Branschen bör ta ett större ansvar för långsiktigt värdeskapande

Debattör

Lars-Olle Larsson, ambassadör för IIRC i Sverige

Skriv ut artikeln
10 juli, 2013

Före årsskiftet kommer det att finnas ett redovisningsramverk för integrerad redovisning. Sveriges IIRC-ambassadör Lars-Olle Larsson uppmanar revisions och redovisningsbranschen att ta aktiv del i utvecklingen av den nya redovisningsmodellen.

Den internationella utvecklingen av företagens redovisning tog ett viktigt steg i april då  International Integrated Reporting Council (IIRC) publicerade ett utkast till redovisningsramverk för integrerad redovisning som syftar till att bättre informera om hur värde skapas i företagen. Ett utkast ligger nu på remiss till 15 juli. Det handlar om ett nytt ”tänk” kring redovisning av värdeskapande i företag och organisationer.

Konsumtionsmönster förändras, prissättningen på ändliga råvaror förändras, det är inte  längre självklart i alla delar av världen att kunna andas ren luft. Trycket på ekosystemen ökar när vi nu i världssamfundet närmar oss nio miljarder människor. Innovation och utveckling av nya affärsmodeller föder nya vinnande företag också på nya växande marknader. Det är närmast självklart att en ”gammaldags” redovisning som i princip endast lämnar information om ett historiskt ekonomiskt resultat, inte längre räcker som beslutsunderlag för investerare och övriga intressenter.

Sedan mitten av 1990-talet har vi som ett svar på behovet av utökad information sett en utveckling av separat miljö- och hållbarhetsredovisning och revisionsföretagen har utvecklat standarder för att bestyrka dessa. Så har vi fått en sammanhållen (men inte integrerad)  redovisning, det vill säga en traditionell finansiell årsredovisning och i tillägg till denna en separat hållbarhetsredovisning, ofta tryckt i samma årsredovisningsdokument. Revisorerna lämnar olika grad av säkerhet: översiktlig granskning av hållbarhetsredovisning och revision av årsredovisning.

Vi måste etablera ett långsiktigt perspektiv på värdeskapande. Till detta kommer för bolag anslutna till FNs Global Compact en separat Communication on Progress och för den finansiella sektorns företag anslutna till FNs Principles for Responsible Investment (PRI) en separat online-redovisning till PRI. Addera till detta de senaste IFRS-standarderna och lägg på toppen kraven om utökad bolagsstyrningsrapportering så inses lätt att redovisningsbördan nu är besvärlig för företagen, samtidigt som redovisningen inte är den rätta med investerarglasögonen på!

Det redovisningsramverk som nu ligger ute på internationell remiss hos näringsliv, revisions- och redovisningsbranschen, den finansiella sektorn och civilsamhället har involverat fler än 300 personer och organisationer i 25 länder. Den nya integrerade redovisningen bygger på den ”gamla” finansiella redovisningen och integrerar den separata hållbarhetsredovisningen.

Framtagningen av detta nya ramverk för integrerad redovisning har initierats av marknaden och kommer att få djupgående och välgörande påverkan på företag, investerare,  kapitalmarknad, samhällsutveckling, hållbarhet och ekonomisk bärkraftighet – förutsatt att detta nya sätt att redovisa får fäste på marknaden. Revisorerna har en viktig roll när det gäller att utveckla dagens redovisningsmodell för att möta nya krav såväl från företagen själva som från institutionella investerare.

Att skapa värde av kapital som ett företag förfogar över är grundläggande för alla företag. De immateriella värden som vilar i intellektuellt kapital, varumärken, patent, innovationskraft, intressentrelationer och anpassning till den nödvändiga omställningen till en hållbar utveckling är några exempel på värden som framkantsföretag nu arbetar aktivt med. Att inte göra det kommer att visa sig bli förödande för många företag och ett sådant förhållningssätt avskräcker naturligtvis långsiktiga investerare. Med en integrerad redovisning söker företag i framkant spegla hur man arbetar med de kapital som i dagens kontext är värdepåverkande. Revisorerna bör utifrån ambitionen om kundnytta bistå kundföretagen i detta viktiga utvecklingsarbete.

Vilken status den integrerade redovisningen kommer att få är naturligtvis bland annat drivet av revisorernas förhållningssätt till detta nytänkande. I min föreställningsvärld har revisions- och rådgivningsbranschen och dess representanter en ytterligt viktig roll att spela i denna förändringsresa. Att de största revisionsföretagen är representerade i IIRs Council räcker  inte. Revisorerna borde driva kravet på ökad transparens i företagen och tydligare än i dag förmedla värdet av företagens respons på de viktigaste intressenternas  informationsbehov.  Behovet av information som ger vägledning om företagens strategi, affärsmodell, riskanalys och resursanvändning är andra informationsområden som revisorer bör driva hårdare än man gör i dag.

Vi måste etablera ett långsiktigt perspektiv på värdeskapande. Revisions- och redovisningsbranschen borde ta ett tydligare ansvar för detta. Till det kortsiktiga ekonomiska riskperspektivet (going concern) bör nu adderas ett långsiktigt värdeperspektiv. Och för mig är det närmast självklart att revisorn har att attestera hela redovisningen genom revision, det vill säga med den högre graden av säkerhet. Dags att tänka nytt således.

 

 

 • Frågan om revisionsplikt på nytt i hetluften

  15 oktober, 2021 Det saknas vetenskapligt stöd för att slopad revisionsplikt lett till ökat skattefusk och ekonomisk brottslighet.

  Nordens låga trösklar för revisionsplikt – så skiljer vi oss från övriga EU

  15 oktober, 2021 Revisionsplikten är på tapeten igen i Sverige. Men hur ser det ut i omvärlden?

  ”Tilliten är mer värd än den norska oljefonden”

  15 oktober, 2021 Bevarandet av revisionsplikten är en prioriterad fråga för den norska branschorganisationen.

  Tydligt ökat förtroende för skatterådgivare

  14 oktober, 2021 Företagsledare och politiker har ett tydligt stärkt förtroende för skatterådgivare. Även allmänhetens förtroende pekar uppåt. 

  Inga post- eller heldigitala stämmor efter årsskiftet

  12 oktober, 2021 Den tillfälliga lagen för att underlätta bolagsstämmor kommer inte att förlängas efter årsskiftet.

  Balans får ny webb 21 oktober

  11 oktober, 2021 Charlotta Marténg: Nya Balans webb ger läsaren inspiration, kunskap och bättre möjligheter till långläsning.

   Upp