Fördjupning

Digitalisering och automatisering av revisionen – hur påverkas branschen?

Fördjupning 27 maj, 2017 Joakim Andersson och Tim Engström redogör för slutsatserna i sin prisade studie.

Hållbarhetsrapportering i de största bolagen – trender och tendenser

Fördjupning 14 maj, 2017 Susanne Arvidsson: Det kan vi lära av hur de största svenska börsbolagen rapporterar kring hållbarhet.

Vad hände med hållbarhets-redovisningarna?

Fördjupning 7 maj, 2017 Christer Westermark analyserar alliansregeringens krav på obligatoriska hållbarhetsredovisningar i de statliga bolagen.

Formlösa och formenliga värdeöverföringar enligt aktiebolagslagen

Fördjupning 7 mars, 2017 Erik Nerep, professor på Handelshögskolan i Stockholm, ger sig in i debatten om formlösa värdeöverföringar.

Några reflektioner kring revisorns granskning av fortsatt drift

Fördjupning 28 februari, 2017 Granskning när det finns osäkerhet om förutsättningarna för fortsatt drift vållar många revisorer huvudbry.

Rörelseförvärv enligt IFRS 3 – elfte året

Fördjupning 27 februari, 2017 Hur identifierar noterade företag immateriella tillgångar? Björn Gauffin, Therese Hagström och Sven-Arne Nilsson har koll.

Behovet av en utvecklad finansiell analys i kommuners årsredovisningar – och en utvecklad kommunal styrning

Fördjupning 19 februari, 2017 För att göra den sammanställda redovisningen mer användbar bör den brytas ned i mindre beståndsdelar.

Kapitaladministration i industriföretag – del II

Fördjupning 28 januari, 2017 En internräntekalkyl kan ge mångfacetterade upplysningar om hur effektivt det arbetande kapitalet utnyttjas.

Utökad revisorsrapportering – några praktiska tillämpningsfrågor

Fördjupning 21 december, 2016 Diskussion kring några tillämpningsfrågor som FAR:s policygrupp för revision har identifierat i de nya standarderna.

Måste revisorns uttalande om ansvarsfrihet alltid vara binärt?

Fördjupning 11 december, 2016 Artikelskribenterna är förvånade över tystnaden kring frågan om revisorns möjlighet att tillstyrka och avstyrka ansvarsfrihet.

 Upp

RAKT MED RAKEL Avsnitt 13: Gunvor Pautsch
För att lyssna på podcasten måste du uppgradera din webbläsare
eller hämta hem den senaste versionen av Adobe Flash Player