RI tar fram vägledning kring penningtvätt och terrorfinansiering

7 maj, 2019

Revisorsinspektionen (RI) har tagit fram material riktat mot revisorer kring penningtvätt och finansiering av terrorism. I vägledningen finns förutom information om metoder för penningtvätt och terrorfinansiering, även exempel på varningstecknen som revisorn bör vara uppmärksam på samt hur hen ska följa rapporteringsplikten enligt penningtvättslagen. Materialet har arbetats fram tillsammans med Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Läs mer på RI:s webb här.

Läs mer på FAR:s webb här.

Läs mer: Penningtvätt – vad är det?

Annons
Annons

Passion gav lönsamhet

4 juli, 2019 Så blev Lamooi Accounting en av de mest lönsamma byråerna på ett par år.

Månadens medlem: Elias Alakir

1 juli, 2019 Elias Alakir är bland de yngsta auktorise­rade revisorerna i Sverige.

EU-kommissionen får kritik för bristande hållbarhetsredovisning

26 juni, 2019 Europeiska revisionsrätten riktar kritik mot EU-kommissionen för otillräcklig redovisning av hållbarhet.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet: Varken ja eller ej – vad händer då?

19 juni, 2019 Om revisorn varken kan tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet bör revisorn i normalfallet avstyrka.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet – en fråga att behandla omsorgsfullt

19 juni, 2019 För­valtningsrevision där revisorn lämnar rekom­mendation om ansvarsfrihet är rätt unikt för Sverige.

 Upp