess mål kan vara av verksamhetskritisk vikt för dem när det gäller att säkerställa fortsatt finansiering.

Sammanfattningsvis, all verksamhet, såväl vinstdrivande såsom non–profit, som på ett meningsfullt sätt vill möta omvärlden och driva en hållbar utveckling som skapar långsiktigt värde bör överväga integrerat tänkande som ett recept för den fortsatta verksamheten. Detta  holistiska synsätt, inkluderat i integrerad rapportering, lär bli ovärderligt för inte bara de enskilda företagen utan även av stor vikt för samhället som helhet.

IFAC har nyligen publicerat “2030 Agenda for Sustainable Development: A Snapshot of the Accountancy Profession’s Contribution”. Som en del av processen med Integrerat Tänkande kan vi i branschen under resans gång bidra till flera av målen i denna skrift, till exempel uppfyllelsen av mål nummer 12 (ansvarsfull konsumtion och produktion) samt mål 13 (klimatmålet).

Och visst är det roligt att bidra till något som inte bara din kund och du själv tjänar på utan något som även samhället i stort gagnas av!

Giancarlo Attolini. Foto: Alexandra Waibel/IFAC Communications

Giancarlo Attolini. Foto: Alexandra Waibel/IFAC Communications

Mats Olsson. Foto: Adrian & Partners

Mats Olsson. Foto: Adrian & Partners

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons

Hovrättens friande dom mot Grant Thornton står fast

17 maj, 2019 Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i målet mellan Troms Kraft och Grant Thornton.

Saldo Redovisnings vd utnämnd till supertalang

16 maj, 2019 Matias Aphram, vd Saldo Redovisning, har utsetts till en av Sveriges 101 Supertalanger 2019.

Fortsatt skyhögt förtroende för revisionsbranschen

13 maj, 2019 Förtroendet och kundnöjdheten i revisionsbranschen är fortsatt mycket stark jämfört med andra branscher.

Månadens medlem: Sven-Arne Nilsson

10 maj, 2019 Sven-Arne Nilsson är redovisningsspecialist på Deloitte och har studerat hur företagen identifierar immateriella tillgångar.

Experten: Nya regler för vouchers – det här gäller

8 maj, 2019 Britt-Inger Andersson svarar på de vanligaste frågorna kring nya regler för vouchers.

 Upp